O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 125b

tové války staral se pečlivě o zásobování Nového Města na Mor. Jsa stoupencem bývalé strany staročeské, souhlasil se slovy Palackého: „Kdyby Rakousko nebylo, museli bychom je v zájmu českého národa vytvořiti.“ Proto za světové války věřil, že Rakousko zvítězí, což se mu zazlívalo a nebyl proto po převratu již zvolen starostou města. Svoje opravdové cítění národní projevil svojí závětí. Polovici svého jmění odkázal Ústřední matici školské, čtvrtinu Národní jednotě severočeské a Národní jednotě pro jihozápadní Moravu. Také obci Nové Město na Moravě bylo v závěti odkázáno ...

Strana č. 125a

1936
Obecní rozpočet na rok 1936 byl odhlasován ve schůzi obecního zastupitelstva ... 1935 takto:
potřeba   Kč 682.952
vydání, úhrada        294.627
schodek        388.325
Schodek bude uhrazen přirážkou  k dani činžovní 200 % 41.549,
k daním ostatním 400 % 127.414,
ze zemského příspěvku 219.362.
Školní rozpočet byl projednán ve schůzi místní školní rady 26/9 1935 takto:
potřeba   Kč 48.822.-
úhrada           2.510.-
schodek        46.312.-

Strana č. 148

v Novém Městě, odcházelo do světa mnoho odchovanců tohoto ústavu. Není tudíž divu, že mnoho jich žilo a žije v hlavním městě Moravy v Brně. Rodný kraj je sdružoval. Přidružili se k nim lidé, kteří před časem žili v Novém Městě a rádi na celý kraj vzpomínali. Ohlas těchto vzpomínek přiměl krajany naše k tomu, že dne 24. listopadu 1936 shromáždili se a utvořili sdružení Horáckou obec, jež měsíčně schází se k přátelským schůzím. Myšlenka jistě dobrá a přejeme sdružení, aby se dlouhá léta udrželo.

Strana č. 147

Úspěch novoměstského rodáka. Sochař Vincenc Makovský novoměstský rodák byl pověřen městskou radou brněnskou, aby vytvořil pomník Karla St. ze Žerotína. Dílo jest umístěno na nádvoří bývalého zemského stavovského sněmu, v němž umístěny jsou městské úřadovny. Na Mělníku jest jeho pomník presidenta osvoboditele. Týž pomník jest také v Humpolci. Na Mělníku jest od Makovského fontána symbolizující revorodý kraj. Nynější díla Makovského opravňují k naději, že Makovský bude důstojným nástupcem Štursovým.

Strana č. 146

Josef Vratislav Monse narodil se 15. června 1731 v domě č. 8 na Vratislavově náměstí. Studoval v Telči u jesuitů, filosofii v Praze a práva ve Vídni. R. 1768 ustanoven profesorem práva na universitě v Olomouci. Odtud se r. 1778 přestěhoval do Brna, kde stal ředitelem právnických studií. Vrátiv se zase do Olomouce, přednášel právo kanonické, státní a občanské. Svoje díla právnická psal česky, německy a latinsky. Napsal řadu učených pojednání z historie literatury a školství. Napsal také stručné dějiny Moravy. V právnických spisech hájil josefinské smýšlení o svrchovanosti státu nad církví.

Strana č. 145

u katolického hřbitova ulice Monseová a ulice u pohledecké silnice ulice Luční.

Strana č. 144

reál. gymnasia v Tišňově.
Den 28. října 1936 byl oslaven přednáškou škpt. Dra L. Chmely, večer byla v sokolovně sehrána Koptova Revoluce.

Strana č. 143

budovy školní v Budči, ve Skleném, Radkově, Krásném, Novém Veselí, Bobrové, Strážku a Bystřici nad Perštýnem. Jeho přičiněním zřízeny byly nové měšťanské školy v Novém Veselí, Německém a Bobrové. Inspektor In. Vaculík jako okresní školní inspektor po celou dobu působení na zdejším okrese vždy ocenil a zhodnotil práci učitelstva a jestliže vyskytly se neshody mezi učitelstvem a občanstvem snažil se vždy po dobrém urovnati tyto rozpory.

Strana č. 142

se zakrytými světly, lidé nesměli vycházeti z domů na ulici. Konec útoku byl zase oznámen sirenou.

Strana č. 141

podporu této školy, na níž jsem působil 17 roků jako učitel, 16 roků jako správce, celkem 33 roků. Po 34letém působení v tomto městě, jež se mně stalo druhým domovem, odcházím na odpočinek s vědomím, že jsem snažil vždy pokud možno nejlépe vykonati povinnosti, které mně ukládal můj úřad učitele a ředitele školy i povinnosti, které jsem v různých spolcích přijal dobrovolně.

Stránky