O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 245

velkolepým darem sta pevných metrů dříví nadačním velkostatkem na příkaz předsedy ZNV v Brně Fr. Píška.

Strana č. 244

Jinak ani MNV a KSČ v Novém Městě na Mor.a ani MNV a KSČ dalších 32 obcí soudního okresu neobdržel odpověď a o obcích bylo rozhodnuto bez ohledu na četné vážné důvody ve všech podáních uvedené.

Strana č. 243

připojení Nového Města na Mor.a uvedených obcí do kraje Brno. Jsou to: 1) Přípis městského výboru KSČ v Novém Městě na Mor. ze dne 26.10.1948 ministerstvu vnitra, ÚV KSČ v Praze a krajském výboru KSČ v Brně. 2) Přípis úřadujícího místopředsedy KSČ v Novém Městě na Mor. generálnímu tajemníkovi KSČ v Praze ze dne 16.XI.1948 : 3) Přípis klubu KSČ při ONV v Novém Městě na Mor.ze dne 17.XI.1948(odeslání tohoto přípisu bylo zamítnuto těsnou většinou členů užšího výboru okresního vedení KSČ).

Strana č. 242

vnitřní správy vykonaly krajské politické orgány, které vzaly na sebe úkol projednávat přímo s činiteli místní správy veškeré požadavky a náměty v této věci."

Strana č. 241

organisace a okresního vedení KSČ v Novém Městě na Mor., B. Plevu, člena městského výboru KSČ a MNV v Novém Městě na Mor.
         Prosíme o laskavé vyřízení přípisu a zůstáváme s pozdravy Práci čest a Pětiletce zdar.

Strana č. 240

      informoval gen.tajemníka KSČ Slánského úřsdující místopředseda městské organizace v Novém Městě na Mor.zvláštním přípisem.
4) Městský výbor KSČ v Novém Městě na Mor.spolu s MNV a MAV a MNV, MAV a KSČ 32 obcí soudního okresu Nové Město na Mor.zaslal UV KSČ v Praze, ministerstvu vnitra a presidiu vlády v Praze žádost o připojení těchto 33 obcí ke kraji Brno.
5) Ověřený opis této žádosti byl dne 12. prosince zaslán kanceláři presidenta republiky a krajskému výboru KSČ v Brně a v Jihlavě.

Strana č. 239

vyřízena. Žádost podepsal předseda okresního sboru předsedů MNV v Novém Městě na Mor. další podpisy a úřední razítka připojili předsedové místních akčních a Národních výborů a předsedové místních organizací KSČ z obcí Rokytno, Studnice, Sněžné, Daňkovice, Kuklík, Kadov, Krátké, Blatiny, Fryšava, Tři Studně, Vlachovice, Hodiškov, Bohdalec, Bobrůvka, Horní Bobrová, Podolí, Hlinné, Řečice, Pohledec, Koníkov, Odranec, Olešná, Křídla, Jiříkovice, Radešínská Svratka, Dlouhé, Nová Ves, Petrovice, Nové Město na Mor., Maršovice, Radňovice a Slavkovice. Opis žádosti poslán 12.

Strana č. 238

        Obce soudního okresu Nové Město na Mor.mají s městem Jihlavou velmi špatné železniční i silniční spojení. Naproti tomu je s městem Brnem železniční i silniční spojení velmi dobré. Od nepaměti jsou naše obce s městem Brnem spojeny politicky, hospodářsky i kulturně. Máme za to, že po této stránce v případě připojení k Jihlavě byl by život v každém směru podvázán. Tvůrcové krajského zřízení měli jistě na mysli takovou úpravu krajského zřízení, která by vyhověla všem obcím kraje a která by zaručovala všestraný rozvoj připojených obcí.

Strana č. 237

18. listopadu poslali ústřednímu výboru KSČ a ministerstvu vnitra žádost o připojení obcí soudního okresu novoměstského ke kraji Brněnskému zástupci organizací KSČ, místních akčních výborů a místnich Národních výborů. Žádost zněla takto: ,,Podepsaní zástupci KSČ, místních akčních a místních Národních výborů obcí soudního okresu Nové Město na Mor.vítají usnesení vlády ČSR o tvoření krajského zřízení, děkují všem, kteří na reorganizaci samosprávných svazků pracovali.

Strana č. 236

síly. Z okresu Žďárského nikoho nezíská, poněvadž velké průmyslové podniky ve Městě Žďáře a v Zámku Žďáře všechny síly okresu potřebují a v budoucnu budou potřebovat. Továrna na léčebnou mechaniku v Novém Městě na Mor.potřebuje vedle obyvatelstva okresu též pracovníky v přilehlých  blízkých obcích Bystřicka, což by při různých krajích přirozaně naráželo na určité obtíže.

Stránky