O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 68

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

probíhat průběžně deset let, ale její realizace je vázána na získání podpory z dotačních titulů Evropské unie. Pokud by se peníze z Operačního programu životního prostředí získat nepodařilo, realizovaly by se jen nejpotřebnější ozdravné kroky. Při samotném veřejném projednávání se sešlo v kulturním domě několik desítek lidí a řada kritickým připomínek k projektu. Nejvíce z nich padlo k zásahům v lokalitách v oblasti Obora, Koruna a sídliště u nemocnice. O týden později se vedení města k problematice revitalizace zeleně vrátilo, když se sešlo se zástupci občanského sdružení Lipa, paní Dundychovou a zájemci z řad občanů na procházce třemi nejvíce diskutovanými lokalitami. Po dlouhé diskusi došlo nakonec k jistým korekturám projektu, při nichž se respektovaly některé návrhy z řad veřejnosti.
O malého broučka, ale velkého škůdce stromů, lýkohuba smrkového, jehož výskyt byl v loňském roce zaznamenán i v Novém Městě, se zajímala Česká zemědělská univerzita v Praze. Její pracovníci si odvezli několik výřezů ze smrku stříbrného pokáceného v zástavbě pod nemocnicí. V laboratorních podmínkách budou z vajíček dochováni dospělí brouci, kteří budou dále studováni se zaměřením na patogeny.

Třídění odpadů
Ve městě se rozšířilo třídění bioodpadu. Dosud mohl být ukládán odpad z údržby zahrad na recyklačním dvoře nebo při mobilních svozech. Letos byly po městě rozmístěny speciální plastové kontejnery a popelnice hnědé barvy určené přímo k ukládání bioodpadu. Nádoby byly pořízeny z dotačních prostředků určených na bioodpad rostlinného původu z domácností a zahrad.

5. ŠKOLSTVÍ

V ročních zápisech městské kroniky je v oddíle věnovaném školství respektováno členění na školní roky, proto se v zápise za rok 2011 objevuje hodnocení místních škol za školní rok 2010/11.

Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Dvanáct tříd mateřské školy navštěvovalo ve školním roce 2010/11 celkem 310 dětí. O ně se podělila všechna pracoviště, a to čtyři třídy na Drobného ulici, čtyři třídy na Žďárské ulici, dvě třídy na Tyršově ulici a po jedné třídě v Pohledci a Slavkovicích. K 1. září 2011 odešlo do základních škol 119 dětí. K tomuto datu čekala mateřskou školu i jedna zásadní změna. Byl totiž navýšen počet jejích tříd. V budově tělovýchovného střediska na ulici Tyršově, kde dříve sídlila školní družina, byla po rekonstrukci otevřena nová třída pro 28 dětí. Třída získala samostatný vchod a s ostatními třídami mateřské školy Tyršova byla propojena spojovací chodbou. Původně měla vzniknout nová třída ve Slavkovicích. Na toto rozhodnutí vedení města rozhořčena reagovala řada rodičů, ať už přímo z města, nebo z jiných místních částí, kterým by dojíždění do Slavkovic způsobovalo více komplikací, než kdyby nová třída byla otevřena přímo ve městě. S rodiči se sešel starosta s místostarostou Stanislavem Markem a vedoucí odboru školství. Ke stejnému tématu byla také vyhlášena veřejná anketa, která též vyzněla jasně pro otevření třídy ve městě. A tak byl na přání rodičů původní záměr změněn.
Již během školní roku 2010/11, a to v jarních měsících, byl v obou třídách na Tyršově ulici vyměněn veškerý nábytek, vznikly hrací koutky pro děti, které zde mají dostupné všechny hračky. A vylepšovalo se i na Žďárské ulici, kde proběhla rekonstrukce ústředního vytápění v provozní části budovy. Činnosti dětí na pracovištích Drobného, Tyršova a Žďárská byly obohaceny o práci s interaktivní tabulí SMART Board. Jen málo mateřských škol v celé republice se může pochlubit tím, že u nich mohou děti využívat práci s touto moderní pomůckou. O tom, jak to na jednotlivých pracovištích mateřské školy vypadá, se mohl na vlastní oči přesvědčit každý při jarních Dnech otevřených dveří.
K Mezinárodnímu dni dětí mateřská škola připravila procházku Pohádkovým lesem Ochoza. Děti vyrazily od učiliště na Bělisku a cestou plnily úkoly u pohádkových bytostí. Na konci své cesty u Mercedesky si pak vylosovaly odměnu. Pro děti z Drobného a Žďárské ulice byla zorganizována lesní vycházka s tematikou lesní pedagogiky. Vycházku do lesa Ochoza připravil lesní pedagog ing. Zdeněk
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo