O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 1

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

Samospráva a činnost městského úřadu
Rok 2010 byl rokem volebním, a tak se během roku měnilo složení zastupitelstva města (více viz kapitola Volby do zastupitelstev obcí). Stávající zastupitelstvo se sešlo na pěti řádných schůzích (XXVI.–XXX.). Nově zvolené zastupitelstvo kromě ustavující schůze konané 8. listopadu stihlo v tomto kalendářním roce i I. řádnou schůzi. Na prvním řádném zasedání městského zastupitelstva 13. prosince se volili členové dvou výborů zastupitelstva. Předsedkyní výboru finančního se stala ing. Ilona Komínková a výboru kontrolního Věra Buchtová. Kromě nich bylo do obou výborů zvoleno po osmi členech. Členy výborů zastupitelstva navrhují zástupci volebních stran v zastupitelstvu zastoupených. Městské zastupitelstvo též schválilo nové složené osadních výborů ve všech místních částech (viz kapitola Místní části). Schváleno bylo též delegování zástupců města do obchodních společností, ve kterých je město majetkově zastoupeno. Do Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko byl delegován starosta Michal Šmarda, do akciových společností SATT a Novoměstská teplárenská místostarosta Stanislav Marek a do Lesního družstva obcí Přibyslav ing. Pavel Štorek. Konečně zastupitelstvo schválilo i výši odměn neuvolněným členům volených orgánů města. Pro volební období 2010–2014 zůstala výše měsíčních odměn stejná jako v předchozím volebním období, totiž 300 Kč pro člena zastupitelstva, 1 600 Kč pro člena rady, 800 Kč pro předsedu výboru městského zastupitelstva a 300 Kč pro předsedu komise městské rady. Odměny se však nesčítají, v případě kumulace funkcí je nárok na odměnu pouze za funkci s nejvyšší částkou.
Obměnou samozřejmě díky volbám prošla i rada města, která ve starém (předvolebním) složení odbývala svou 72.–88. řádnou schůzi. První schůze nově zvolené rady se konala 15. listopadu a po ní do konce roku následovaly ještě tři. V roce 2010 se tak rada města sešla celkem 21×. Kompetence starosty a obou místostarostů byly konkrétněji vymezeny na zasedání městské rady 15. listopadu. Neuvolněný místostarosta získal do své kompetence problematiku lesů, bude se podílet na kontrolní činnosti lesního hospodářství a letní údržby zeleně, bude se účastnit i kontrolních dnů při stavebních akcích města. Na zasedání rady 6. prosince bylo schváleno zřízení a složení sedmi komisí města: komise společenská a kulturní (7 členů) – předsedkyně Bc. Eva Kulková; komise pro mládež, sport a volný čas (7 členů) – předseda Mgr. Jiří Maděra; komise pro rozvoj města (7 členů) – předseda Bc. Jaroslav Lempera; komise bytová (5 členů) – předseda Josef Brůna; komise dopravní (7 členů) – předseda ing. Pavel Štorek; komise pro rodinu a prevenci kriminality (7 členů) – předseda Stanislav Marek; komise pro vnější vztahy a tisk (3 členové) – předsedkyně Helena Zelená Křížová.
Od 1. února došlo k rozšíření úředních hodin a provozní doby městského úřadu. Úředními dny jsou od tohoto dne pondělí, středa (od 8 do 17 hodin) a čtvrtek (od 8 do 14 hodin). Provozní doba úřadu začíná každý den v 7.30, v pondělí a ve středu končí v 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek v 15 hodin a v pátek ve 14 hodin. V úředních dnech (pondělí a středa) byly také zkráceny polední přestávky. Začínají až od 11.45 namísto původních 11.30, končí stejně v 12.30 hodin. V říjnu byla novoměstská veřejnost informována o tom, že město získalo 85 % dotaci na projekt „Zvyšování kvality, efektivity, výkonnosti a transparentnosti klíčových procesů služeb Městského úřadu Nové Město na Moravě“ z prostředků Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Výše dotace je tak 6 977 563,57 Kč z celkových výdajů projektu (8 208 898,32 Kč). Projekt, který má přinést zlepšení chodu úřadu, byl spuštěn v září 2010 a má trvat až do června 2013. Zahrnuje v sobě několik základních aktivit, a to opakovaná dotazníková šetření o vztahu klientů s úřadem, přezkum stávajících procesů úřadu s následným zpracováním návrhů na optimalizaci, aplikaci modelu CAF (tzv. Společný hodnotící rámec) – nástroje k zlepšování činnosti úřadu prostřednictvím vlastního sebehodnocení, posouzení vztahu úřadu a příspěvkových organizací města. Na základě celého výzkumu budou navržena nápravná opatření.
Jelikož v listopadu 2009 ukončil pracovní poměr ing. Josef Pejchl, vedoucí odboru investic a správy majetku, bylo vyhlášeno výběrové řízení na jeho nástupce. Ze dvou kandidátů byla radou města vybrána ing. Dana Wurzelová, která se své funkce ujala 12. července 2010.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jak již bylo napsáno, rok 2010 byl rokem volebním. Voliči šli tento rok k volebním urnám hned dvakrát. Prvními v řadě byly volby parlamentní, které se odbývaly 28. a 29. května. Novoměstští voliči mohli vybírat z 16 kandidátek politických stran a hnutí, jež se ucházely o voličskou přízeň ve
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo