O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 26

26. 7. Město i kraj postihla prudká vichřice, spojená se silnou smrští, která napáchala velmi mnoho škod hlavně v lesích, kde vyvráceno velké množství stromů, a pak na elektrickém a telefonním vedení. Nepříznivé studené a mokré počasí, které trvalo celý červenec a nezměnilo se ani v srpnu, znemožňovalo přirozeně normální chod žňových prací, a mělo také za následek mnohem menší sklizeň než v letech normálních.

Strana č. 25

26. 6. Došel ostrý přípis zemského presidenta Cahy, týkající se okamžitého odstranění závad ve vnějším označení, které by připomínalo státoprávní poměry Československé republiky. Všechny štíty, návěstí, legionářské obrazy, znaky republiky, pečeti, razítka a všechna označení ,,československý“ musí být okamžitě odstraněna. Neuposlechnutí bude trestáno pokutou do výše 5000 Kč nebo trestem vězení až do čtrnácti dnů.

Strana č. 24

14. 6. Malá úcta, prokazovaná českým obyvatelstvem německým vlajkám přinutila zemského presidenta Cahu (přirozeně na příkaz z vyšších úředních míst německých) k vydání vyhlášky, v níž znova a velmi důrazně vyžadována náležitá úcta říšskými i protektorátním vlajkám.

Strana č. 23

všeho ostatního materiálu (papíru, kostí, starých hader), jehož určitá množství se hromadila na školním dvoře, zaneřáďovala dvůr i okolí, aniž kdo pečoval o to, aby tyto ,,drahocenné suroviny“, jak o nich psaly noviny, přišly tam, kam patřily.

Sluší zaznamenat také drobnou zprávu o počasí v měsíci květnu, které se vyznačovalo i na Horácku nezvyklým chladem a velikou vlhkostí, projevující se ve velmi častých  a vydatných dešťových srážkách. A toto málo příznivé počasí udrželo se až do července, kterýžto měsíc byl také hodně studený.

Strana č. 22

rozhodnuto, že druhému řídícímu učiteli bude obec platit příbytečné ve výši 450 Kč ročně. Dále schválen zastupitelstvem městský regulační plán, vypracovaný ing. V. Šírem a K. Mrkvičkou, a rozhodnuto, aby byl ihned předložen zemskému úřadu ke schválení. Vzato na vědomí, že místní školní rada zakoupila od nadačního velkostatku pozemek u sokolovny na stavbu budovy pro újezdní měšťanské školy ve výměře 6000 m2 za 120.000 Kč.

Strana č. 21

20. 12. Světlým bodem v temných dnech prosincových byla rozhlasová zpráva z Londýna, že se tu ustavil československý národní výbor, jehož členy byli dr. E. Beneš, generál Ingr a Viest vyslanec Osuský, dále pak politikové a národohospodáři Outrata, Ripka, Slávik a Šrámek. Tento výbor byl uznán britskou vládou jako představitel československého státu. Zpráva vzbudila novou naději a víru, že se přece jenom dosavadní politická situace musí změnit v náš prospěch, při čemž nás posilovalo vědomí, že už existuje v zahraničí naše skutečná vláda, vedená dr. E.