O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 82

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(82)

 

nčen na jaře 1991. - Autodílna OÚNZ - celá akce byla prováděna pod garancí OÚNZ. V květnu 1990 byla stavba dokončena a předána do zkušebního provozu. Po odstranění nedodělků bylo v srpnu vydáno kolaudační rozhodnutí. - Skládka pevného komunálního odpadu - v roce 1990 byly na stavbě provedeny zemní práce pod komunikace a těsnící hrází, podkladové vrstvy příjezdové komunikace ke Gondardu, propustky a byla nakoupena buňka - vrátnice. Stavba byla vázána postupem prací na související investici drtiče Gongard. Vzhledem k nedostatečnému finančnímu krytí stavby skládky byla v I. pololetí výstavba pozastavena. Úprava plánu finančního krytí staveb, která platila od 1. 8. 1990 dávala možnost uvést stavbu skládky do takové podoby, aby byla provozuschopná již v tomto roce. Oproti původnímu projektu by byla z finančních důvodů vynechána garáž pro buldozer a část komunikace. Ostatní objekty měly zůstat v plném rozsahu. Finanční situace v II. pololetí roku však ani tento záměr neumožnila. - Vodovod Hlinné - v průběhu roku byly provedeny rozvody v obci, rekonstrukce částí starých vodovodních řadů, byly provedeny opravy komunikací po překopech a protlacích. Stavba byla po stránce finanční i materiálové dostatečně zajištěna, takže termín dokončení - listopad 1990 byl dodržen.

- Hřbitov I. etapa, inženýrské sítě - v roce 1990 byl proveden objekt vodovodu, přípojka elektro Vn, trafostanice, rozvody nn a vnější osvětlení, komunikace parkoviště a odvodnění pohřebiště. S ohledem na nedostatek finančních prostředků byly pozastaveny práce na akci a byl přehodnocen rozsah prací nezbytně nutných k pozastavení výstavby celého areálu. Rovněž projekční práce na II. etapě výstavby hřbitova byly zastaveny. Dokončovací práce - zbudování příkopů, parkovišť z vegetačních tvárnic, úprav pláně pohřebiště a zbudování propustků, prováděl v subdodávce Agrostav Bystřice n/P.

- Prodejna pod nemocnicí - Stavba byla hrazena z úvěru poskytnutého Komerční bankou. V průběhu srpna byla většina prací již hotova včetně subdodávek řemesel na rekonstrukce instalací stávající prodejny. Byly též provedeny přípojky a přeložky inženýrských sítí. Dodávku a montáž vnitřního zařízení si SD Jednota Velké Meziříčí zajišťovala sama. Celý objekt byl dokončen v závěru roku 1990.

- Restaurace na Masarykově ulici - Hrubá stavba v roce 1990 byla prováděna dodavatelským způsobem UP Nové Město na Moravě. Stavební materiál částečně zajišťoval MěstNV a částečně dodavatel stavby. Vzhledem k

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Jindřich Dvořák