O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 166

Do hrobu byla také vložena prsť z místa, kde stával v Hodoníně rodný domek Masarykův, z Hustopeče, kde začal zvěčnělý studovat, prsť z Vajnor, které jsou posvěceny památkou Milana Rostislava Štefánka, prsť ze slovenské Bystřičky, kde Masaryk rád prodléval, a prsť z hrobu Jana Amosa Komenského. Bylo 9 hodin večer, když tělo Masarykovo bylo uloženo do hrobu.

Strana č. 165

jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme. Po skončení řeči presidentovy zazpívali pražští učitelé chorál ke svatému Václavu a Kdož jste boží bojovníci.

Strana č. 164

V úterý dne 21. září prožila Praha a s ní lid československý den nejsmutnější. President Osvoboditel T. G. Masaryk byl na hradě vyzdvižen, ve slavném průvodě vezen Prahou na své cestě poslední a ve vsi Lánech uložen do české země k odpočinku poslednímu vedle své choti Charlotty.
Smuteční obřad zahájil president republiky Dr. Ed. Beneš řečí, v níž zhodnotil celý život Masarykův a ukončil ji slovy:

Strana č. 163

posmrtnou masku obličeje presidentova. Tělo zemřelého bylo ještě téhož dne balsamováno, načež byly tělesné pozůstatky vystaveny v zámeckém hudebním sále. Ve čtvrtek v 8. hod byly otevřeny brány lánského, aby obyvatelstvo mohlo se rozloučiti a vzdáti poslední poctu velikému mrtvému. V hlubokém bolestném smutku přešlo na pětadvacet tisíc lidí kolem rakve. Přišli vzdát poslední poctu i smuteční hosté ze zahraničí. Mezi nimi dlužno jmenovati bývalého ruského ministra zahraničí Nikolajeviče Miljukova, jenž se přijel rozloučiti se svým dlouholetým přítelem, s nímž se znal čtyřicet let.

Strana č. 162

nemocného rodina, president republiky Dr. Ed. Beneš, min. předseda Dr. Hodža, kancléř Dr. Šámal. Nemocný neprobral se z hlubokého bezvědomí. O půl noci zůstali u nemocného jen lékaři. O hodině druhé dleli u nemocného lékaři, ošetřovatelky a dcera Olga. O třetí hodině shromáždila se u lože umírajícího celá rodina, president republiky s chotí a předseda vlády Dr. Hodža. O 3 hodinách 29 minutách ráno přestalo se pohybovati srdce nejstatečnější a nejšlechetnější. President Osvoboditel zemřel, když naplnil svého života 87 let, šest měsíců a 7 dní.

Strana č. 161

Úmrtí presidenta T. G. Masaryka – Osvoboditele. Ve čtvrtek dne 2. září ohlásil čsl. rozhlas překvapující smutnou zprávu. President Osvoboditel těžce onemocněl. První lékařská zpráva vydaná o šesti hodinách pravila, že T. G. Masaryka, jehož zdravotní stav byl velmi dobrý, stihla o půlnoci na čtvrtek těžká nevolnost, která však v několika hodinách opět ustoupila, takže zdravotní stav presidentův jest uspokojivý. Týž den byly vydány ještě tři lékařské zprávy, jež poskytovaly ještě naději, že nastane obrat k lepšímu a že odolný organismus se brání.

Strana č. 160

Přestavba dráhy z Něm. Brodu do Brna. Již v r. 1936 rozhodla se vláda republiky čsl., aby na trati z Něm. Brodu do Brna postavena byla druhá kolej. Již tohoto roku byl schválen projekt stavby druhé koleje z Čáslavě do Něm. Brodu. Rovněž zaměřovací práce v úseku Něm. Brod – Brno byly zadány. Pro úsek Něm. Brod – Žďár – Nové Město – Tišňov ustanovena byla správa stavební, jež 1. července 1937 zahájila činnost. Přednostou správy stavební jest vrchní stavební rada ing. Václav Vavřík. Úřadovny tohoto úřadu byly umístěny v místnostech bývalého okresního úřadu.

Strana č. 159

Bystřice n. Pern. Dosáhl celkem 457 bodů, druhý byl Jiří Peňáz ze Žďáru s 385 body, třetí Petr Peňáz z Petrovic s 351 body. Ant. Bouček byl okresem vyslán na celostátní závody brannosti do Prahy.

Strana č. 158

měšťanské školy. Když škola byla rozdělena na dvě správy, byl naturální byt v č. 121 přidělen místní školní radou ve schůzi 11. srpna 1937 řídícímu obecné školy. O prázdninách 1937 byl řídícím učitelem ob. šk. Augustinem Kubíkem a ředitelem měšť. školy Kamilem Bukovským rozdělen společný inventář obou škol na dvě části pro obecnou a měšťanskou. Také všechny místnosti byly rozděleny pro obě školy. Obecné škole přiděleny byly místnosti pro 5 def. tříd a 3 pobočky, měšťanské škole pro 3 def. třídy, 2. def. Pobočky, 1 zat. pobočky a 1 jednoroční učebný kurs.

Strana č. 157

farní školu ve školu hlavní o čtyřech třídách. Po smrti Sýkorově 29. října 1867 byl na školu dosazen řídící učitel Václav Šnor. Po vydání nových školských zákonů 1868 a 1869 obdržela škola nový název čtyřtřídní obecná škola. R. 1873 zřízena pátá třída této školy.

Stránky