O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 183

tresty všem těm, kdož neuposlechnou. Přísně zakázáno hlavně kropení zahrad. Značná část obyvatelstva, dobře si vědomá důsledků nedostatku vody, podřídila se příkazům MNV, bohužel se ale našli i takoví, kteří bezohledně zalévali i dále, nestarajíce se o ty, jimž se nedostávalo vody ani pro nejběžnější potřebu.
Tělocvičná jednota Sokol začala s generální úpravou svého cvičiště, která pod vedením odborníka, prof. J. Beranovského má vytvořit z novoměstského sokolského cvičiště jedno z největších a nejmodernějších cvičišť na Moravě.

Strana č. 182

za uplynulý rok je proti rozpočtu příznivější o 36.777,30 Kč. Město vlastní za 139.000 cenných papírů, jeho dluhy jsou vykázány číslem 3,489.299,21 Kčs. Obecní jmění je vykázáno v aktivech číslem 6,632.212,04, v pasivech 3,742.839,50; čisté obecní jmění obnáší 2,889.281,54 Kč.

Strana č. 181

prožili v tyto dny kus války i vítězství. Po ukončení projevu zazpívána shromážděnými státní hymna. Za překrásného dne se slavnost skvěle vydařila. Koncert Horácké hudby v kaštanové aleji ukončil pěkným výběrem skladeb vážných i populárních slavností dopoledne.
Odpoledne uspořádal Místní odbor ochrany matek v sále Charity slavnost Svátku matek. Ve dvě hodiny prošel městem pestrý průvod děti i maminek, které se odebraly do sálu Charity, aby tu vyslechly bohatý pořad čísel recitačních, zpěvních i hudebních, připravený žactvem všech stupňů novoměstských škol.

Strana č. 180

účastníci odebrali k pomníku padlých, kde přečtena členem novoměstské odbočky Svazu osvobozených politických vězňů R. Musilem „Přísaha mrtvým“. Státní hymna zakončila tuto tichou pietní vzpomínkovou slavnost.

Strana č. 179

Oslavy svátku práce uspořádaly strany socialistické, tentokráte za slabší účasti než loni. Národní socialisté uspořádali svůj projev na Komenského náměstí před evangelickým kostelem, sociální demokraté na Náměstí dr. E. Beneše, komunisté, jejíž průvod byl nejsilnější a dobře organizovaný, před vkusné vyzdobenou tribunou před budovou úřadu MNV. V projevech řečníků bylo tentokrát více hesel budovatelské a konstruktivní spolupráce se všemi partnery  Národní  fronty než projevů zaměřených úzce stranicky.

Strana č. 178

obou domů za 2,850.000 Kč. Stavba obou domů zadána jednomyslně staviteli Maškovi.

Strana č. 177

okres novoměstský a okresy přilehlé, nazvaného Naše Horácko. List řídí redakční rada, složená ze členů jednotlivých politických stran  (za l. J. Mikulec, za us JUDr. J. Pavlinec, za ksč F. Uher a za sd Silvestr Dvořák). Poslední ustanoven také odpovědným redaktorem.

Strana č. 176

učitele. Od městské spořitelny v Novém Městě na Moravě budou opatřeny tyto výpůjčky: 1,100.000 Kč na stavbu škol, 1,000.000 na dlažbu náměstí, 500.000 na zachycení a úpravu toků povrchových vod, 800.000 na přípravné práce spojené s úpravou jatek, 100.000 na stavbu jímek v budově školy, 1,000.000 na prodloužení kanalizace a vodovodu a 150.000 na úpravu hřišť.
Předsedou bytové komise po zemřelé R. Jarošové zvolen Fr.  Pohanka. Plénum konečně schválilo doplnění smlouvy mezi městem a kuratoriem městské odborné školy pro ženská povolání.

Strana č. 175

prací v MNV, hlavně ve velmi nevděčné a odpovědné práci předsedkyně bytové komise, kde si počínala taktně a rozvážně, snažíc se v rámci předpisů a pokud to bylo při katastrofálním nedostatku bytů možné, každému vyhovět. Pohřbu se zúčastnili členové MNV a velmi početné občanstvo,  prokazující tak poctu občance dobré a pracovité. Nad hrobem ocenil její práci člen MNV J. Mikulec, který se s ní rozloučil tak jako s významnou členkou místní organisace čsl. strany lidové.

Strana č. 174

spřátelenému národu ruskému, polskému a Slovanům jižním. Pořad obsahoval poučnou přednášku historicko-kulturní, přednášku zeměpisnou a pak vhodné doplňky zpěvní, recitační a hudební. Účast na nich bývala uspokojivá.

28.- 30. I. Konaly se v našem městě oblastní lyžařské závody studentů středních a odborných škol, které připravil, organizoval a řídil profesor Jiří Beranovský. Sešlo se hodně účastníků, kteří byli jistě pobytem v našem městě plně spokojeni.

Stránky