O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 20

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Ačkoli to již z jejího názvu nevyplývá, představuje tato škola specifický prvek v systému základních škol. Jejím posláním je totiž pomáhat vychovávat a vzdělávat žáky s různým stupněm mentálního handicapu. Základní škola má tři třídy s 1.–9. postupným ročníkem, výuka žáků základní školy speciální probíhá v jedné třídě, multihandicapované děti jsou vyučovány formou individuálního vzdělávání, v jednom případě dochází učitelka do rodiny. Na škole probíhá výuka žáků podle tří vzdělávacích programů. Ve školním roce 2009/10 bylo vyučováno celkem 41 žáků, z toho 5 žáků podle vzdělávacího programu pomocné školy, 7 žáků podle vzdělávacího programu zvláštní školy a 26 žáků podle školního vzdělávacího programu „Otevřená cesta“. Třem žákům s kombinovaným postižením byla poskytována individuální výuka s využitím metody Portage, metody globálního čtení,
alternativní komunikace a učebního programu rehabilitační třídy. Z těchto tří žáků jeden dojížděl do školy, druhý byl vyučován ve stacionáři Zdislava a třetí doma. Do prvního ročníku byl tento rok přijat jeden žák a během školního roku přestoupil na školu další žák. Povinnou školní docházku ukončilo osm žáků, z toho jeden v 7. ročníku. Čtyři z nich byli přijati do Odborného učiliště v Bystřici nad Pernštejnem (3 obor kuchař, 1 obor zámečnické práce), jeden do Střední odborné školy Nové Město na Moravě (obor truhlář), jeden do Odborného učiliště Polička (obor cukrář), dva do Odborného učiliště Třešť (obor truhlář). Jeden žák dokončil ve speciální škole základy vzdělání v 10. ročníku a přešel do Praktické školy v Olešnici na Moravě. V čele sedmičlenného pedagogického sboru (včetně jednoho asistenta pedagoga) stál i v tomto školním roce ředitel Mgr. Bohuslav Žilka. Škola sídlí v budově, která v roce 1999 prošla rekonstrukcí. V červenci 2009 byla v budově vyměněna část oken. Ve škole je k dispozici šest učeben, z toho tři odborné (počítačová, dílna pro výuku chlapců a cvičný byt pro výuku dívek). Ve škole nejsou samostatné kabinety pro pedagogy. Škola se několikrát připomněla i novoměstské veřejnosti. Ať už to bylo při tradičním Vánočním koledování – vánočním hudebním vystoupení v evangelickém kostele, či hudebním představení a dnem otevřených dveří u příležitosti Setkání Nových Měst Evropy, případně výstavou Školní rok v Horácké galerii u příležitosti oslav 40. výročí založení školy. V prostorách školy pak byla uspořádána velikonoční výstava a žáci školy též vystoupili při hudební akademii pro rodiče, přátele školy, mateřské školy a klienty stacionáře Zdislava. Stejně jako v předchozím školním roce se škola úspěšně představila na Sportovních hrách mládeže. Získala první místo v okresním kole soutěže družstev a též několik individuálních medailí a po úspěšném krajském kole postoupila i do kola celostátního.

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Již po padesáté osmé otevřela škola své brány dětem se zájmem o vzdělání v oborech hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. A bylo jich požehnaně, ve školním roce 2009/10 navštěvovalo školu celkem 554 žáků, a to jich bylo v předchozím roce ještě o dva víc. Výuce nadále sloužily dvě budovy – hlavní budova na Vratislavově náměstí čp. 121, kde je sedm hudebních tříd, učebna tanečního oboru, výtvarného oboru a ředitelna, a budova na Monseově ulici se čtyřmi hudebními třídami, učebnou literárně dramatického oboru a ateliérem výtvarného oboru. Záměr postavit novou budovu ZUŠ na místě bývalého JKP u kina je prozatím ve fázi projektu. Ve školním roce 2009/10 se podařilo vybavit všechny třídy počítači. Literárně dramatický obor získal novou kvalitní kameru a PC na zpracování filmu. K novým akvizicím patřil profesionální stan na zastřešení pódia pro venkovní vystoupení. Do oddělení dechových nástrojů byl z fondu Unie rodičů zakoupen basklarinet. Byla také provedena generální oprava křídla v učebně Hany Rejpalové. V budově na Monseově ulici došlo na jaře k havárii vodovodního potrubí ve sklepě s výměníkovou stanicí. Místnost byla z větší části zatopena. Vznikla tak škoda ve výši 100 tisíc Kč. Mimoto byl na hlavní budově proveden nátěr venkovní fasády, okapů, části střechy a oprava podhledů.
Pedagogický sbor školy byl složen z 16 učitelů hudby (9 mužů a 7 žen), po dvou učitelích výtvarného a literárně dramatického oboru a jedné učitelky tanečního oboru. Oproti minulému roku došlo k jedné změně. Z mateřské dovolené se vrátila Markéta Dvořáková a odešel Vladimír Kyas, který ji zastupoval. Navždy pak odešel bývalý pedagog hudebního oboru, ředitel školy a zakladatel pěveckého sboru Jan Hradecký. Na základě talentových zkoušek konaných v květnu 2009 bylo pro školní rok 2009/10 přijato 41 žáků hudebního oboru, 17 tanečního, 31 výtvarného a 14 literárně dramatického. Na konci školního roku skládalo závěrečné zkoušky či předkládalo závěrečné práce 46 absolventů – všichni úspěšně. K talentovým zkouškám na střední a vysoké školy se připravovalo pět žáků a čtyři z nich byli přijati. Na škole pracovaly dva literárně dramatické soubory (Ušní mázek a Pedro ve vedru) a 10 souborů hudebních (velký dechový soubor, flétnový soubor, klarinetový soubor,

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo