O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 65

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

V rámci projektu Destinace cestovního ruchu Novoměstsko podpořeného penězi z Evropské unie získalo 22 vybraných novoměstských památek (sochy, plastiky, kostely apod.) tabulky s popisem (název památky, případně její autor a datum vzniku). Každé památce bylo také přiděleno číslo, které bude možno využít přímo u památky. Po jeho zmáčknutí na audioprůvodci se z něho ozvou podrobnější informace o vybrané památce. Dvacet audioprůvodců ve třech jazykových mutacích bude od roku 2012 k dispozici v informačním centru. Doplňkem k audioprůvodci bude mapa města s vyznačenou trasou po všech památkách, a to ve dvou provedeních. Jedna z nich totiž bude zaměřená na osoby tělesně handicapované.

Investiční akce města
Počátkem dubna začaly práce na stavbě kanalizace, která má odvést splaškové vody z některých částí města a ze dvou jeho místní částí, které dosud nebyly napojeny na čistírnu odpadních vod. Rozběhl se totiž Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II. etapa – region Žďársko (stavby 6, 7A), při němž má být proinvestováno více jak 60 milionů korun. Na nákladech se samo město podílí 23 %, dalších 73 % pokryjí evropské fondy a 4 % přispěje ministerstvo životního prostředí. Díky nově vybudované kanalizaci přestanou splašky vytékat z Malé ulice do Cihelského rybníka a obyvatelé Vlachovické ulice přestanou vyvážet jímky. Kanalizace se dočkají i Maršovice, kde odtékají splašky do rybníka Knězovce, a Pohledec, kde tečou do potoka Bezděčky. Plánované ukončení prací se předpokládá na konec roku 2012, napojení všech domácností a vyhodnocení celé akce pro přijetí dotace do června 2013.
Stavba kanalizace nebyla jedinou akcí, která probíhala v prostoru Vlachovické ulice. V polovině srpna byla zahájena výstavba cyklostezky probíhající podél silnice od firmy MEDIN k lyžařským tratím v lese Ochoza. Stavbu, jejíž součástí byly úpravy na přilehlých plochách, prováděla firma SPH stavby, s. r. o., a současně se stezkou byl vybudován 300 metrů dlouhý bezbariérový chodník podél firmy MEDIN, který na stezku bezprostředně navazuje. Akce byla dokončena během listopadu. Na výstavbu 1 km cyklostezky město žádalo o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v únoru 2011. Z fondu získalo téměř 2,5 milionu korun, celá investice včetně terénních úprav přesáhla 5,4 milionů korun. Díky příspěvku z Nadace ČEZ bylo na přelomu listopadu a prosince vysázeno podél cyklostezky celkem 22 kusů sazenic buku lesního a jeřábu ptačího. Vzniklo tak stromořadí o délce přes 150 metrů.
Do vlachovické silnice zasáhlo i rozšiřování běžeckých tratí v lese Ochoza. Při budování podjezdů pod silnicí byla silnice v tomto místě přerušena. Pro podjezdy byla vyhloubena jáma, do které byly usazeny dva tubusy, kterými se bude silnice podjíždět. Teprve po zahrnutí tubusů mohla být silnice obnovena. Neobnovoval se však jen tento úsek silnice. Z krajského rozpočtu bylo hrazeno vybudování nového povrchu, opravy a rozšíření vlachovické silnice od nemocnice až ke Třem Studním. V listopadu byla dokončena oprava silnice do Třech Studní a navíc se podařilo opravit i silnici mezi Radňovicemi a Jiříkovicemi.
V souvislosti s rekonstrukcí Vlachovické ulice došlo i k úpravě provozu na křižovatce ulic Žďárské a Vlachovické nad železničním přejezdem u nemocnice. Krátká spojovací komunikace pod autobusovou zastávkou, po níž se dosud odbočovalo na Vlachovickou silnici, se změnila v zákazový uzavřený prostor, kam je umožněn vjezd a stání pouze linkovým autobusům. Odbočovat na Vlachovickou ulici se tak bude nadále až nad zastávkou. Provedení této úpravy mělo za cíl zvýšit bezpečnost v tomto místě, což se částečně podařilo, nicméně situace na autobusové zastávce má k dokonalosti daleko. Ostrůvek s krytou čekárnou a lavičkami nyní pro cestující ztratil význam, neboť se nastupuje přímo z krajnice naproti ostrůvku. Autobusy tady zastavují přímo u volně postávajících lidí. Krajnice od nově umístěné autobusové zastávky až ke kolejím byla sice rozšířena, ale jen provizorně zpevněna. Při každém větším dešti je tak navezený materiál z krajnice vyplavován a tvoří se v ní vodní koryto. Řidičům autobusům se k nově umístěné zastávce lépe najíždí, pro cestující to však byla změna spíše k horšímu.
Budovalo se i na druhé straně města. Své rekonstrukce se dočkala i Brněnská ulice. V délce asi 360 metrů (od křižovatky u Billy až k evangelickému hřbitovu) došlo v celé šířce komunikace k celkové rekonstrukci infrastruktury (vodovodu, kanalizace a rozvodů plynu), při níž byl vybudován i

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo