O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 54

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(54)

 

EKOLOGICKÉ PROBLÉMY MĚSTA

 

8. března 1990 se sešli na společném jednání zástupci komise zeleně a ochrany životního prostředí MěstNV a ZO ČSOP s pracovníky technických služeb MěstNV, aby za účasti místopředsedy Měst NV pana Ing. P. Šustra pohovořili o ekologických problémech našeho města a přijali dohodu o spolupráci při realizaci nápravy. S prvními výsledky jednání byla veřejnost seznámena prostřednictvím letáčků, které vydali pracovníci technických služeb k jarnímu úklidu ve městě. Zde se také dozvěděli, že bude zpracován podrobný plán výsadby městské zeleně tak, aby se mohlo s osazováním začít v podzimním období letošního roku. Úkolu vypracovat návrh plánu se ochotně ujala občanka našeho města paní Ing. Alice Hrdá. Při práci na návrhu vyšla z přání občanů, aby zeleň města netvořily jen zatravněné plochy, ale aby byly v budoucnu vysazovány i dřeviny – stromy a keře, které se do našeho prostředí dobře hodí a dají městu specifický charakter.

 

ZMĚNA NÁZVU A SYMBOLŮ REPUBLIKY

Příloha: 32 61

 

Vláda a Federální shromáždění naší republiky schválily s účinností od 13. března 1990 vlajky a znaky České republiky a Slovenské republiky, 20. dubna 1990 pak uzákonily nový název našeho státu Československá Federativní republika (ČSFR), nový státní znak a symboly. Přenos z jednání byl vysílán televizí a reakce jednotlivých poslanců převážně ze Slovenské republiky byly mírně řečeno „podivné“. V závěrečném výsledku si vynutily i možnost varianty názvu republiky s pomlčkou (Česko-Slovenská Federativní republika).

 

DEMOLICE LIHOVARU

 

V polovině března byla provedena plánovaná demolice lihovaru v Novém Městě na Moravě. Novoměstský lihovar vznikl v roce 1914 přestavbou jižního křídla bývalého velkostatku a sloužil výrobě lihu více než 70 let. V průběhu osmdesátých let vyvstaly v souvislosti s provozem lihovaru především problémy ekologické. Pokračující bytová výstavba se přiblížila až k objektu a úlety popílku z nízkého komína lihovaru byly předmětem řady stížností občanů. Likvidace lihovaru umožní realizovat jednu z variant dopravního řešení středu města. Po ukončení demolice lihovaru bude v tomto prostoru zahájena výstavba nové komunikace včetně nového přemostění potoka Bezděčky. Toto řešení zlepší průjezd městem a přispěje zejména ke zklidnění dopravy v jeho historické části.

 

VZNIK STRANY ZELENÝCH

 

Ustavující schůze Stany zelených v Novém Městě na Moravě se konala v pátek dne 3. března 1990 v 17 hod. v Městském kulturním domě. Ustavující schůze se zúčastnilo 28 občanů, kteří vyslechli program strany v aplikaci na Nové Město na Moravě a jeho okolí.

 

OKRESNÍ KONFERENCE ČSL

 

Okresní konference Československé strany lidové se konala 10. března 1990 ve Žďáře n/S. a zúčastnilo se jí přes 100 delegátů. Hlavní úkol před konferencí – zdvojná-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková