O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 18

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

79 zasíťováno a připojeno k internetu bezdrátovým spojením. Žáci mohli navštěvovat nepovinné předměty (informatika a náboženství) i volitelné předměty (německý jazyk, cvičení z výpočetní techniky, praktika z přírodopisu a zeměpisu, ekologicko-přírodopisná praktika, cvičení z českého jazyka a matematiky) a řadu zájmových útvarů. Základní školní docházku ukončilo v tomto školním roce 76 žáků, kteří byli přijati na školy, na něž podali přihlášky. Sedm žáků podalo přihlášku do primy víceletého gymnázia. Ze šesti přijatých dali tři přednost studiu ve specializované třídě základní školy. Pro žáky 9. ročníku bylo uspořádáno tradiční slavnostní vyřazení. Vycházející třídy se představily s vlastním programem a na závěr dostaly kromě vysvědčení i absolventské stužky, odznaky školy a pamětní listy. K zápisu do 1. ročníku se dostavilo 56 dětí, 46 bylo přijato, 10 získalo odklad. Výuku zajišťovalo v tomto školním roce 34 pedagogických pracovníků. Ředitelem školy je již od roku 1988 Otto Ondráček. Pozornost byla věnována i žákům se zdravotním postižením. U 22 žáků tak byla prováděna individuální výuka mimo vyučovací proces.
Ke škole patří i čtyři oddělení družiny, jedno z nich je umístěno ve Slavkovicích a dvě mimo hlavní školní budovu v tělovýchovném středisku. Zde jsou prostory nevyhovující a celá budova tělovýchovného střediska je v havarijním stavu. Do této budovy se neinvestuje, protože projekt výstavby regecentra počítal s jejím odstraněním. K jeho realizaci však dosud nedošlo. Provoz družiny zajišťují čtyři vychovatelky. Škola stále „bojuje“ s nedostatkem učeben, především pro výuku cizích jazyků, výtvarné výchovy a humanitních oborů. Podobně tristní situace nadále panuje i v případě prostorů pro kabinety.
Mezi vzdělávací priority školy patří ekologická výchova. Škola spolupracuje s různými ekologickými sdruženími, stala se také pilotní školou pro vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje v kraji Vysočina a obdržela titul „Škola udržitelného rozvoje“. V tomto roce pak škola získala i titul „Ekoškola“, když byla od roku 2008 zapojena do stejnojmenného mezinárodního projektu. Aby mohla škola tento titul získat, musela nejprve provést analýzu ekologického provozu školy a na závěr sestavit ekokodex, který představuje pravidla, jimiž se škola řídí. Po dvou letech bude muset škola titul znovu obhajovat. Světový den vody byl oslaven Modrým dnem. Z modrých víček PET lahví byla sestavena kapka o velikosti 4×2,3 m z 8 399 víček. V loňském roce žáci prvního stupně založili vlastní studánku, kterou pokřtili Vratislávka. V letošním roce se patrony studánky stali žáci 4. ročníku, kteří studánku čistí, stejně jako okolní les. Během dvou let výrazně vzrostl počet živých rostlin na chodbách školy (z 6 na 41) a také v odborné učebně přírodopisu a třídách. Žáci 9. ročníku se zapojili do projektu plasty. Zabývali se jejich historií, zaměřili se na škodlivost plastů pro životní prostředí. Plasty a PET lahve využili na výrobu kreativního oblečení. Ekologie se týkala celá řada dalších akcí a soutěží jako například ekologická olympiáda věnovaná Dni Země. Úspěšné bylo zapojení do projektu „Les ve škole, škola v lese“. V kategorii pokročilí byla škola spolu se ZŠ Rosice nejlepší.
Škola se též zapojila do programu Zdravá škola, v jehož rámci se na školní zahradě buduje naučná stezka, která bude představovat jednotlivé ekosystémy doplněné informačními tabulemi. V rámci tohoto projektu bylo v červnu 2010 slavnostně otevřeno nové relaxační centrum. V bývalé „přespolní“ třídě tak mají žáci k dispozici stolní hry, časopisy, hrací koberce apod. Venkovní část centra je umístěna na školním dvoře, kde je možno si zahrát stolní tenis, basketbal či „líný“ tenis.
Žáci úspěšně reprezentovali svou školu v řadě soutěží. Po vítězství v krajském kole, to byla například účast Anety Dufkové z 6. C v republikovém finále zeměpisné olympiády. Klára Rosecká a Natálie Ivasyuk z 9. C byly oceněny za svůj krátký film na téma stalking v celostátní soutěži ministerstva vnitra „Svět očima dětí“. Cenu převzaly v Praze z rukou ministra vnitra. Klára Rosecká zaujala i porotu celostátní literární soutěže vyhlašované Památníkem Terezín. Téma soutěže „Jak můžeme dál žít?“ v sobě skrývalo utrpení a peklo nacistického věznění ve 2. světové válce a následky, které si ti přeživší nesli s sebou po zbytek celého svého života. Klára se svou prací nazvanou Nový začátek získala druhé místo. V krajském přeboru Mistrovství republiky ve skládání puzzlí soutěžilo několik čtyřčlenných týmů složených ze žáků školy a přivezlo celkem 12 medailí. Zvítězil tým 9. B (Lucie Badalíková, Petra Binková, Tereza Petrová a Barbora Šoustarová), na druhém a třetím místě se umístily žákyně 9. A. V soutěži jednotlivců získala druhé místo Tereza Petrová. V celostátním finále obsadil tým 9. B třetí místo. Filip Hugo ze 7. C zvítězil v okresní soutěži sólových recitátorů a byl mezi třemi oceněnými recitátory na krajské přehlídce v Třebíči. V regionálním kole řečnické soutěže Mladý Démosthenes se ve svých kategoriích zaskvěly Dominika Edlmanová z 8. A (1. místo) a Tereza Nečasová z 9. A (2. místo). Prvním místem v okresním kole literárně-výtvarné soutěže „Co je hezké v našem městě“ se mohla pochlubit Romana Králová. Tři žáci školy reprezentovali kraj Vysočina na
 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo