O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 338

lezeny nezvratné důkazy o tom, že kostel byl původně vystavěn v gotickém slohu. Přišlo se též na osm děr ve zdi s ohořelými trámy, které jsou zbytky dřívějších požárů kostela.
Podle zprávy matričního úřadu při MNV v Novém Městě se v r. 1952 narodilo ve městě 65 občanů, zemřelo jich 34.
 

Strana č. 337

pomoci akademický sochař mistr Vincenc Makovský a mistrův synovec arch. ing. Jiří Štursa. v dalších místnostech Horáckého musea bude zařízena výstavka vývoje železářství na Novoměstsku a instalace síně dělnického hnutí. Sbírky Horáckého musea spravuje pečlivě a odpovědně kustod prof. Stanislav David. Museum je hojně navštěvováno jednotlivci nebo celými výpravami, které vyslovují často spokojenost nad uspořádáním musejních sbírek i nad vzácnými exponáty.

Strana č. 336

Stejně tak se pokračovalo ve stavební úpravě sokolovny a jejího okolí. V lednu byl zřízen na stadionu rozhlas se čtyřmi ampliony, ve velkém sále sokolovny byla provedena na stropě instalace. Třetí pomocná noclehárna byla zřízena v budově gymnasia, kde byla taktéž ihned zavedena tepelná isolace. V srpnu byla provedena oprava na střeše budovy. V prosceniu velkého sálu byly instalovány dvě sádrové sochy, kopie Michelangelových „Otroků“, zhotovené v atelieru mistra prof. Vincence Makovského.

Strana č. 335

Během roku 1952 byly dobudovány i pekárny, které tvoří důležitou součást potravinářského průmyslu v našem městě. V plném uplatnění kvality výrobků je práce brzděn nedostatečným přídělem kvalitního uhlí.

Strana č. 334

ného zemědělského družstva. Bylo založeno JZD II. typu za účasti poměrně malého počtu členů. U středních rolníků se neprojevil zájem o zemědělskou družstevní velkovýrobu, takže celá tíha práce spočívala na několika malých rolnících, kteří si opravdu zaslouží při velké rozptýlenosti půdy, rozdělené na malé výměry, plného uznání. Prvních členů JZD bylo celkem 17 a bylo to většinou zemědělci s nejmenší výměrou orné půdy a ženy dělníků. JZD přešlo koncem roku 1952 do III. typu.

Strana č. 333

V činnosti MNV ani v jeho personálním obsazení nedošlo v uplynulém roce k podstatným změnám. Činnost orgánů lidové správy byla z valné části brzděna tím, že jednotliví referenti MNV nebyli v dostatečném styku s širokými masami občanstva. Aby tento nedostatek byl odstraněn a aby byla zvýšena osobní odpovědnost referentů za svěřené úseky práce, byly přesně vymezeny úřední hodiny referentů a každému z nich byl přidělen určitý úsek města, aby zde spolu s důvěrnickým sborem lidové správy pracoval v přesvědčování občanů při všech akcích a byl s nimi neustálém styku.

Strana č. 332

V neděli 23. listopadu konal se v sále sokolovny slavnostní koncert u příležitosti 56. narozenin presidenta republiky Klementa Gottwalda. Účinkovalo Horácké komorní sdružení z Jihlavy ve spolupráci s místní hudební školou. Život a dílo Klementa Gottwalda zhodnotil prof. Miloš Kreps. Koncert byl velmi početně navštíven.

Strana č. 331

Posmrtná výstava obrazů zesnulého akad. malíře Fr. Hradeckého byla uspořádána ve dnech od 25. října do 5. listopadu v aule zdejšího gymnázia. Bylo zde vystaveno na 80 prací zesnulého s převážně krajinářskými náměty. Při zahájení výstavy promluvil jménem MNV kulturní referent odb. učitel Josef Večeřa a prof. Rudolf Svačina. Výstava byla po celou dobu trvání dosti početně navštívena.

Strana č. 330

i obytné budovy a mnohde sahala ve větrnících až 1 m vysoko. Ve spodní části na Malé ulici u Cihelského rybníka a na Bobrovské ulici zachránili někteří jednotlivci s námahou hovězí dobytek a kozy. Při povodni zahynulo značné množství drobného hospodářského zvířectva, hlavně slepic. Na Cihelském a Klečkově rybníku byly na několika místech silně poškozeny hráze, které hrozily úplným protržením a musily být ihned po povodni zpevněny. Na veřejných cestách a polích vyplavila voda místy více než 1 m hluboké jámy.

Strana č. 329

Letošní oslavy Svátku práce, 1. máje, byly mohutnou manifestací našeho lidu v boji za socialismus v naší vlasti a za světový mír. Slavnostně vyzdobeným městem pochodoval májový průvod s četnými alegorickými obrazy ze světa budování a práce. Na náměstí před budovou střední chlapecké školy promluvili k shromážděným občanům, jichž se letos na 4500, představitelé MNV. Oslavy dne vítězství byly zahájeny už 8.

Stránky