O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 305

Usnesení pléna místního Národního výboru ze dne 13. února 1951 byl jsem zproštěn vedení pamětní knihy s odůvodněním, že ministerstvo informací a osvěty výnosem z 30. XI. 1950 č. j. 62.838/50-I/2 vydalo nové směrnice pro vedení obecních kronik. Tímtéž usnesením pléna MNV byli pověřeni vedením kroniky Miloš Kreps, Stanislav David a Bohuslav Pleva.

Strana č. 304

Na závěr vylíčení událostí uplynulého roku připojuji stručnou charakteristiku politického života našeho města. Vůdčí místo připadá městské organizaci Komunistické strany Československa, rozdělené ve čtyři samostatné organizace, která řídí a usměrňuje politický život v našem městě. Další dvě politické strany obrozené Národní fronty, strana lidová a národně socialistická, neprojevují žádnou činnost.

Strana č. 303

(Simukov, Vrabčí hory, Stehlík, Mordová rokle, Svatba v Malinovce, Kozí mléko) dobře plnilo své osvětové i zábavné poslání, při některých představeních však za poměrně malého zájmu našich spoluobčanů.

Strana č. 302

čištění, inventarizace sbírek a odstranění všeho, co představovalo v muzeu pouze zbytečný balast, bylo v tomto roce znovu zpřístupněno veřejnosti, která však zatím projevuje o ně vcelku velmi malý zájem. Další stavební úpravu místností a depozitáře nebylo doposud možno provésti; je však připravena pro příští rok. Jakmile se uvolní byt při obchodníku Musilovi, získá muzeum další potřebné prostory. V září provedl revizi muzea ředitel Národního muzea v Praze dr. Skalský, který projevil správci muzea uspokojení nad vedením i uspořádáním svěřeného mu ústavu.

Strana č. 301

Zápis, při němž se do školy přihlásilo přes sto dvacet dětí, ukázal, jak nezbytně bylo hudební školy v našem městě zapotřebí. Škola, umístěná ve třech místnostech bývalého berního úřadu, má oddělení klavírní (nejpočetnější), houslové a elementární hudební nauky. Správu vede ředitel hudební školy ve Žďáře Vaníček; klavíru vyučují M. Drdlová a M. Duré, housle prof. Vaníček a prof. Rovenský.

Strana č. 300

tělovýchovných podniků, o nichž byla již zmínka v chronologickém vylíčení událostí, nutno se zmínit o velikém rozmachu odbíjené. Sokolské družstvo dosáhlo v ligových utkáních Moravy pozoruhodných úspěchů a dovedlo získat pro zápasy hrané ve městě značné množství zájemců. Také hokej a kopaná se dostaly v tomto roce do proudu. Krásně vybudovaný stadion, hlavně pro discipliny lehkoatletické, stal se místem utkání sokolských mužů Jihlavského kraje v desetiboji a krajských přeborů dorostu.

Strana č. 299

Předpis dodávek. Skot 22.640 kg, vepři 13,230 kg, mléko 133.500l (splněno na 97,8%), vejce 71.410 kusů (splněno 67.349), žito 450 g (splněno na 134%), ječmen 30 g (100%), oves 185 g (101,%), brambory 4.000 q. Jak byla splněna dodávka skotu, vepřů a brambor, nebylo lze zatím zjistit, poněvadž Hospodářské družstvo nevěnovalo evidenci plnění dodávek náležitou péči. Osevní plochy vesměs dodrženy, výmlat organisován ve skupinách. Na pozemcích, o které se stará obec, pracovaly brigády a školní mládež.

Strana č. 298

ká 7,50 Kč, krupice 13 Kčs, 1kg chleba 5 Kčs, rohlík 4 dkg – 1 Kč. Cukr 1 kg 15 Kčs (140), 1 kg kávy 800 Kčs (jen volná), 1 dkg čaje 16 Kčs (jen volný)- 1 kg umělého tuku 38 Kčs.

Strana č. 297

ské pekárny se staly součástí národního podniku Pardubicko – Jihlavské mlýny. Pro společnou pekárnu, která má být uvedena v život v roce 1951, adaptovány místnosti vedle chudobince.
V domě A. Häuslerové na náměstí zřízena kancelář CIT (cestovní informační služba). Vedoucím ustanoven Josef Kovařík, po něm A. Chocholáč. Pro budovní rozvoj cizineckého ruchu, který se má na Novoměstsku v příštích letech rozvinout, má zřízení informační kanceláře veliký význam.

Strana č. 296

Potom následovaly další, takže ke konci kalendářního roku 1950 jsou začleněny do něho skoro všechny novoměstské podniky, dílny a obchody, pokud se ovšem nestaly součástí znárodněných podniků rázu celostátního. Jsou to především všechny hotely (Německý Musil, Panský dům, Sporthotel a Gregor) a hostince (Štěpánek, Mička, Joukl a Koza), dále Lorencovo cukrářství, Kaňova, Librova a Vojanova autodoprava, Halvova autosprávkárna, stolařství Mazlovo a Danielovo, sedlářství Vít.

Stránky