O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 324

restaurace byla nemožná. Na kostele byla opravena plechová krytina věže a věž byla znovu natřena. Na věži vysoké 53 m byl natřen kříž a vyčištěna báň. Práci provedl Jan Pospíchal z Maršovic a byly dokončeny v druhé polovině září 1951.

Strana č. 323

níků, tedy o prázdninách a v zimních měsících a kdy tito skoupili v prodejnách více zboží, než bylo plánováno. Tyto přechodné nedostatky byly však okamžitě vyrovnány většími dodávkami.
Po stránce kulturní měla vedoucí roli ve městě Osvětová beseda, vedená kulturním referentem MNV Josefem Večeřou. Uspořádala celou řadu přednášek, z nichž však některé se netěšily přílišnému zájmu občanů. To je však, bohužel, v našem městě věc dosti obvyklá.

Strana č. 322

PhMg Rostislava Havlena jmenován PhMg Jiří Halva. Sokolovna, vystavěná před 30 léty, naprosto nestačila, aby plně sloužila kulturním potřebám města a okolí, které se hlavně v posledním čase podstatně rozrostly zřízením nových továrních objektů (Chirana, Tírny, Sport, nemocnice aj.). Z iniciativy výboru Sokola a za účinné pomoci členů KSČ a ČSM i celé novoměstské veřejnosti byla uskutečněna její přestavba. Byla provedena přístavba na severní straně budovy, kde bylo vybudováno přísálí a postranní balkon.

Strana č. 321

styku a spolupráce s obyvatelstvem byl při MNV zřízen třicetišestičlenný sbor důvěrníkům kteří se scházeli na pravidelných měsíčních poradách a pomáhali MNV řešit všechny problémy, na něž narazili při přímém styku s občany. U MNV bylo vytvořeno šestnáct komisí pro jednotlivé obory působnosti lidové správy. Nejlépe z nich pracovala bytová komise přes to, že její obor působnosti zahrnoval otázky a mnohdy při nejlepší vůli vůbec neřešitelné. V rámci lidové správy se však projevovala stále ještě celá řada chyb a nedostatků.

Strana č. 320

V rámci akce 5 milionů hodin republice byla kvota, určená původně pro naše město, žáky úplně vyčerpána, takže bylo nutno zažádat o její zvýšení. Akce dala možnost opravit obecní cesty, na nichž bylo odpracováno celkem 22.480 brigádních hodin. Dále byla provedena adaptace sokolovny, kde bylo odpracováno 14.620 brigádních hodin. V obci se v minulém roce stále ještě projevoval nedostatek bytů, takže velmi mnozí žadatelé, kteří si podali o byt žádost, nemohli být uspokojeni.

Strana č. 319

tohoto škůdce brambor nalezen.

Strana č. 318

při odvozu obilí a při jiných pracích. A právě v době žní začali zemědělci v naší obci s dodávkami pokulhávat, takže nebylo možné do konce kalendářního roku dodávku, v této době nesplněnou, dohonit.
Podzimní orba byla provedena do 30. listopadu na 100 procentech. Rovněž osev ozimů byl proveden všas v plánovaných plochách. Velkou pomoc poskytla při těchto pracích našim zemědělcům STS, bez níž by jejich postup patrně vázl.

Strana č. 317

dne 3. února 1951 MNV nařízení o povinném očkování všech vepřů v obci.
Na jaře 1951 bylo provedeno též sestátnění veterinární služby. Byl ustaven zootechnik, jehož úkolem bylo hlásit zemědělskému družstvu Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou všechny chovatele zvířat, která potřebují ošetření. Funkcí zootechnika byl pověřen učitel Josef Petr.
Sklizeň sena nebyla vážně ohrožena přesto, že počasí nebylo nejpříznivější. Všechno seno bylo sklizeno v dobrém stavu. Každý zemědělský závod samostatně.

Strana č. 316

Padalík, František Nečas a Jan Starý z Křídel.
Místní národní výbor a Osvětová beseda v Novém Městě na Moravě uspořádaly v sále místní sokolovny dne 20. prosince oslavu 72. narozenin generalissima J. V. Stalina. Slavnostní projev, přednesený s. Ladislavem Hošpesem, byl doplněn kulturními vložkami ČSM a recitacemi. Výzdobu na oslavě provedl ředitel zdejšího gymnasia František Hradecký.

Strana č. 315

přátelství“ byla oslava 34. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, na níž vyjádřili naši pracující svou vděčnost velkému Sovětskému svazu, Rudé armádě- osvoboditelce a jejímu vrchnímu veliteli generalissimu J. V. Stalinovi. V rámci oslav proběhla dne 4. listopadu Novým Městem na Moravě štafeta lásky a díku Sovětskému svazu. Město bylo vyzdobeno a této významné příležitosti prapory a transparenty s hesly, propagující naše přátelství se SSSR. Dne 11. listopadu byla otevřena výstava sovětské literatury, poměrně hojně navštívená.

Stránky