O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 24

Na sto procent a zbytek ve vepřovém a hovězím mase bude celkem snadno splněn. Celá řada drobných zemědělců s výměrou do padesáti arů však předepsané dodávkové povinnosti neplní, bude proto třeba tyto rolníky přesvědčit o vstupu do JZD. I vlastní práce místního národního výboru se dařila, jen uliční výbory se nepodařilo zaktivizovat. Účast na shromážděních byla celkem malá a jen několik málo občanů se zajímalo o záležitosti a hospodaření místního národního výboru. Poté podali zprávy o činnosti předsedové jednotlivých komisí.

Strana č. 23b

ované práce našlo více pochopení u obyvatel města. Mnoho akcí tím nemohlo být uskutečněno, jako je např. stavba tělovýchovného střediska a nářaďovny.
Ve dnech 15. -16. prosince 1956 pořádaly státní a družstevní obchodní prodejny v kulturním domě vánoční trhy Dědy Mráze, které byly navštíveny četnými občany z města a nejširšího okolí. Na trzích se prodalo nejrůznějšího zboží za několik set tisíc Kčs, což je samo o sobě dokladem vysoké životní úrovně našeho lidu.

Strana č. 23a

nahy kapitalistů z Anglie a Francie o okupaci svobodného Egypta. Byly o to srdečnější, upřímnější a dokázaly znovu naše nerozlučné přátelství se zemí socialismu, se Sovětským svazem. Slavnostní projev k zahájení oslavy přednesl tentokráte poslanec Národního shromáždění ing. Zdeněk Smékal ze Žďáru nad Sázavou. V rámci veřejné oslavy 39. výročí Velké říjnové socialistické revoluce vykonali pionýři 3. tříd obou středních škol ve městě pionýrský slib, v místním kině proběhl program sovětských filmů, bylo provedeno několik výstavek sovětské literatury a vědy.

Strana č. 22b

Rada místního národního výboru se zabývala ve své schůzi dne 21. září za přítomnosti předsedy Svazu požární ochrany s. Aloise Pohanky otázkami požární ochrany. Mluvilo se i o nutnosti rozšíření počtu členů požárního sboru a v závadách, které je nutno častými protipožárními kontrolami odstraňovat.
Ředitelkou hudební školy byla jmenována dnem 24. září 1956 s. Alena Pavlů.

Strana č. 22a

národním výborem hledací dny mandelinky bramborové, jichž se zúčastnili dospělí i školní mládež. Stejně tak bylo třeba zahájit neúsporný boj proti dalšímu nebezpečnému škůdci bramborových porostů, proti plísni bramborové postřiky mědnatými prostředky.
Při tělovýchovné jednotě Slovan v Novém Městě na Moravě byl koncem července 1956 ustaven tenisový oddíl.

Strana č. 21b

V neděli dne 17. června 1956 byla pořádána v našem městě druhá okresní spartakiáda. Odpoledne ve 14 hod. prošli cvičenci všech dobrovolných sportovních organizací v průvodu vyzdobeným městem na stadion Slovana, kde slavnost vyvrcholila masovým vystoupením žactva, dorostu i dospělých. Slavnost ukázala dobrou tělovýchovnou práci v našich jednotách a hlavně školách především s mládeží, zatím co počet dospělých cvičenců na okresní spartakiádě nebyl příliš veliký.

Strana č. 21a

Schůze rady MNV v Novém Městě na Moravě se zabývala na své pravidelné schůzi dne 11. května hlavně zemědělskými otázkami a plněním státních dodávek. K této věci referoval tajemník MNV s. František Skalník, který uvedl, že dosavadní stav plnění dodávek je uspokojivý v soukromém a zvláště v socialistickém sektoru, kde JZD dodalo na volný trh od začátku tohoto roku více než 30 centů masa. Jarní zemědělské práce váznou hlavně u soukromých zemědělců s výměrou do dvou hektarů, kteří nemohou sehnat potah na obdělání svých polí.

Strana č. 20b

Horácké divadlo sehrálo v kulturním domě v pátek dne 27. dubna 1956 slavnou hru Josefa Kajetána Tyla „Paličova dcera“.
Oslav 1. máje se i letos, stejně jako každým rokem, zúčastnilo v našem městě několik tisíc občanů z Nového města a z širokého okolí, kteří přišli v průvodu vyzdobeným a jásajícím městem na náměstí, kde byl slavnostní projev. I letošnímu prvnímu máji přálo počasí, je však třeba odstranit menší organizační závady při slavnosti. Večer se konala v kulturním domě tradiční májová veselice.

Strana č. 20a

Začátkem dubna 1956 se nastěhoval do našeho města národní podnik Jáchymovské doly, který bude provádět v širokém okolí našeho města geologický průzkum. Podnik přijal do zaměstnání několik desítek pracovníků z města. Jeho ředitelství bylo umístěno na náměstí v domě vedle budovy Horáckého musea.
V neděli dne 8. dubna sehrálo Horácké divadlo v kulturním domě hudební veselohru Stalo se v dešti. Návštěvníků se tentokráte sešlo hodně a byli spokojeni.

Strana č. 19b

Ve schůzi plena MNV, která se konala dne 22. března 1956, podal zprávu o činnosti zemědělské komise s. Vladimír Černý. Konstatoval, že někteří zemědělci nemají dostatek osiva pro jarní práce a že je třeba, aby všechny požadavky v tomto směru byly kryty. V živočišné výrobě bylo zjištěno, že do plánovaného stavu v našem městě chybí 68 prasat a 23 ovcí. Poměru v JZD se v letošním roce vyvíjejí dosti příznivě, v brzké době bude provedena arondace půdy a bude dokončena výstavba kravína.

Stránky