O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 16a

střediska až do roku 1960, že však by bylo možné postavit za pomoci občanů tělocvičnu, ke které by mohly být později přistavěny další objekty pro sport a tělovýchovu.

Strana č. 15b

K 38. výročí Velké říjnové socialistické revoluce byly zahájeny přípravy k oslavě už v září a v říjnu letošního roku. Předsedou komise pro provedení oslavy byl prof. Rudolf Svačina, předseda kulturní komise při MNV. K oslavě byla organizována štafeta, v neděli dne 6. listopadu byl organizován průvod s věnci, které budou položeny na hroby padlých městských vojáků. V neděli dne 6.listopadu večer bylo vzpomenuto tohoto významného výročí představením barevného filmu Tanková brigáda. Představení bylo doplněno proslovem a zpěvními čísly pěveckého souboru pod vedením ředitelky hudební školy s.

Strana č. 15a

mezi zemědělci a nutnosti jejich odstupu do JZD. Dále byla podána zpráva o jednání delegace, vyslané do Prahy v záležitosti zachování zdravotní školy v našem městě. Jednání nebylo úspěšné, delegace nebyla ministrem zdravotnictví přijata a zdá se, že o osudu zdravotní školy je již definitivně rozhodnuto.

Strana č. 14b

Dne 29. července byl předán Lesnímu průmyslu Devět skal v Novém Městě na Moravě již po páté Rudý prapor ministerstva lesů a dřevařského průmyslu za vzorné plnění plánu práce pracovníky závodu v druhém čtvrtletí tohoto roku.
Podle oddělení KNV v Jihlavě nemůže být koupaliště umístěno na Klečkově rybníku, protože voda v tomto rybníce nevyhovuje z hygienického hlediska. Bahno z rybníka bude vyváženo dále, koupaliště však bude zřízeno pravděpodobně u lesa Ochozy na Sadílkově louce.

Strana č. 14a

Nutnost boje proti živočišným škůdcům, kteří ohrožují úrodu, hlavně proti mandelince bramborové. Bylo usneseno požádat ing. Černého, aby provedl zaměření pozemků pro individuální výstavbu rodinných domků v Beranici a u nádraží.
Koncem června byly poprvé nalezeny v katastru obce larvy a brouci mandelinky bramborové.

Strana č. 13b

Dne 25. dubna byl předán Lesnímu závodu Devět skal znovu Rudý prapor vlády jako nejúspěšnějšímu podniku ministerstva lesního a dřevařského průmyslu za úspěšné plnění plánu práce na I. čtvrtletí roku 1955. Prapor byl předán na slavnosti, pořádané v sokolovně, již se zúčastnila celá řada oficiálních hostí. Prapor předal do rukou ředitele závodu ing. Kopřivy ministr s. Kromář, který se slavnosti zúčastnil.

Strana č. 13a

Z kulturních událostí upoutal začátkem letošního roku komorní koncert laureátky státní ceny Viktorie Švihlíkové, která přednesla díla Bachova, Mozartova, Beethowenova, Chopinova, Smetanova, jakož i skladby Vítězslava Nováka. Koncert byl poměrně málo navštíven. Znovu se ukazuje, že naše město potřebuje menší síň, v níž by se mohly konat koncerty komorní  hudby – sokolovna je pro podniku tohoto druhu příliš veliká.

Strana č. 12b

a Dr Rudolf Štursa kromě celé řady oficiálních hostů a přátel Štursova díla. Na sobotní večerní slavnosti v sokolovně zhodnotil dílo Jana Štursy univerzitní profesor Dr Jaroslav Pečírka z Prahy, který zdůraznil zejména lidský profil umělců a realistické tendence v jeho světově velmi významném díle. Sobotní večer byl dále vyplněn koncertem Janáčkova kvartetu, které zahrálo skladby Mozartovy, Smetanovy, Dvořákovy a Janáčkovy. Celkový charakter večera byl velmi přítmí, skvěle doplněný prostor, ale půvabnou dekorací jeviště v sokolovně a naplněným hledištěm. V neděli dne 9.

Strana č. 12a

Ve schůzi plena místního národního výboru v Novém Městě na Moravě dne 22. dubna byl projednáván kromě věcí organizačních, týkajících se příprav oslavy 1. máje a Dne vítězství, i stav jarních prací. Bylo konstatováno, že práce v polích pokračují velmi špatně, že stav ozimů je taktéž velmi špatný a že bude pravděpodobně třeba asi jednu třetinu ozimů zaorati. Kromě toho vázne i distribuce umělých hnojiv, tolik pro zemědělce potřebných.

Strana č. 11b

a akčním plánem MNV na rok 1955, k němuž přednesl obsáhlý referát předseda komise pro výstavbu s. Josef Konvalinka. Na této schůzi oznámil předseda MNV v Novém Městě na Moravě s. Josef Břečka, že rozhodnutím KNV v Jihlavě bude od 1. září úplně zrušena zdravotní škola. S KNV v Jihlavě bylo jednáno o nějakou náhradu za tuto školu, jejímuž zřízení jsou v našem městě všechny potřebné předpoklady. Jednání nebylo zatím skončeno.

Stránky