O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 85

pila Růženy Jarošové v č. 81.
Rozšíření místností musejních. Dne 30/6 1933 skončila nájemní smlouva nájemci obchodních místností ve Staré radnici č. 114. Obecní zastupitelstvo ve schůzi konané dne 30/12 1932 se usneslo, aby tyto místnosti se dále nepronajímaly a byly přiděleny k museu.
Nezaměstnanost v r. 1933. V tomto roce ze státní stravovací akce bylo podporováno 37 nezaměstnaných dělníků.
Ceny plodin a potravin v r. 1933 zůstaly celkem tytéž jako v r. 1932. Jen některé poněkud poklesly.

Strana č. 84

Stavba vodovodu. Na podzim r. 1933 bylo započato se stavbou vodovodu. Na pozemcích obce Studnic bylo zachyceno sedm pramenů, jež byly svedeny do dvou jímek. Práce tyto byly zadány firmě E. Káš v Brně za 138.600 Kč. Při těchto pracích přišlo se při kopání na starou štolu, kterou protékal silný pramen. Ve štole této před několika stoletími dobývala se asi železná ruda. Poblíž této štoly jest propadlina, zasypaná bývalá šachta.
Stavby v r. 1933. V tomto roce bylo Nové Město rozšířeno o tyto obytné domy:
č. 413, majitel Josef Slonek,

Strana č. 83

Cena stavebního materiálu byla následující: 1000 cihel 350.- Kč, 100 kg cementu 36.- Kč, 100 kg železa (armovacího) 170 Kč, 100 kg vápna 19 Kč, m3 dřeva trámového
Dne 30. září 1932 byla budova odevzdána spořitelnímu výboru. Hostinská konfese z Obecníku byla přenesena do domu č. 14 na náměstí Vratislavově za náhradu 5000 Kč.
 

Strana č. 82

členů: architekt Schel z Brna, architekt Krch z Prahy, starosta R. Litochleb, vládní komisař rada A. Zeman, Václ. Musil, obchodník, Vincenc Vašíř, senior. První cenu 3000 K obdržel návrh arch. Lamla z Brna, druhou 2000 Kč architekta Libry z Prahy a třetí 1000 Kč arch. Freivalda a Böhma z Prahy. Dne 26/5 bylo usneseno 9 hlasy proti 5, aby dle návrhu arch. Libry bylo zadáno vypracování podrobného plánu témuž architektovi.

Strana č. 81

Při stavebních pracích byla dělníkům vyplácena mzda 1.80 K až 2.20 Kč za hodinu. Dělníkům zaměstnaným při dlažbě silnice byla placena mzda 1.50 Kč za hodinu, což dalo podnět ke krátké stávce, jež skončila dohodou za výše uvedené mzdy. V souvislosti s touto úpravou Masarykovy ulice bylo nutno vykáceti část parku na Komenského náměstí, což bolestně se dotýkalo těch členů Okrašlovacího spolku, kteří tento park vysázeli a po dlouhá léta opatrovali. Před pomníkem Komenského byla k rozšíření silnice zabrána část plochy, na níž stával až do r. 1898 toleranční evangelický kostel.

Strana č. 80

za účel dokonalé upevnění staré štěrkové vozovky zřízením žulové dlažby kostkové (10×12 cm) a upravení směrů a sklonů. Dlážděná vozovka byla projektována v šířce 6 m včetně oboustranných silničních obrub žulových o rozměrech 13×25×40 cm. Podél vozovky byla projektována přídlažba z vozového kamene v šířce 0.75 m a dále po obou stranách rigoly v šířce 1 m. Plocha, jež se měla dlážditi, měla celkovou délku 710.5 m o plošné výměře 4.263 m2. U směru I. na délku 286 m před přejezdem dráhy byla silnice č. parc. 2602 přeložena.

Strana č. 79

Vydláždění ulice Masarykovy. Masarykova ulice zvaná dříve Nová domy jako ulice vedoucí k nádraží jest nejživější ulicí novoměstskou. Četné povozy jedoucí k nádraží porušovaly jízdní dráhu v této ulici tak, že v podzimní době byla pokryta hlubokou vrstvou bláta a v létě silnou vrstvou prachu, jenž každým rychleji jedoucím vozidlem byl rozvířen. Z těchto příčin usneslo se obecní zastupitelstvo, aby tato ulice byla vydlážděna. Vydláždění této ulice bylo zařaděno do úpravy silničních tratí probíhajících Novým Městem na Mor.

Strana č. 78

použito naturálního bytu ředitelova ve školní budově. Náhradou za byt ředitelův ve školní budově přidělilo obecní zastupitelstvo naturální byt v t. zv. staré škole v č. 121, který má 1 kuchyň, předsíň, půdu, sklep a tři pokoje. Z bytu ředitelova ve školní budově upravena byla 1 třída o rozměrech 9×6 m, místnost pro archiv a knihovny školní. V přízemí z bývalé sborovny a zeměpisného kabinetu byla upravena třída o rozměrech 9×6 m a sborovna byla umístěna v bývalé třídě do náměstí.

Strana č. 77

1933
Školní a obecní rozpočet na r. 1933. Ve schůzi obecního zastupitelstva konané 3/11 1932 byl schválen školní rozpočet na rok 1933 takto
Potřeba   46.872. - Kč
vydání   13.012. - Kč
schodek  33.860. - Kč
Schodek bude uhražen přirážkou 67 % v Novém Městě na Mor. 30.511 Kč, v Maršovicích 1526 Kč, v Petrovicích 1823 Kč.
Obecní rozpočet na r. 1933 byl schválen takto:
potřeba   607.735 Kč
úhrada   240.297 Kč
schodek  367.438 Kč
jenž bude uhražen
200 % obecní přirážkou k dani činžovní s výnosem  39.133 Kč