O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 124

Mzdy byly následující: za 1 hodinu dělníka 1.80 – 2.- Kč, zedníka 2.50 – 3.- Kč, tesaře 2.50 – 3.- Kč, pomocníka stolařského 1.80 – 2.80 Kč, od roštípání 1 m3 dřeva měkkého 15.- Kč, tvrdého 18.- Kč.
Stavby v r. 1935. V tomto roce byla postavena aneb přestavena následující čísla domů a stavebníky
207 Neděla Josef, u evangelického hřbitova,
454 Vašík Josef, u chudobince,
455 Hlavatá Františka, u chudobince,
456 Kaláb Josef,
126 Hospodářské družstvo přestavba,
5 Okresní záložna na náměstí,
461 Brabcová Milada, na silnici k Pohledci,

Strana č. 123

Večer o 5. hodině shromáždil se na konci Masarykovy ulice průvod občanstva, jenž za zvuků hudby prošel osvětleným městem k pomníku Masarykovu, kdež mužský sbor Smetany zapěl Chorál Čechů a po něm o historické události, jež stala se dne 14/12 a 18/12 promluvil profesor reálky Mikulec. S pohnutím vyslechl tisícový zástup vzpomínku na presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, jakož i pozdrav novému presidentovi Dru Ed. Benešovi.

Strana č. 122

Pracovala nad svoje síly a není divu, že v 47 letech musela odejíti na trvalý odpočinek a zemřela v 56 letech. V Novém Městě působila 23 roků.
Odchod prvního presidenta T. G. Masaryka z úřadu presidentského. Volba presidenta Dr. Ed. Beneše. V sobotu dne 14/12 1935 vzdal se první president T. G. Masaryk svého úřadu. Lid československý ve své většině se zármutkem přijal odstoupení Masarykovo z úřadu presidentského, přijal je s přáním, aby president Osvoboditel zůstal ještě dlouho mezi námi a viděl další zdar a rozkvět československé republiky.

Strana č. 121

Tehdejší okresní školdozorce Václav Kubelka poznav v ní neobyčejně svědomitou, dovednou učitelku a dobrou vychovatelku, přičinil se o to, aby byla přeložena ze Strážku do Nového Města na Mor. O svém příchodu do Nového Města napsala do školní kroniky trpká slova. Její přeložení nebylo protekcí, ale spravedlivým uznáním a oceněním její svědomité a poctivé školní práce.

Strana č. 120

Generál A. Hasal pozdravil shromážděné jménem ministra národní obrany a promluvil o významu armády a o obraně státu. Program zahájila pěší četa štafetami lehkých kulometů. Tělocvičná jednota Sokol v Novém Městě na Mor. všemi složkami žáky, dorostenci, muži, žákyněmi, dorostenkami, ženami předvedla branné prvky Tyršovy soustavy, jimiž se v Sokole provádí soustavný výcvik k brannosti. Selská jízda předvedla cvičení na jízdárně, ukázky výcviku jednotlivého koně. Orelská četa předvedla v četě první ranní čtvrthodinky, běžné pořadové cviky, nástupy družstev ve hvězdovitých útvarech.

Strana č. 119

vosti. Pečlivě staral se o doplnění nadace L. Čecha, prof. In. A. Bláhy. Podařilo se mu každý rok získati různá stipendia pro žáky zdejší reálky.
Ředitel J. Maleček činným i mimo školu. Byl členem obecního zastupitelstva, jež bylo zvoleno poprvé na základě nového řádu 1920. Před svým odchodem byl předsedou obecní finanční komise, kde rovněž projevovala se jeho přesnost a smysl pro pořádek. V jednání úředním i společenském byl vzorem pravého demokrata.

Strana č. 118

Kurs samaritánský pro ženy byl konán v Novém Městě na Mor. 19/8 a 4/9 1935, jejž řídil okresní lékař Dr. K. Havlík a Dr. Železný z Jimramova. Bohužel účel kursu nebyl pochopen, zúčastnilo se ho jen 15 žen.
Ceny mlýnských výrobků pro rok 1935–36 po dohodě mlynářů, obchodníků a spotřebitelů stanoveny okresním úřadem takto:
pšeničná krupice 2,75 Kč 1q  3,- K kg
   mouka 0hh 265   2,90
    0h 260   2,90
                0 250   2,70
    1 230   2,50
  2 205   2,20
žitná mouka 55 % 190   2,10
70 % 185   2,-

Strana č. 117

Ukončení stavby hasičského skladiště. Během jarních a letních měsíců byla stavba tato dokončena a dne 15/9 1935 při dnu brannosti odevzdána Hasičskému sboru. O 10 hodině shromáždily se hasičské sbory před skladištěm a starosta města R. Litochleb odevzdal budovu náčelníkovi Jos. Benešovi.

Strana č. 116

Dokončení stavby okresního domu. Pokračování na str. 95. Stavba okresního domu vyžádala si nákladu 1,108.486,20 Kč, v kteréžto částce nejsou započteny provedené vícepráce, které teprve při kolaudaci ministerstvem veřejných prací budou zjištěny. Do nákladu nutno započíst hodnotu domu č. 12 v částce 385.200 Kč a projekt na novostavbu v částce 50.000 Kč, celkem 1,543.686,20 Kč.

Strana č. 115

Odchod katechety ob. a měšť. školy Vojtěcha Marzyho na odpočinek. Dne 31/8 1935 odešel na trvalý odpočinek Vojtěch Marzy, katecheta zdejší obecné a měšťanské školy. Narodil se dne 21/9 1882 ve Vatíně v okrese novoměstském, kde jeho otec byl správcem jednotřídky.

Stránky