O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 130

      Československá strana lidová začala budovat základy své místní organisace v v červnu r. 1945. Mohla se opřít o poměrně silné kádry svých bývalých příslušníků z doby předokupační, a jsou posilována vědomím významné spolupráce vůdců strany v zahraničním i domácím odboji, vytvořila silnou organisaci o několika stech členech. Ze značné části vstoupili do ní členové bývalé strany živnostenské a také poměrně dosti inteligence. V čele strany stál prof. Josef Mikulec.

Strana č. 129

 V osvobozené vlasti.

Chronologický výčet důležitých událostí, které se odehrály od května do prosince r. 1945, doplňuji ještě několika podrobnějšími zprávami obecnějšího významu.

Strana č. 128

Zahradníka, předsedy místního národního výboru J. Mikulce, s recitacemi vhodných básní a zpěvem koled a hudbou. Výnosu sbírky pod vánočním stromem bude použito pro účely Okresní péče o mládež, především pro okresní dětský domov.

Strana č. 127

                        Začátkem prosince oslavil místní sportovní klub čtyřicet let svého trvání, naplněný sportovní činností vysoké úrovně, hlavně v oboru lyžařství, v němž se novoměštští závodníci velmi dobře uplatňovali na závodech národních i mezinárodních. Slavnostní valné hromady se zůčastnil za místní národní výbor ředitel J. Tulis.

Strana č. 126

Recitace, hudba a zpěv vhodně doplnily pořad tohoto důstojného slavnostního večera.

5.XI.
Zemský národní výbor v Brně oznámil, že hodlá zřídit v městském lese Ochoze zemskou dětskou ozdravovnu, a požádal město jako majitele lesa o vyjádření v této věci. Místní národní výbor vědom si významu takového ústavu pro město, projevil se zamýšleným projektem souhlas, i když mu bylo jasné, že tím město ztratí, respektive znehodnotí značnou část svého lesního majetku. Jde ovšem zatím jenom o přípravné plány, jejichž realisování není vůbec akutní.

Strana č. 125

penězi a vklady byla provedena z podnětu předsedy sociální komise MNV B. Plevy sbírka, jejíhož výtěžku (vybralo se 65.000 Kčs) mělo býti použito na lepší vybavení městského chudobince.  Lidé (mnozí ovšem také proto, aby se zbavili části málohodnotných protektorátních pravidel a projevili tak současně i sociální cítění) dávali hodně, a proto byl výsledek tak pěkný. Bohužel proti sbírce se postavilo okresní vedení České sociální pomoci, která pořádala v tytéž dny sbírku svoji, ovšem s výtěžkem poměrně malým.

Strana č. 124

29.X.
Vláda republiky rozhodla, aby se na jaře r. 1946 konaly volby do ústavodárného národního shromáždění. Podkladem voleb jsou voličské seznamy. Proto bylo zatím předběžně (bez zákonného podkladu) nařízeno ministerstvem vnitra zřízení volebních komisí při místních národních výborech, které měly podle daných dispozic voličské seznamy připravit. Ustavující schůze této komise, jejímiž členy byli V. Kopáček (ksč), J. Litochleb (l), J. Pavlík (ns) a K. Indra (sd) konala se 29. Října, zvolila předsedou V. Kopáčka a vykonala přípravy pro své budoucí práce.

Strana č. 123

ulic: Ulice E. Sošky (od domu Slonkova k Pohledci), Hájkova (bývalá Luční), Stalinova (za nádražím podél železniční trati), Fr. Drobného ( od Kadlecovy vily k Maršovicům), Nečasova (bývalá Bobrovská), Nové domy (od domu cukráře Javorského k domu stolaře Mazla) Bedřicha Smetany (boční ulice vpravo Malé ulice), Sportovní (prodloužená lipová alej u sokolovny), Na výhledech (první ulice nad Cihelským rybníkem), Ulice 9. Května (druhá) a mírová (třetí nad rybníkem).

Strana č. 122

Mikulec. V obsáhlém pořadu schůze jednáno mimo jiné velmi dlouho o tom, má-li být do budovy měšťanských škol zavedeno ústřední topení, či nikoliv. Byly závažné hlasy pro i proti. Nakonec rozhodnuto vykonat přípravné práce pro zavedení ústředního topení, poněvadž dosavadní budova, i když bude vystavěna plánovaná budova nových měšťanských škol, bude i nadále sloužit školním účelům i úřadu místního národního výboru, a proto nebude investice vložená do ústředního topení zbytečná. V téže schůzi byl jmenován národním správcem zabraného německého majetku v Novém Městě na Moravě prof. dr.

Strana č. 121

Od postupy k barikádě. Bylo použito veršů předních českých básníků. Dobrá a svědomitá příprava, bohatý reprodukční aparát ( recitace sólová a sborová, zpěv, hudba) a pečlivá příprava technická (světla a zvuk) hluboce zapůsobily na shromážděné obecenstvo, jehož se pro velmi špatné počasí sešlo poměrně málo. Bylo by si přáti více takových podniků.

Stránky