O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 53

Strana č. 168

 

moravských spisovatelů. Dopoledne uspořádali spisovatelé besedu s žáky místních škol, odpoledne byla uspořádána výstavka knih členů Kola. V pořadu večerní besedy střídala se četba ukázek děl přítomných spisovatelů s čísly hudebními a pěveckými. Večer zahájil senior Kola, novoměstský básník Jan Karník. Úroveň večera byla znamenitá, účast poměrně slabá.

Strana č. 167

 

Delegace místního národního výboru, složená z předsedy J. Musila a člena rady J. Tulise odevzdala diplom čestného občanství Nového Města na Moravě přednostovi vojenské kanceláře presidenta republiky, p. armádnímu generálovi A. Hasalovi, který srdečně poděkoval za udělenou poctu zvláštním dopisem a věnoval obnos 7000 Kčs pozůstalým po obětech nacismu.

Strana č. 166

 

pisu a motorismu.

Strana č. 165

Strana č. 164

 

krematoria za účasti delegace MNV a osobních přátel zesnulého. Výraznou postavu řídícího učitele A. Kubíka uchová obyvatelstvo města v dobré vzpomínce.

Strana č. 163

 

2,917.885 Kčs bude uhrazen náhradovým přídělem 498.312, o úhradu nekrytého zbytku 2,419.537 Kčs bude požádán zemský vyrovnávací fond. Do mimořádného rozpočtu zařaděna položka 236.285 Kčs na opravu školních budov a zakoupení pozemků na stavbu škol nových, 25 mil. na stavbu úředního domu, 25 mil. na stavbu nových škol, 250.000 na zakoupení lesa Zvoláku a 30.000 na zakoupení hasičského nářadí. Nakonec zvolilo plénum za členy letopisecké komise ředitele reál. gymnasia Silvestra Dvořáka a profesora v.v. J. Fialu.

Strana č. 162

 

E. Novotného přijat na podkladě jediné žádosti o místo veterináře Josef Jelínek. Jmenovaný byl pověřen vykonáváním funkce od 1. června 1946 za těchž podmínek jako jeho předchůdce.

18. VIII.  Okresní vedení čsl. strany lidové uspořádalo zdařilou slavnost dožínek. Dopoledne konány bohoslužby a slavnostní projev, odpoledne uspořádána na hřišti u sokolovny zdařilá dožínková slavnost za velmi hojné účasti obyvatelstva města i z okolí.

Strana č. 161

Strana č. 160

Náměstí přehlídku krojovaných jednotek partyzánů, skautů, hasičů a sokolstva. Na náměstí dr. E. Beneše pronesl slavnostní projev ke shromážděnému obyvatelstvu, po němž  následovalo několik projevů dalších. Slavnost která vinou špatného počasí, které odradilo mnoho lidí, hlavně z novoměstského okolí, od účasti, nedopadla tak, jak by si snad pořadatelé přáli, byla zakončena státní hymnou. Po obědě uspořádaném pro pozvané hosty v zámku odjel p. ministr do Velkého Meziřičí, když před tím projel autem severními partiemi novoměstského okresu.

Stránky