O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 67

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

o finanční situaci města, na které se neblaze podepsal propad daňových příjmů v letech 2009 a 2010. K financování projektu regecentra by tak byl potřeba dlouhodobý úvěr vyšší než 100 milionů. K čemu konkrétně budou využity volné finanční prostředky přesunuté do fondu rezerv a rozvoje zatím není jasné. Uvažuje se o výstavbě bazénu nebo sportovní haly. Na rozhodování bude mít vliv názor veřejnosti. Zastupitelstvo města schválilo 28. února provedení kontroly dosud vynaložených nákladů souvisejících s výstavbou regecentra. Zpráva kontrolního výboru s přehledem vynaložených finančních prostředků byla otištěna v listopadovém Novoměstsku. Vynaložené náklady byly rozděleny na dvě skupiny – dále využitelné výstupy s náklady 16 699 745 Kč (za vykoupené pozemky v lokalitě Vlachovická a větší dimenze vodovodu na ulic Monseova) a dále nevyužitelné výstupy s náklady 10 266 092,30 Kč (projektová dokumentace regecentra, fotbalového stadionu, architektonická studie regecentra v lokalitě pod zastávkou z roku 2006, studie přístavby I. základní školy, varianta s výstavbou bazénu).
Nové Město je od roku 2001 členem národní sítě Zdravých měst. A stejně jako v minulém roce se zástupci města spolu s veřejností snaží stanovit 10 priorit (Desatero problémů Zdravého Nového Města na Moravě), které by se ve městě měly řešit. Letos se o problémech Nového Města v oblasti kultury, životního prostředí, bydlení, infrastruktury, rozvoje dopravy a města veřejně diskutovalo 13. září v kulturním domě. Nejprve byli přítomní seznámeni s tím, co z loňského desatera problémů se podařilo vyřešit. Z oblasti dopravy to byla situace na ulici Vlachovické, kde dochází k rozšíření komunikace a výstavbě cyklostezky. Pracuje se též na přípravě terminálu u vlakového nádraží, který by měl odlehčit stávajícímu autobusovému nádraží. Část zastávek by měla být přesunuta k vlakovému nádraží a na autobusovém nádraží by vznikla další parkovací místa. Do oblasti sociální patří chystaná přístavba stacionáře Zdislava. Diskuse, která proběhla k odborné péči o městskou zeleň, patří do oblasti životního prostředí. Řešen byl i nedostatek míst v mateřských školách, když byla otevřena nová třída na ulici Tyršova. Při letošním veřejném projednání desatera bylo vybráno 15 problémů, k nimž se formou ankety mohli vyjádřit i další obyvatelé města. Anketní lístky byly lidem vhazovány do schránek během října. Do ankety se zapojilo 543 obyvatel Nového Města. Výsledky ankety rozhodly o prvních pěti místech: 1) zachovat současný rozsah zdravotní péče v novoměstské nemocnici, 2) udržet širokou nabídku v terciární sféře (střední a mateřské školy, úřady, nemocnice, pečovatelské služby atd.), 3) postavit bazén, 4) vyřešit zastávku pod nemocnicí včetně přechodu a přejezdu přes železnici, 5) zkvalitnit přírodní koupaliště. Dalšími problémy, které se nedostaly mezi první pětici, byly: zkvalitnění stávajících tělocvičen nebo postavení multifunkční haly, rozšíření kapacity terénních sociálních služeb, zachování současné kapacity mateřských školek v místě bydliště (dostavba areálu MŠ Drobného), udržení a rozvíjení stávajících sportovišť, rozhodnutí o osudu budovy kina a JKP, zajištění odborné péče o zeleň města, v rámci velkých investičních akcí požadovat kompenzační opatření ekologické újmy, pokračování odkanalizování místních částí, řešení nedostatku parkovacích míst v některých částech města, zvážení zavedení městské hromadné dopravy. Výsledky ankety se stanou podkladem pro rozhodnutí rady a zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města schválilo 12. prosince směnu pozemků mezi městem a soukromými majiteli, díky níž se získaly poslední pozemky v okolí Tří křížů, které jsou nezbytné k revitalizaci tohoto území. Tyto pozemky budou odlesněny, aby se zajistil výhled na tuto dominantu města ze širokého okolí.

Péče o zeleň
Se záměrem města na revitalizaci zeleně byla 6. dubna v kulturním domě seznámena veřejnost při veřejném projednávání projektu Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě. Projekt byl zpracován soudní znalkyní v oboru dendrologie Irenou Dundychovou. Při jeho realizaci by mělo dojít na omlazení porostů, zdravotní ošetření, zdravotní vazby a také kácení nemocných, suchých či z dendrologického hlediska neperspektivních stromů. Odbor životního prostředí vydal souhlas s vykácením 80 stromů, které budou barevně označeny. Revitalizace se týká lokalit Cihelského a Klečkovského rybníka, za Domem s pečovatelskou službou ve směru na Betlém, aleje u gymnázia a kulturního domu, za Běliskem směrem ke koupališti, katolického hřbitova, Tří křížů, Obory, evangelického hřbitova, sídliště u nemocnice a ulice Mírové a Drobného. Revitalizace by měla

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo