O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 268

V bývalém obchodě Slovákově zřízen volný prodej masa a masných výrobků. Papírnictví Vydavatelského družstva stalo se součástí nár. podniku Narpa, jeho tiskárna součástí Západomoravských tiskáren. Knihkupectví Khunovo součástí nár. podniku Kniha lidu a drogerie Řezáčova a Krabcova součástí Chemodrogy. Obchod Budínův součástí Elektry a Šírovo hodinářství Chronoru.

Strana č. 267

že dosavadní zaměstnance úřadu MNV Hubert Havlíček bude od 1. ledna 1950 ustanoven obvodním matrikářem.
V odpovědi na dotaz krajského Národního výboru, zda by byly ve městě podmínky pro zřízení pobočky hudebního ústavu ve Žďáře, rozhodnuto odpovědět kladně a zahájit jednání s ředitelstvím hudebního ústavu žďárského o podmínkách zřízení takové pobočky.  
      
Po chronologickém vylíčení nejdůležitějších událostí následuje několik poznámek souhrnných, dotýkajících se hlavně hospodářského života obyvatel našeho města.

Strana č. 266

vazků, uzavřených ke Stalinovým narozeninám. Početné obyvatelstvo města, které skoro naplnilo sál sokolovny, bylo slavnostním večerem velmi spokojeno. Vlastní oslavu uspořádaly novoměstské školy. V rámci oslav byl dále ve dnech 17. a 18. prosince proveden sovětský film Buď připraven, město bylo vyzdobeno vlajkami a prapory a výkladní skříni obchodů vhodnými a vkusnými dekoracemi.

Strana č. 265

byl ochoten přispěti nám na pomoc a hodnotící význam tohoto dne pro náš národ hlavně v přítomnosti a v budoucnosti, měl kulturní patron okresu a náš krajan, spisovatel J.V.Pleva z Brna. Pořad byl doplněn houslovým číslem profesora Rovenského a vhodnými recitacemi studujícího gymnasia J. Dvořáka.

Strana č. 264

vedlejších, přecházejí do hlavního rozpočtu položky potřeby a úhrady účtů školních a chudinského fondu. Rozpočty obecních podniků jsou samostatné a aktivní. Také návrh rozpočtu byl jednomyslně schválen.
Dále schváleno rozdělení odměn a náhrad členům rady MNV, podle směrnic ministerstva vnitra v celkové výši 54.000 Kčs. Z nich dostane ročně předseda 13.200; vodovodní, zemědělský, zásobovací a hospodářský referent po 6000, bytový 4200 a čtyři další referenti po 3.150 Kčs.

Strana č. 263

účasti 22 členů. (Z několika zápisů o schůzích pléna MNV je zřejmé, že se jich nikdy nezúčastnil plný počet členů. Je to nepochybný důkaz nevážnosti vůči tak důležité instituci lidové správy, jako plénum místního Národního výboru) Jednání se účastnila též většina členů místního akčního výboru, hlavně při projednávání druhého bodu pořadu, to jest o předložení resoluce, obsahující požadavek města o připojení ke kraji Brněnskému, ministrovi vnitra Václavu Noskovi, který se zúčastnil krajského sjezdu lidové správy, pořádaného 18. září v Jihlavě.

Strana č. 262

výborech zastoupeny všechny složky Národní fronty, došlo také k reorganisaci místního Národního výboru, do něhož nově vstoupili členové, kteří na začátku schůze složili už předepsaný slib. V důsledku reorganisace došlo i ke změně v radě MNV, která bude doplněna třemi novými členy. Navrhuje za členy rady Adolfa Buřvala, Antonína Chrousta a Josefa Večeřu.

Strana č. 261

5. VI. Navštívila město početná delegace dělníků závodu Chirana v Modré, aby zhlédla město i  novostavbu továrny, kam bude původní závod přestěhován. Po přivítání předsedou MNV prohlédli si staveniště továrny, město i okolí. Hlavním úkolem zájezdu byla agitace pro získání nových pracovních sil pro továrnu.

Strana č. 260

mechaniky, dále k bytovým jednotkám, které budou u továrny postaveny, dále do ulice Tržní a ke stavbám nad Kazmírovcem a zesílení sítě v ulici Sportovní, v ulicích za sokolovnou, u chudobince a na Nivě pod reálkou, zřízení veřejného rozhlasu, postavení plemenné stanice pro veřejné plemenníky s bytem pro chovatele, položení kanalisace v dalších částech města, provedení úpravy bazénu před domem dr. Svítila v Masarykově ulici a zřízení dvou požárních jímek. Po kratší diskusi plán jednomyslně schválen.

Strana č. 259

stupcem se později stal. Čtyřicetosm let pracoval v tvrdých pastoračních podmínkách na Českomoravské vysočině, věren kraji, z něhož vyšel, i lidu, který byl svěřen jeho péči. Vedle duchovní správy uplatnil se také jako pokrokový činovník v místních organisacích a spolcích kulturních. Jeho úmrtím odešla z Nového Města rázovitá postava vysokého, silného, vždy pečlivě tmavě oděného a zvolna kráčejícího duchovního vůdce evangelické církevní obce, na něhož budou nejenom jeho souvěrci, ale i ostatní spoluobčané dlouho vzpomínat.

Stránky