O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 76

loje 8 Kč, chléb černý 1.80 K, bílý 2.- Kč, mouky pšeničné 2.70 Kč, krupek 2.40 Kč, krupice 2.90 Kč, jahel 2.50 Kč, kávy zelené 30–50 Kč, pražené 40 Kč, cukru 6.20 Kč, medu 16.- Kč, rýže 2.20 Kč, soli 2.- Kč, pšenice 1.40 Kč, žita 0.85 Kč, ječmene 0.70 Kč, ovsa 0.60 Kč, kukuřice 1.20 Kč, hrachu 2.- Kč, čočky 4.- Kč, máku 6.80 Kč, bramborů 0.12 Kč, 1 q sena 40.- Kč, jetele 50 Kč, slámy 25 Kč, uhlí 38 Kč. Za l mléka se platilo 1.60 Kč, l vína 16 Kč, piva 3.60 Kč, plzeňského 4.40 Kč, za pár kuřat 20 Kč, pár holoubat 8.- Kč, pár kachen 30 Kč.
 

Strana č. 75

V roce 1929 bylo postaveno:
č. 414 ve Školní ul., maj. velkostatek,
    408 za Masarykovou ul., maj. Ant. Marek,
    404               „            „      „     Ant. a Mat. Mrázek,
    209 a 210 byla přestavěna Jos. Částkem,
    211 bylo přestavěno Adolfem Slonkem,
    289    „            „        Janem Ptáčkem.
    Poslední 4 čísla vyhořela.
    138 bylo přestavěno Ed. Juračkou,
    217    „          „          Vilémem Žákem.
    437    „   nově vystavěno Jar. Němečkem,

Strana č. 74

č. 401, majitel Josef a Anna Tulisovi,
    403  Pavla Heroldová,
    409  Josef a Božena Kulíkovi.
Na Nivě u katolického hřbitova postavil stavitel Karel Šír tato čísla:
č. 355, majitel Jan Trojan,
    356  Emil a Ludmila Slámovi,
    357  Josef a Marie Rudovi,
    358  Marie Doležalová.
Za Bobrovskou ulicí byl postaven dům č. 400, majitel Antonín a Terezie Dvořákovi.
Na Masarykově ulici byl přestavěn hostinec Jana Musila č. 215.
U silnice k Maršovicím byly postaveny domy:

Strana č. 73b

číslo 371 a majitelem se stal Josef Mach, železniční zřízenec, polovice druhá dostala číslo 372 a majitelem je Hubert Havlíček, listonoš. Tento domek jest jediná stavby, která v Novém Městě byla postavena za podpory státu. Jest toho velmi litovali, že podpory v letech 1922–1926 naše město nevyužilo, neboť stát v této době poskytoval stavební příspěvek ve výši až 80 % stavebního nákladu aneb poskytoval záruky za výpůjčky u peněžních ústavů.
V r. 1923 provedl též nástavbu druhého patra na budově Panského domu č. 7 Ant. Zelený.

Strana č. 73a

Okresní úřad práce. Po převratu byl v Novém Městě zřízen Okresní úřad práce, jejž vedl válečný invalida trafikant Jos. Svoboda. Na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 2/1 1932 převzala vedení úřadu od 1/1 1932 obec a správcem byl jmenován obecní tajemník.
Nezaměstnanost v Novém Městě. V r. 1932 bylo v zimě podporováno 34 nezaměstnaných dělníků.
Požáry. V r. 1932 vyhořel 13/10 dům č. 249, náležející Josefu Kabelkovi, 26/10 dům č. 55, náležející Josefu Říhovi a 2/8 dům č. 141, náležející Josefu Plockovi.

Strana č. 72

Obecní rozpočet na r. 1932 byl obecním zastupitelstvem upraven takto:
potřeba při řádném hospodář.  609.226 Kč
úhrada     196.562 Kč
schodek    412.664 Kč
Schodek měl býti uhrazen 200 % přirážkou k dani činžovní 33.542 Kč, 300 % přirážkou k daním ostatním 84. 360 Kč, z vyrovnávacího fondu 294.762 Kč
Rozpočet tento na příkaz zemského výboru musel býti upraven takto:
potřeba   542.793 Kč
úhrada   221.196 Kč
schodek  321.597 Kč
úhrada schodku:
200 % přirážky k dani činžovní   29.746 Kč

Strana č. 71

V srpnu 1932 byl učiněn pokus o zřízení lidové školy hospodářské. Obec Nové Město na Moravě jakož i obce okolní projevily souhlas a uvolily se dávati na vydržování školy následující částky: Nové Město 1000 Kč, Nová Ves 68 Kč, Pohledec 62 Kč, Rokytno 50 Kč, Jiříkovice 28 Kč a Studnice 40 Kč. Kromě obcí chtěly přispěti Hospodářské družstvo v Novém Městě na Mor. 200 Kč, Rolnický lihovar 200 Kč, Okresní hospodářská záložna 200 Kč.

Strana č. 70

celého kraje.
U nádraží seřadil se průvod, v jehož čele jela selská jízda, za ní šli žáci obecné a měšťanské školy, reálky, oficielní hosté, městská rada, rodiče a příbuzní padlých, hudba, korporace v krojích (hasiči, legionáři, orli, sokoli, řezníci), účastníci války a ostatní občanstvo.

Strana č. 69

položili svoje životy za svobodu národa v legiích, aneb padli ve vojsku rakouském, vysázením aleje a parku na návrší Kaplisku (U třech křížů). V parku měl býti umístěn pomník padlým, o jehož věnování byl požádán sochař Jan Štursa, který přislíbil k tomuto účelu věnovati dílo Pohřeb v Karpatech za náhradu materiálu. Poněvadž byly obavy, aby pomník nebyl na Kaplisku poškozován, bylo později usneseno, aby byl postaven na náměstí.

Strana č. 68

1932
Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 15/6 1934 byl jsem pověřen psáti kroniku Nového Města na Mor. Jelikož za předešlé 2 roky zápisy scházejí, doplňuji je.