O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 357

První snížení cen zboží po měnové reformě bylo provedeno v říjnu 1953. Mělo velký ohlas, protože dalo všemu obyvatelstvu možnost nakoupit si za méně peněz více zboží. Proto také hned po vyhlášení snížení cen bylo možno pozorovat zvýšený nákupní ruch, který byl podpořen i zavedením stálých trhů, z nichž největší byl tradiční mikulášský trh, koncový ve čtvrtek 3. prosince na náměstí.

Strana č. 356

byly promítány četné sovětské filmy, provedeny besedy o sovětské literatuře, vědě, umění i technice. Oslavy byla zakončeny 12. prosince slavnostním zasedáním plena MNV k 10. výročí československo-sovětské smlouvy.
V roc 1953 byla v našem městě zřízena pobočka státní banky československé, která převezme část úkolů Státní spořitelny. Ředitelem banky byl jmenován dosavadní ředitel Státní spořitelny s. Jar. Rýdl, zatím co spořitelna byla svěřena vedení s. Zdeny Hošpesové.

Strana č. 355

Novým předsedou JZD byl v září zvolen s. Havlík.
Na podzim zavítal do našeho města nově vytvořený soubor Horáckého divadla s několika nově nastudovanými  dramatickými díly našich i světových autorů. Nejvýznamnější byla provedení Tylova „Strakonického dudáka“ a Shakespearova „Sen noci svatojánské“ s výbornými hereckými výkony.

Strana č. 354

povinnost na žňové práce. V práci Jednotného zemědělského družstva se projevil nedostatek v tom směru, že JZD nemá dostatečně širokou členskou základnu pro obhospodaření velké výměry půdy a nemůže zvládnout špičkové práce. Stejně jako obilí, tak i brambory se sklízely jen s velikými obtížemi pro družstvo za pomoci dobrovolných brigád.

Strana č. 353

Počasí v polovině června bylo velmi nestálé, denně pršelo při vysokých teplotách.
Dne 13. června byl ukončen školní rok na gymnáziu. Začátkem července byl zahájen na gymnáziu prázdninový kurs pro žáky dosavadní třetí třídy, kteří v souvislosti s novou organisací našeho školství přejdou po maturitních zkouškách koncem srpna přímo na vysoké školy.
Stálé deště koncem června a začátkem července měly špatný vliv na sklizeň sena, která prošla sice bez podstatných závad, ale se značným zpožděním.

Strana č. 352

sedou MNV byl zvolen s. Josef Břečka, vedoucí úředník Hospodářského družstva. Zásluhy odstupujícího předsedy zhodnotil dosavadní místopředseda MNV Jaromír Doležal, který poděkoval s. Vilibaldovi Beranovi za všechnu péči, kterou věnoval městu ve funkci předsedy MNV. S. Vilibald Beran si získal v několika letech svého působení nemalé zásluhy o rozkvět našeho města. V této době byly položeny základy k jeho průmyslovému rozvoji dokončením stavby Chirany. Velmi se zasloužil zejména o zlepšení vzhledu města, i když všechny jeho plány v tomto směru nebyly realizovány.

Strana č. 351

 než 50 000,- Kčs byla výměna prováděna v poměru jedna ku třiceti. Současně byl zrušen vázaný trh  a nově určeny ceny zboží, které jsou svou výší asi polovinou dřívějších volných cen. Na trh se dostalo zboží, kterého byl nedostatek (cukr, tvaroh, sýry atd.). Měnovou reformou byli postiženi především ti, kteří měli doma hodně nakeťasených peněz. Mnozí občané vyměňovali ve výměnných střediscích celé statisíce a pro mnohé znamenala reforma, která přišla znenadání, úplnou životní katastrofu.

Strana č. 350

V noci z 9. na 10. května přišla prudká sněhová vichřice, takže do rána napadlo asi 30 cm sněhu. Mrazíky, které předcházely, zničily částečně kvetoucí ovocné stromoví.             
   Dne 10. května v 9,30 hod. byl uspořádán tradiční „Běh vítězství“, sice za hojné účasti, ale za velmi špatného počasí.

Strana č. 349

Začátkem dubna byly zahájeny přípravné práce na stavbě koupaliště u Klečkova rybníka, jehož projektantem je Ing. Mirko Tulis. Pláž se bude rozprostírat na západní straně rybníka a bude dlouhá asi 200 metrů.

Strana č. 348

V 16. hod byla konána na smutečně vyzdobeném náměstí tryzna, kterou zahájili s. Robert Remeš jako předseda městského výboru KSČ a s. Vilibald Beran jako předseda MNV. Rozhlasem byl poté vysílán průběh pohřbu prezidenta Klementa Gottwalda z Prahy. Smuteční katafalk na náměstí byl poté zrušen a busta Klementa Gottwalda přenesena do budovy střední školy, kde provedl s. Ladislav Hošpes smuteční instalaci na dobu jednoho měsíce.

Stránky