O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 16

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

zaměstnanosti a lidé v něm bydlící by se měli zapojit do jeho programů, a to je právě druhá část projektu Domu jistoty. Centrum zaměstnanosti má organizovat práci lidem bez zaměstnání ale ochotných přijmout i nekvalifikovanou práci. Takoví lidé by mohli provádět nárazové úklidy, drobné opravy, praní a žehlení prádla či jednoduché administrativní úkoly. Předpokládané investiční náklady ve výši 36 milionů korun by zahrnuly zastavěnou plochu 623 m2 se 7 byty 1+KK, 2 byty 2+KK, 2 byty 2+1 a jeden byt 3+1 pro domovníka, dílny a prostory pro nevýrobní služby, terapeutické prostory.
Zjistit, co by se v budoucnu mělo nejdříve řešit, co nejvíce pálí obyvatele Nového Města, mělo veřejné projednávání Desatera problémů Zdravého města Nového Města na Moravě aneb „Co v našem městě změnit, aby se nám lépe žilo“, které proběhlo 3. května v kulturním domě. Na základě podnětů občanů mělo být aktualizováno loňské Desatero. Zajímavé podněty sice v kulturním domě zazněly, leč od malého vzorku obyvatel města. Veřejného jednání se zúčastnilo pouze 26 osob. Jako tři aktuální problémy se zatím jevily: 1. komplexní dopravní řešení lokality nad nemocnicí, 2. chybějící infrastruktura pro regeneraci (bazén, sauna, whirpool,…), 3. dořešení nabídky sociálních služeb (dostavba DPS, chráněné byty,…). Stejně jako předchozí rok byl do červnového Novoměstska vložen anketní lístek Desatera. Účastníci ankety mohli zakřížkovat podle svého uvážení nejpalčivější problémy z předtištěné nabídky nebo dopsat další. Anketa přinesla následující výsledky:
1. (211 hlasů) komplexně vyřešit lokalitu Nad nemocnicí – autobusová zastávka, chodník, parkování
2. (198 hlasů) opustit myšlenku přemístění autobusového nádraží
3. (183 hlasů) podpořit zaměstnanost mladých lidí
4. (182 hlasů) dořešit nabídku sociálních služeb – dostavba DPS, chráněné bydlení,…
5. (177 hlasů) rozšířit síť cyklostezek na Novoměstsku
6. (136 hlasů) chybějící alternativní multifunkční prostor pro trávení volného času (rekonstrukce kina)
7. (134 hlasů) zabezpečit odbornou péči o vzrostlou zeleň
8.–9. (117 hlasů) dořešit nedostatek parkovacích míst
8.–9. (117 hlasů) vyřešit nedostatek míst v mateřských školkách
10. (97 hlasů) chybí infrastruktura pro regeneraci (bazén, sauna, fitness,…).
Rada města na svém jednání 6. prosince stanovila pro jednotlivé problémy a jejich řešení garanty. Jimi se stali pracovníci těch odborů městského úřadu, do jejichž oblasti působení konkrétní problémy spadají.

Péče o zeleň
Koncem roku 2009 se v reakci na záměr radikální úpravy Vratislavova náměstí ustavilo Občanské sdružení LIPA, jehož posláním je ochrana přírody a krajiny, kulturních hodnot a krajinného rázu. Spolek chce podporovat obnovu veřejné zeleně a bránit její bezdůvodné likvidaci nebo nekoncepčním zásahům do zeleně. Sdružení je oprávněno se aktivně zapojovat do veškerých zásahů do vzrostlé zeleně. Jeho představiteli jsou ing. Martin Petr a ing. Tomáš Blažek. Se sdružením bylo konzultováno i kácení na Oboře, které vyvolalo nesouhlasné reakce některých obyvatel. Podle vyjádření ing. Bohumila Dostála z městského úřadu se jednalo o pět stromů – lípu napadenou vnitřní hnilobou, dva smrky napadené kůrovcem a další dva smrky stínící majiteli vedlejšího pozemku. Koncem dubna byly pokáceny i tři jehličnany na Tyršově ulici před kulturním domem. Pokácené stromy by měla nahradit nová výsadba, s kterou se počítá i na ulici Sportovní po provedení opravy komunikace, při které došlo k vykácení několika lip. Pravděpodobně dojde též k obnově javorů mléčů na Žďárské ulici podél areálu nemocnice.
Na podzim bylo objeveno ing. Bohumilem Dostálem, správcem lesů a veřejné zeleně, 16 stromů (převážně smrků) napadených lýkohubem smrkovým v ulicích Žďárská a Purkyňova. Kvůli hrozícímu kalamitnímu šíření tohoto škůdce bylo rozhodnuto stromy pokácet. Bude tak učiněno v době vegetačního klidu.
Ve tři hodiny odpoledne 11. června bylo slavnostně otevřeno městské arboretum vybudované v zahradě pod poliklinikou (čp. 12). Podél bezbariérově vybudované cestičky byly vysázeny květiny a keře opatřené popiskami s jejich názvy. Do arboreta byly zakoncipovány i některé vzrostlé stromy již zde rostoucí. Jeho součástí se stala i dřevěná pergola s místy pro posezení. Do arboreta se vstupuje dřevěným loubím ze dvora polikliniky, které postupně zaroste pnoucími rostlinami. Projekt městského arboreta byl podpořen 200 tisíci korunami z Nadace Partnerství, programu Místo pod stromy. Parkovým úpravám zahrady pro nové arboretum předcházelo budování veřejných záchodů ve dvoře polikliniky a kanalizačních přípojek. WC bylo otevřeno 1. června a veřejnosti bude sloužit ve všední

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo