O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 110

dařilo nevalně. Nadace prohlášena za říšský majetek a představená více méně na velkostatku pouze trpěna. V době revoluční, když její brněnské sídlo bylo bombardováno velmi těžce poškozeno, prodlévala v Novém Městě, a když byl zámek obsazen RA, uchýlila se na novoměstskou patronátní faru. V bouřlivých a nevyjasněných dnech revolučního kvasu nechybělo drsných hlasů, aby byla odsunuta nebo dána do chudobince.

Strana č. 109

o nichž předpokládala, že propadnou konfiskaci. Šlo především o lesy, budovy a ostatní majetek nadačního velkostatku Marie Školské. Vycházelo se z předpokladu, že účel nadace – zajištění zchudlých šlechtičen i dívek původu občanského – je v dnešní době anachronismem, a že by bylo možné z titula práva revolučních změn majetek velkostatku získat. Proto byl pověřen člen rady místního národního výboru prof. Josef Mikulec vypracováním memoranda, které mělo historicky, hospodářsky i sociálně podepřít úsilí města o získání tohoto majetku.

Strana č. 108

1944/1945 byli pracovně nasazeni a v tříměsíčním kursu měli podle příkazu školních úřadů všechno zameškané probrat a v československých dějinách a literatuře dokonce doplnit i všechny nedostatky z doby okupace. Proto se ředitelství reál. gymnasia obrátilo na místní národní výbor se žádostí, aby byl nápomocný při opatřování náhradních místností, když vlastní budova ústavu byla zabrána pro štáb Rudé armády. Podařilo se získat jednu místnost v evangelickém kostele, jednu učebnu v budově měšťanské školy, jejíž část nebyla obsazena, a pak tělocvičnu v lidovém domě.

Strana č. 107

Donát a Čejka za ns, Wurzel za sd. Potom vyzval předseda shromážděné, aby každý, kdo má proti někomu z navržených členů národního výboru nějaké námitky stran chování za okupace, aby je veřejně vyhlásil. Námitek ve většině případů nebylo, pouze komunista Venzhaus obvinil profesora J. Mikulce, že v době okupace vychovával studenty v duchu nacistickém. L Brabec ihned žádal, aby se věc vyšetřila, proti čemuž neměl obviněný námitek. V stručném projevu ukázal, jak si za okupace ve škole počínal, což přítomní rodičové studentů ( Donát a Němeček) také potvrdili.

Strana č. 106

loučili za místní národní výbor Fr. Rydval, za úřad MNV K. Smejkal a za myslivce J. Ferkl. Všichni ocenili dobré lidské vlastnosti zesnulého, i všechno dobré, co  pro Nové Město na Moravě vykonal jako starosta i funkcionář mnoha spolků a institucí. Nechť je mu zachována dobrá paměť v myslích i srdcích jeho spoluobčanů a tento zápis v pamětní knize nechť připomene jeho jméno a působení i generacím budoucím.

Strana č. 105

školy ve svém rodišti stal se písařem u okresního hejtmanství, od roku 1897 působil jako berní praktikant u novoměstské berní správy, kde se stal v r. 1908 berním oficiálem, v r. 1919 berním správce a v r. 1921 berním ředitelem. V r. 1928 odešel na odpočinek. Celý svůj život strávil v Novém Městě na Moravě, a proto dobře pochopíme, že jeho znalost rodinných i hospodářských poměrů novoměstských, ba i na celém okrese, byla vynikající. Rád se účastnil spolkového života.

Strana č. 104

zaplnily ulice u nádraží, kde se řadil mohutný průvod, který se dal o ½ 10 hodině na pochod.  Za zpěvů a nadšeného provolávání slávy presidentu republiky dr. Benešovi. J. V. Stalinovi a slavné Rudé armádě prošel průvod Masarykovou a Sv. Jánskou ulicí na Vratislavovo náměstí, kde s tribuny, připravené a vyzdobené profesorem A. Podlouckým, pozdravil a přivítal vzácné hosty předseda okresního národního výboru Ruprecht a předseda místního národního výboru Kostřica. Na jejich projevy odpověděli vřelými a srdečnými slovy zástupci armádního a posádkového velitelství.

Strana č. 103

Soudy a trestní komise trestat tak, jak si toho mnozí zasloužili. Téhož dne vyhlášeno, že místní národní výbor bude vydávat osvědčení o národní spolehlivosti, kterého jako nezbytného dokladu bylo zapotřebí ve všech úředních záležitostech. Lidem dobře se osvědčivším vydávala rada MNV potvrzení ihned, jména pochybných byla vyhlašována na úředních tabulích a výzvou, aby ti, kdož mají důkazy pro špatné a národně nespolehlivé chování žadatelů v době okupace, které by bránili vydat osvědčení o národní a státní spolehlivosti, ohlásil je u úřadu místního národního výboru.

Strana č. 102

Že důstojníci i poddůstojníci RA spokojovali se často s polovičními i menšími kontingenty pracovních sil, které původně žádali, a tak to vždy nějak dopadlo k obapolné spokojenosti vedení pracovní služby i ruských vojenských míst. K nezbytným a naléhavým pracím organisovaná z obecních zaměstnanců stálá pracovní četa. Provedena změna ve funkci místního vojenského velitele, jímž se stal po škpt. K. Seidlovi, který byl odvolán k svému vojenskému tělesu, kapitán Holcman.

Strana č. 101

Naproti tomu  zaznamenati jako pronikavý kontrast neochotu a lenost mnohých, kteří jenom přihlíželi, jak pracují druzí, ba dokonce se jim ještě i vysmívali. Stíny uvolněné pracovní morálky z doby okupace ukázaly se už v prvních dnech svobodného života národního i státního.

Stránky