O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 60

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

oslaveno ukončení první etapy obnovy parku kolem kostela. Hledá se také nové využití sborového domu na ulici Leandra Čecha. Pro řešení jeho oprav a využití se utvořila pracovní skupina, která připravila projekt „Prostor pro projekty“ otevřený i veřejnosti, jež o něm byla informována ve zpravodaji Novoměstsko. Sbor získal původní plány a náčrty novoměstského kostela vypracované rakouským architektem Hansem Glasserem tak, že přistoupil na nabídku ze zahraničí a v prosinci je zakoupil. Během října došlo ke změně obsazení kazatelských míst. Po mateřské dovolené nastoupila na částečný úvazek farářka Markéta Slámová, a skončil tak její zástup farářkou Deborou Rumlovou.

2. HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Městský rozpočet
Šetření ve státním rozpočtu se projevilo i v tom městském. Ke schválení definitivního návrhu městského rozpočtu došlo při zasedání městského zastupitelstva 28. února 2012, když usnesením zastupitelstva ze 17. ledna 2012 byl zastaven projekt regeneračního centra (více v kapitole Plány do budoucna), a došlo tak k výraznému snížení plánovaných investičních výdajů. Přesto i rozpočet na rok 2011 byl schválen jako schodkový. Plánované snížení provozních nákladů městského úřadu a městských příspěvkových organizací přineslo schodek o více jak 10 milionů nižší, než byl výsledek hospodaření města v roce 2010. Plánovaný schodek hospodaření města v roce 2011 ve výši 18,702 milionů Kč a splátka přechodné finanční výpomoci ve výši 51 tisíc Kč měly být finančně kryty z nevyčerpaných finančních zdrojů roku 2010, přebytků hospodaření z předchozích let a dotačních titulů poskytnutých městu v závěru roku 2010. Rozpočtové příjmy pro rok 2011 byly plánovány ve výši 246,648 milionů Kč a celkové výdaje 265,350 milionů Kč, z toho na neinvestiční výdaje připadalo 207,354 milionů a na investiční 57,996 milionů korun. Rozpočet byl stejně jako v předchozích letech sestaven odděleně pro město a jednotlivé místní části. Pro letošní rok bylo navrženo k rozdělení grantů a příspěvků pro sportovní, kulturní a volnočasové aktivity rekordních 2,5 milionu korun. Zvýšit by se měla podpora neziskovek.
Konkrétními opatřeními ke snížení provozních výdajů bylo jednak snížení počtu zaměstnanců městského úřadu, jednak nový způsob odměňování ředitelů příspěvkových organizací. Odměna bude přiznávána pouze při prokázání splnění konkrétních úkolů. Od nového roku se sjednotil místní poplatek za psy ve městě a místních částech na 400 Kč a za další psy jednoho majitele po 600 Kč. Zvýšeny v řádech desítek korun byly i poplatky z ubytovací kapacity či za užívání veřejného prostranství. Nové Město si v tomto roce pronajalo virtuální aukční síň PROe.biz, která umožňuje využít elektronických aukcí k nákupu jakýchkoli služeb a zboží. Vedení města si od tohoto kroku slibuje snížení nákladů při takových nákupech. Už ve zkušebním provozu se ukázaly úspory, např. při nákupu značení pro dopravní hřiště, nákupu herních prvků pro dětská hřiště či realizaci hřiště v Jiříkovicích.
Možností, jak nezatížit městský rozpočet a přesto vynaložit nemalé prostředky k rozvoji města, je využití různých dotačních titulů. Koncem roku 2010 získalo město 897 tisíc korun z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na projekt „Realizace Místní agendy 21 v Novém Městě na Moravě“. Projekt bude realizován v průběhu dvou let a jeho celkový rozpočet je 997 tisíc Kč. Projekt zahrnuje zpracování studie Podél říčky Bobrůvky, studie Revitalizace zeleně, veřejná projednávání s občany města, setkání zástupců města s místními podnikateli, uspořádání zábavného odpoledne v rámci Dne dětí, kulturní a společenské aktivity v rámci Týdne evropského dědictví, informační materiály o Místní agendě 21, anketu týkající se rozvoje města či dokoupení další části mobilního podia včetně jeho zastřešení. Řada věcí podpořená Místní agendou 21 se podařila realizovat již v roce 2011 a je zmíněna v dalších kapitolách. V tomto roce se podařilo zakoupit od firmy MusicData z Velkého Meziříčí i mobilní zastřešené podium 6×8 m. Uskladněno bylo v Technických službách a bezplatně si ho mohou vypůjčit městské příspěvkové organizace k veškerým kulturním a sportovním akcím.
Závěrečný účet Nového Města na Moravě za rok 2011 byl schválen městským zastupitelstvem v květnu 2012. Hospodaření skončilo schodkem 3,6 milionů korun, tedy o 15 milionů méně než bylo
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo