O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 71

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

vzdělávacího programu zvláštní školy a 22 žáků podle školního vzdělávacího programu „Otevřená cesta“. Pro tři žáky s kombinovaným postižením byla realizována individuální výuka s využitím metody Portage, metody globálního čtení, alternativní komunikace a učebního programu rehabilitační třídy. Jeden z těchto žáků dojížděl do školy, jeden byl vzděláván ve stacionáři Zdislava, kde je umístěn k dennímu pobytu, a jedna žákyně byla vyučována na žádost rodičů doma. Do prvního ročníku nebylo zapsáno žádné dítě. Během školního roku přestoupily do školy dvě žákyně (do 2. a do 6. ročníku). Povinnou školní docházku ukončili tři žáci, z toho jedna žákyně v 8. ročníku. Dvě žákyně byly přijaty do Odborného učiliště Bystřice nad Pernštejnem – obor kuchař a jeden žák do Střední odborné školy Nové Město na Moravě – obor automechanik. Škola se může vykázat bohatými „ekologickými“ aktivitami. Takřka třetina žáků školy se na začátku školního roku přihlásila do přírodovědného kroužku pod vedením mgr. Andrey Tachirové, ve kterém se učili poznávat rostliny a živočichy zábavnou formou. Absolvovali také exkurze do místní čističky odpadních vod a do sběrného dvora ve Žďáru nad Sázavou. Vydali se i do lesa Ochoza na poznávací vycházku připravenou pracovnicemi lesní pedagogiky. K veřejným vystoupením žáků školy patří besídka a společné odpoledne pro žáky a rodiče, hudební akademie pro rodiče, přátele školy, mateřskou školu a klienty stacionáře Zdislava, Vánoční koledování v evangelickém kostele, velikonoční výstava, den otevřených dveří a hudební vystoupení a výstava u příležitosti městské slavnosti Nova Civitas.

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Novoměstská ZUŠka i nadále poskytuje placené vzdělání žákům ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Ve školním roce 2010/11 navštěvovalo školu o 17 žáků více než v předchozím – 571. Z nich bylo na základě výsledků talentových zkoušek nově přijato 48 do hudebního oboru, 15 do tanečního, 29 do výtvarného a 14 do literárně dramatického oboru. První stupeň školy úspěšně ukončilo 32 absolventů a druhý stupeň 11 absolventů. K talentovým zkouškám na střední a vysoké školy se připravovalo devět žáků, pět jich bylo přijato. Na škole pracovalo 13 souborů, většina z nich (11) v oboru hudebním. V souborech pracovalo 151 žáků. Nejpočetnějším souborem byl velký dechový orchestr (46 žáků), naopak nejkomornějším bylo klarinetové trio. Dalšími soubory byly flétnový soubor, klarinetový kvartet, swing band, dva kytarové soubory, houslový soubor, komorní pěvecký sbor, soubor bicích nástrojů, žesťový soubor a dva literárně dramatické soubory. O vzdělávání žáků se staral pedagogický sbor složený z 18 učitelů hudby, dvou učitelů výtvarného oboru, dvou literárně dramatického a dvou tanečního oboru. Ve složení sboru došlo k drobným změnám. Při rodičovské dovolené nastoupila na částečný úvazek v hudebním oboru Jana Kabrdová a v oddělení dechových nástrojů v oboru hra na pozoun na část úvazku MgA. Jan Nosek, čerstvý absolvent AMU. V tanečním oboru si zkrátila úvazek Dita Hrubcová a zbývající část úvazku a dvě hodiny v literárně dramatickém oboru převzala Markéta Popelová Nečasová, absolventka AMU.
Dvacet sedm žáků se zapojilo do celostátní soutěže hudebních oborů Základních uměleckých škol. Až do krajského kola jich postoupilo sedm a vedlo si v něm úspěšně. Pro novoměstskou ZUŠ získali její žáci první a dvě třetí místa ve hře na klavír, druhé místo ve hře na kytaru a tři druhá místa ve hře na akordeon. Ocenění dosáhli i žáci výtvarného oboru. Táňa Janů a Ivan Štrobl byli oceněni v krajském kole národní přehlídky ZUŠ, Simona Dostálová, Blanka Zídková, Mikuláš Kupka, Simona Kališová a Jan Poul v mezinárodní výtvarné soutěži „Malujeme po síti“. Pozadu nezůstali ani žáci literárně dramatického oboru. Soubor Lety do oblak se zúčastnil krajského kola přehlídky Dětská scéna, stejné přehlídky se v recitaci zúčastnila i Anna Laštovičková. A čestné uznání taktéž za recitaci zde získala Gabriela Latzková. Jakub Šorm dokonce postoupil na národní přehlídku dětského přednesu Dětská scéna 2011. Na národní přehlídku Loutkářská Chrudim 2011 pak postoupili Ivan Štrobl a Jakub Chocholáč. Tereza Strnadová a Barbora Kubická získaly cenu poroty na festivalu JID 2011 s doporučením na národní přehlídku Mladá scéna 2011.
Prostorové podmínky ve škole jsou i nadále nevyhovující. Vyučuje se v budovách na Vratislavově náměstí a Monseově ulici. Nejvíce školu tíží, že nemá zvláštní učebnu pro bicí nástroje a zkušebnu pro dechový orchestr. Naděje na výstavbu nové budovy bohužel pohasly. Město v současné době nemá finanční prostředky na řešení prostorových problémů školy a stavba nové budovy je tak nereálná. Lepší se alespoň materiálové vybavení školy. Ve školním roce 2010/11 již plně fungoval

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo