O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 314

zdravotnickými filmy. Přednáška se těšila velkému zájmu občanů a byla četně navštívena.
Dne 19. října skonal ve zdejší nemocnici ve věku 77 let Emil Kintzl nadlesní v. v. Působil dlouhá desetiletí na bývalém velkostatku a byl činný i kulturně. Jeho prací byla zbudována v Horáckém museu síň Jana Doležala, zasloužilého lesnického pracovníka na Českomoravské vysočině a redaktora několika lesnických časopisů. Zesnulý byl po dlouhá léta jednatelem Horáckého musea.

Strana č. 313

vedeny včas podle předem vytýčeného plánu. Rolníci, přesto že byli upozorňováni a vedeni k výhodám společné práce na větvích hospodářských celách, pracovali jednotlivě.

Strana č. 312

účastník sjezdu Československého výboru obránců míru v Praze katecheta Bílý. Program byl vkusně doplněn vystoupením kulturního souboru pionýrek střední školy dívčí a dvěma filmy ze světa budovatelské práce.
Na jaře tohoto roku byla po dlouhém jednání zřízena samostatná hudební škola v místnostech bývalého berního úřadu na Palackého náměstí, v domě č. 32. Ředitelkou školy je s. Procházková, která vyučuje hře na klavír a hudební teorii. Učitelský sbor doplňují s. Marie Drdlová a Olga Dostálová, které učí klavíru, houslím učí prof. Rovenský.

Strana č. 311

Rok 1951 je třetím rokem Gottwaldovy pětiletky, hospodářského plánu výstavby socialismu v naší vlasti. Proto byly všechny závody a podniky v první pracovní den roku 2. ledna 1951, slavnostně vyzdobeny a práce v nich zahájena krátkým proslovem o významu a cílech hospodářské přestavby naší vlasti. Pracující slíbili, že se budou ze všech sil snažit, aby úkoly třetího roku pětiletky byly do stanoveného termínu splněny a překročeny.
Počasí bylo začátkem roku deštivé, sněžit začalo teprve v polovici ledna. Bylo však poměrně vlhko a tak si milovníci lyžařství nepřišli plně na své.

Strana č. 308

tehdy, jestliže bude obrazem všech důležitých událostí, tedy i těch, o nichž nenajdeme zmínky v žádném úředním spise. Proto jsem se snažil doplnit kroniku i v tomto směru, pokud to jen bylo možné. Nechci také tvrdit, že moje zápisy budou neseny duchem ryzího objektivismu. Člověk, žijící v určitých historických podmínkách, dává každému svému dílu, ať už povahy hmotné čí duchovní, pečeť své vlastní osobnosti i doby, v níž žije. Tak i naše městská kronika ponese nutně vedle jména kronikáře aspoň do určité míry část jeho vlastní osobnosti a jeho názorů a životních cílů.

Strana č. 307

Rozhodnutím pléna MNV v Novém Městě na Moravě ze dne 13. února 1951 byl jsem jmenován městským kronikářem. Narodil jsem se v Novém Městě na Moravě dne 19. června 1924. Můj otec, František Kreps, byl zde úředníkem býv. berní zprávy. Ve svém rodišti jsem navštěvoval národní školu a gymnázium, na němž jsem maturoval v r. 1942. Poté jsem pracoval jako úředník na městském úřadě v Novém Městě na Moravě a později jsem byl v době války totálně nasazen ve Vídni. Po skončení války jsem studoval na filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor historie a filosofie.

Stránky