O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 9

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

změně došlo v roce 2010 i na místě pastorační pracovnice. V dubnu Ruth Šormovou vystřídala Martina Dvořáková, která kromě osobních návštěv začala vykonávat i administrativní činnost. Při výročním sborovém shromáždění se volilo na šestileté období nové 21členné staršovstvo. Kurátorem sboru se opět stal ing. Jan Teplý, místokurátory ing. Oldřich Bukáček, Ludmila Navrátilová (Bystřice) a Zdeněk Andrejs (Blažkov). Vedení nedělní školy se nově ujal Dan Šimek.
V novoměstském sboru absolvoval tento rok vikariát (tj. roční povinnou stáž po dokončení teologické fakulty) Richard Dračka, který byl spolu s dalšími novými faráři v novoměstském evangelickém kostele ordinován za vedení synodního seniora Joela Rumla. Novoměstský sbor se zapojil do sbírky na pomoc postiženým hladomorem v Barmě, přispěl k tomu kontakt s rodinou Lungumových, barmských azylantů, kteří ve sboru a v Novém Městě vůbec strávili svůj první rok (od města dostala rodina počátkem roku dar 18 tisíc na dovybavení bytu). Sbor ale žil především svým obvyklým „životem“. Pravidelně se scházel k bohoslužbám a dalším shromážděním v týdnu, jednou měsíčně je vydáván zpravodaj Zprávy a ohlasy, konala se příležitostná shromáždění, pravidelně byly vysluhovány svátosti, zajištěny služebnosti (svatby a pohřby). V roce 2010 bylo ve sboru pokřtěno devět osob, šest konfirmováno, sedm párů oddáno a 13 zesnulých mělo ve sboru rozloučení.
Grant z Nadace Partnerství umožnil započetí realizace projektu obnovy zahrady okolo kostela. Po přijetí architektonické studie začaly některé terénní práce. Bylo odstraněno staré kompostiště a vybudováno nové, bylo zatravněno volejbalové hřiště, proběhlo odborné ošetření stávajících stromů a výsadba nových. Byla též podána žádost o dotaci na zateplení novoměstské fary v programu „Zelená úsporám“, kterou připravili manželé Oldřich a Hana Bukáčkovi z Rokytna. Žádost sice byla přijata, ale o jejím vyřízení nebyl sbor zpraven. Až teprve po opětovných urgencích přišla na podzim roku 2011 odpověď, že sbor o 0,4 bodu nevyhověl a může žádost opět podat do nové výzvy Fondu ministerstva životního prostředí.


2. HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Městský rozpočet
Tak jako loni byl i letos schválen schodkový rozpočet s plánovanou ztrátou, tentokrát dokonce 108,3 milionů korun. Rozpočet byl schvalován na zasedání městského zastupitelstva 15. prosince 2009 za přítomnosti 21 zastupitelů. K jeho schválení bylo potřeba 12 hlasů. Pro rozpočet nakonec hlasovalo 13 zastupitelů, sedm bylo proti, jeden nehlasoval. K uhrazení ztráty budou využity nevyčerpané zdroje z roku 2009 a přebytky hospodaření minulých let. Na výrazném navýšení schodku městského rozpočtu se podílel propad příjmů v daňové oblasti. Díky celosvětové hospodářské krizi byl zaznamenán propad u daně z příjmů o 20 %. Druhým zásadním důvodem výrazného schodku jsou velké investiční výdaje v celkové výši přesahující 134 milionů korun. V nich hrají prim plánované výdaje na výstavbu regecentra (30 milionů) a s ní související výstavbu nového fotbalového stadionu (25 milionů). Hledaly se i úspory, a to v provozních výdajích, které byly sníženy na úroveň 92 % upraveného rozpočtu roku 2009. Snižovalo se ve všech odvětvích až na kulturní, a to kvůli Setkání Nových Měst Evropy (6 milionů Kč) a sociální, kde jsou dávky sociálně potřebným plně hrazeny státní dotací. Celkové plánované příjmy do městského rozpočtu dosáhly výše 236 830 000 Kč (v roce 2009 podle upraveného rozpočtu 269 318 500 Kč) a celkové výdaje ve výši 345 106 400 Kč (2009 – 379 470 800 Kč). Stejně jako loni byl rozpočet rozdělen na vlastní město a místní části. Finance jsou tedy druhým rokem rozpočítávány podle počtu obyvatel. Místním částem budou do jejich rozpočtů přičteny přebytky z loňského roku.

Bytový fond
Na svém březnovém zasedání schválilo městské zastupitelstvo záměr prodeje části bytového fondu města. Jednalo se především o sedm domů naproti nemocnici, které město získalo v roce 2008 od kraje Vysočina (Žďárská 714–723, 990, Purkyňova 876). Byty v těchto domech měly být prodávány na podzim, kdy již bude dokončena rekonstrukce inženýrských sítí a rozšířeno parkoviště. Celkem mělo být prodáno 97 bytů v osmi bytových domech. Tím osmým byl dům s adresou Křičkova 1010–1011. V tomto domě se měly prodávat pouze původní byty bez půdní vestavby, na níž byla čerpána státní dotace (mohou se prodat teprve po dvaceti letech od kolaudace). Byty měly být prodávány jednotlivě, cena by vycházela z odhadních cen. Podobně se prodávaly byty i v roce 2008, kdy jich bylo nabízeno

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo