O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 78

Studiích rozhodl se pro lékařství, které studoval na univerzitě v … Po promoci na doktora lékařství věnoval se praktickému lékařství, ačkoliv vynikající nadání a příkladná píle a svědomitost předurčovaly ho k dráze vysokoškolské, nebo alespoň k odborné specialisaci, především v lékařské chirurgii, v kterémžto oboru se vynikajícím způsobem uplatnil jako vojenská lékař za světové války. Zůstal však věren lékařské praksi, kterou horlivě a neúnavně prováděl v našem městě od r. 1899 až do své smrti. Byl výtečný diagnostik a laskavý lékař nemocných těl i duší.

Strana č. 77

vysoké šmelinářské ceny platit. Rodinné vztahy v celku rozrušeny nebyly, poněvadž rozloučení rodin z důvodů pracovního nasazení nebylo tolik. Ani alkoholismu se nijak zvlášť neprojevil což ovšem nebylo ani tak zásluhou mravní síly lidí jako spíše nedostatku alkoholu (vína skoro nebylo a také piva (a ještě velmi slabého) byl nedostatek. Dost ,,pití“ (a to nutno právem položit výtku novoměstským hostinským) byl ovšem pro Němce a pro ty, kdož si drahé alkoholické nápoje mohli zaplatit.

Strana č. 76

A pneumatik vázla a byla udržována pouze na hlavních autobusových linkách. Na silnicích, po nichž v dobách měrových projížděla v sobotu odpoledne a v neděli spousta osobních aut na Medlov a na Sykovec, nebylo osobní auto skoro ani vidět. Pro úplnost uvádím také počet obyvatelstva. Před válkou mělo naše město 2850 obyvatel, na podzim r. 1938, kdy přišlo do města hodně lidí ze zabraného pohraničí, počet obyvatelstva se podstatně zvýšil, ale později došlo zase k vyrovnání. Přesto ale číslo 3480, udávající počet obyvatel za války, je o hodně vyšší než počet obyvatelstva před válkou.

Strana č. 75

pracovním nasazením v manželství. Tím si vysvětlíme značně vysoké procento uzavřených sňatků v době okupace. Na druhé straně nutno také připomenout, že v mnoha případech znamenalo pracovní nasazení muže roztržení (třebas dočasné) manželského soužití, někdy i se zlými důsledky manželských rozluk a rozvodů. Zhoubný vliv toho druhu nebyl bohudík v obyvatelstvu našeho města pozorován.

Strana č. 74

v Říši nebo na nebezpečných místech v Protektorátě, pokud to jenom trochu podmínky dolovaly, uprchlo a skrývalo se pod celou dobu nebezpečí, je samozřejmé. Byli ovšem pronásledováni a honěni četnictvem, při čemž se jasně ukazovalo lidský a národní charakter těchto bezpečnostních orgánů. Někteří chápali nechuť a odpor k pracovnímu nasazení v Říši, a proto vyšetřovali a hledali delikventy takovým způsobem, že tito mohli včas zmizet v úkrytech bezpečnějších.

Strana č. 73

orné půdy byla 3000 až 4000 Kč, měřice louky 4000 – 8000 Kč. Stavební místa od 15 – 30 Kč za jeden m2. S ohledem na nejisté poměry skoro žádných změn v majetkové držbě ani nebylo.

Strana č. 72

v zimním období pouze děti, dospělí nic; brambory 8kg, vesměs čtyři týdny. Kávoviny, luštěniny, těstoviny a mýdlo přidělovány v kvantech rozmanitých, ale vždy nedostatečně. Také kuřácké potřeby byly na lístky; kuřák dostal na období 40 cigaret nebo 6 doutníků; i tu počet kolísal. Muži dostávali 1 kousek málo kvalitního mýdla na tři měsíce. Jedna domácnost dostávala na rok 9q uhlí.

Strana č. 71

činnost podobného druhu v koncentračních táborech nebo i na popravištích. Plným právem vyslovil mu za toto nejvýš vlastenecké a obětavé počínání za okupace revoluční místní národní výbor upřímný dík a uznání jménem svým i všeho obyvatelstva města.

Strana č. 70

papírovou, více méně neskutečnou, druhou tajnou, černou, skutečnou, ale proti té první mnohem reálnější. Jeví se tato rozdílnost v cenách v množství hospodářských produktů, v dávkách, v možnostech něco získat a opatřit, a tak podobně. Obecně lze říci, že při poměrně dobrých stycích většího počtu obyvatelstva našeho města s venkovským zemědělským zázemím nebyly zásobovací potíže tak zlé jako ve velkých městech.

Strana č. 69

obdržeti pouze na lístky a zvláštní odběrní poukazy, které vydávalo zásobovací oddělení. Tak vydávány lístky na mouku, maso, tuky, vejce, mléko, kávoviny, luštěniny, těstoviny, cukr, kuřivo, poukazy na obuv, šactvo, prádlo, kovové předměty, petrolej, benzin a podobně. Obchodníci dostávali zboží pouze na zvláštní odběrní listy, které také vydávalo zásobovací oddělení. Zavedena zvláštní potvrzení, bez nichž nebylo dovoleno semílati nebo šrotovati obilí. Domácí porážky vepřů mohly býti prováděny jen po předchozím povolení.

Stránky