O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 17

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

dny i o víkendu, k dispozici zde bude také sprcha. Využití WC je zpoplatněno pěti korunami, osprchování přijde na korun patnáct.

Různé
Recyklační dvůr a místo zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení provozované Technickými službami doznaly v tomto roce vylepšení. Recyklační dvůr byl v areálu Technických služeb vybudován v roce 1997 a v roce 2005 přibylo i místo zpětného odběru. V roce 2010 město uspělo se svou žádostí do Grantového řízení Fondu ASEKOL do programu „Rekonstrukce“ o příspěvek na zabezpečení místa zpětného odběru. Získalo částku 151 922 Kč, která znamenala 70 % nákladů projektu. Realizace projektu znamenala oplocení s bránami a pořízení dvou mobilních bran. Technické služby pak do prostoru recyklačního dvora umístily buňku pro obsluhu a novou posuvnou bránu.


5. ŠKOLSTVÍ

V ročních zápisech městské kroniky je v oddíle věnovaném školství respektováno členění na školní roky, proto se v zápise za rok 2010 objevuje hodnocení místních škol za školní rok 2009/10.

Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Stejně jako v předchozím školním roce bylo i ve školním roce 2009/10 otevřeno celkem 12 tříd na pěti pracovištích mateřské školy, do kterých bylo přijato 309 dětí. Po čtyřech třídách disponovala pracoviště na ulicích Drobného a Žďárské, dvě třídy byly k dispozici na ulici Tyršově a po jedné v Pohledci a Slavkovicích. Na začátku školního roku 112 bývalých předškoláků zasedlo poprvé do školních lavic. S novým školním rokem se do školky vrátila po několika letech i logopedická péče.
Na jednotlivá pracoviště dojížděli garanti logopedické péče ze Speciálně pedagogického centra v Březejci, kteří dohlíželi na práci učitelek v oblasti logopedické prevence. Děti se kromě běžného programu mohly zúčastnit zájmových aktivit, jakými byly plavání, hra na flétnu, Předškolák, psychomotorická cvičení, keramická dílna a angličtina. Ke školnímu roku už také neodmyslitelně patří divadelní a zábavná představení v kulturním domě či přímo v mateřské škole, či akce, které pro děti z mateřské školy připravili žáci a učitelé základních škol. Nechyběl ani koncert v základní umělecké škole, besedy v knihovně či se strážníky městské policie, návštěvy Horáckého muzea a Horácké galerie a také seznámení s prací hasičů a záchranné služby. I mateřská škola se podílela na programu Setkání Nových Měst Evropy. Děti z Pohledce při něm vystoupily s pásmem lidových tanců a děti ze Žďárské s programem nazvaným Poselství třetí galaxie. V areálu na Drobného ulici byl uspořádán Horácký jarmark, kde si zájemci mohli za symbolickou cenu zakoupit výrobky dětí a učitelek. Na přípravě a realizaci jarmarku se podílely učitelky a provozní pracovnice ze všech zařízení mateřské školy. Návštěvníci jarmarku si mohli prohlédnout výstavku prací dětí a fotografií ze života školy. Kdo si chtěl prohlédnout jednotlivá pracoviště mateřské školy, mohl tak učinit během Dnů otevřených dveří probíhajících v jarních měsících. Na všech pracovištích fungovala nadále sdružení rodičů. V oblasti investic se podařilo opravit letní umývárnu pro děti na Drobného ulici a vyměnit radiátory ústředního topení jednoho pavilonu na Žďárské ulici. Na školní zahradě ve Slavkovicích provedla firma PKS Žďár nad Sázavou rekonstrukci dopravního hřiště, na jejíž realizaci se spolupracovalo s dopravním inspektorátem. V Pohledci a Slavkovicích bylo dokončeno osázení školních zahrad zelení. Školní zahrady zatraktivnila i instalace nových dětských herních prvků. Pro jednotlivé třídy byly zakoupeny malířské stojany a různé pomůcky pro rozvíjení poznání. Všechna zařízení se zapojila do projektů s finančním příspěvkem kraje Vysočina (místní agenda 21), a tak vznikly projekty jako Radujme se se sluníčkem, Hrátky ve školce s mámou a tátou, Děti v dopravním provozu a Tvořivá dílnička hraček I.

Základní škola Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou
Ve školním roce 2009/10 otevřela škola 24 tříd pro 540 žáků, z toho na odloučeném pracovišti na Tyršově ulici 6 tříd a na malotřídní škole ve Slavkovicích dvě třídy pro 22 žáků čtyř postupných ročníků. V 6.–9. ročníku jsou čtyři třídy se specializací na výpočetní techniku. Zájem o tyto třídy ovšem převyšuje kapacitu odborných učeben, a tak mohlo být po přijímacích pohovorech přijato 22 ze 41 zájemců. Škola má tři počítačové učebny. Celkem se na škole používá 104 počítačů, z nichž je

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo