O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 64

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Městská památková zóna (MPZ)
Na opravy v městské památkové zóně bylo v roce 2011 uvolněno téměř 3,5 milionu korun. Kromě oprav budov v majetku města získali podporu i soukromí majitelé domů v MPZ.  Podrobnější informace o jednotlivých akcích městskému kronikáři poskytla pracovnice Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Telč paní ing. arch. Silvie Jagošová.
Po dohodě s památkáři se podařilo umístit na fasádu evangelického kostela kamennou žulovou desku tmavé barvy s plastickým (zahloubeným) písmem s textem: „Chrám tento byl postaven ke cti a slávě Boží a na památku jubilea 50. letého panování císaře Františka Josefa za faráře Josefa Dobeše a spoluřízení Jana Kadlece z Nového Města L. P. 1898.“ Byla umístěna tak, aby nenarušovala čelní fasádu, ale byla viditelná a současně čitelná z cesty vedoucí okolo kostela z východní strany. Deska našla své místo 60 cm nad zemí na omítané části soklu na pravé straně od vstupu.
V březnu byly památkáři schváleny stavební úpravy domu čp. 359 v Nečasově ulici, které spočívaly v mírném zvýšení hřebene střechy a prosvětlení prostory půdy střešními okny a vikýři se záměrem využít prostor půdy k obývání. Byla vybrána alternativa s malým trojúhelníkovým vikýřem do ulice ve zvalbené části a tradičně řešená (obdélníková) okna ve vikýři na podélné straně. Tvar ani sklon střechy nebyly změněny. Přestavba domu byla zahájena a pokračovala i v roce 2012.
V květnu pak bylo schváleno umístění informačního zvukového kiosku před budovu Horáckého muzea. Zařízení by mělo být umístěno tak, „aby nezakrývalo nejhodnotnější fasádu města nebo její části, nebo aby rušivě zasahovalo do exponovaných pohledových směrů a nepůsobilo nepříznivé změny na objektu“. Barevnost kovové konstrukce kiosku bude uzpůsobena stávajícím kovovým prvkům na náměstí. Do konce roku 2011 nebyl kiosek osazen, v listopadu byla provedena pouze elektrická přípojka.
Během září a října proběhla první část opravy fasády na školní budově na Vratislavově náměstí 124. V roce 2011 se opravovala pouze boční fasáda do ulice Školní, a to s podporou dotace z Programu regenerace MPZ ve výši 400 tisíc korun. Celkové úpravy školní budovy předpokládají opravu omítek, fasádních prvků, horní podokapní římsy, nový nátěr, ošetření hydrofobizací některých článků, renovace dveří (včetně osazení nové kliky) a nátěr oplechování.
V roce 2011 pokračovaly práce na domě na Komenského náměstí 133. Ve dvoře byla vystavěna dřevěná veranda pro potřeby budoucí kavárny a galerie. Při rekonstrukci byly používány původní technologie, osazovány repasované prvky včetně keramické a kamenné dlažby, skleněných výplní, kování, nábytku aj. Objekt se má stát místem setkávání umělců a konání výstav.
Během srpna byla fasáda Horáckého muzea opatřena novým nátěrem v obdobných odstínech té předchozí. Při této úpravě byla snížena soklová část (v barvě). Další úpravy se dotkly budovy muzea v souvislosti s jeho integrací s informačním centrem, které se do budovy muzea bude stěhovat. Místnost skladu, depozitu a provozní technické zázemí muzea bude využito jako kancelář. S touto změnou souvisí propojení místností (dveřní otvor), instalace nového osvětlení a změna způsobu vytápění (úprava stávajících a případné doplnění topných těles). Stavební úpravy nemají přímou souvislost se změnou vzhledu stavby, jedná se pouze o drobné stavební zásahy v interiéru, které nemají výrazný negativní dopad, a ztráta autentických konstrukcí bude minimální.
V srpnu 2011 zrestauroval reliéf Salvator mundi (Spasitel světa) na budově lékárny (Vratislavovo náměstí 119) akademický sochař Martin Kovařík ze Svratky. Reliéf vytvořil roku 1905 Jan Štursa nanášením směsi z kufštejnského vápna, cementu a písku.
Venkovní zateplení fasád je z pohledu péče o architektonické dědictví nežádoucí a je možné pouze ve výjimečných případech a za určitých podmínek. Výjimkou jsou některé hladké fasády s běžnými omítkami, u nichž posunutí oken do líce zdiva nečiní potíže. A takovou výjimkou bylo i zateplení zadní fasády domu na Vratislavově náměstí 118. Ta byla postavena ve třicátých letech 20. století pro městskou spořitelnu a dnes je sídlem firmy E.on.
Na podzim 2011 byla realizována akce povolená již v roce 2008. Do budovy na Vratislavově náměstí 3 (stará pošta) byl zřízen nový vchod (fotoateliér Čadková) a k němu nainstalováno nové kamenné schodiště. Staré kamenné schodnice (není známo, z které stavby pocházejí) byly uzpůsobeny novému vstupu. Dvě boční schodiště (do zlatnictví a autopříslušenství) byla obložena kamenem, když se původní keramický obklad neosvědčil a byl odstraněn.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo