O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 52

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

kurs na tuto funkci s uzávěrkou přihlášek do 15. 9. 1990.

Jednání kulatého stolu

Další jednání u ,,kulatého stolu“ proběhlo 16. února 1990 jako mimořádné a to bezprostředně po plenárním zasedání měst NV, které se konalo 15. února 1990, kde nebyly splněny dohody uzavřené u kulatého stolu, tzn. že paní Věra Buchtová nebyl odvolána z funkce místopředsedy měst NV a člena rady měst NV. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že p. V. Buchtová bude vykonávat pouze funkci předsedy SPOZ a do příštího plenárního zasedání dne 22. 2. 1990 podá písemnou rezignaci. Tak se také stalo a Ing. P. Šustr byl 22.2. 1990 zvolen jako nový místopředseda měst NV a člena rady měst NV. Dalším bodem jednání byla otázka rekonstrukce poslaneckého sboru měst NV. Politickým stranám a OF bylo ze strany měst NV navrhnuto postavit nové kandidáty do poslaneckého sboru na místo těch, kteří nepracují tak, jak by poslanec pracovat měl a nebo jsou pasivní. Tato otázka byla řešena při dalším jednání u kulatého stolu, který se konal 1. března.

Oslava zlaté svatby

Dne 17. února 1990 oslavili manželé Marie a Josef Hamžovi (Hájkova 883, Nové Město na Moravě) zlatou svatbu. Sbor pro občanské záležitosti měst NV uspořádal malou slavnost s předáním pamět. listu s květinami. Jubilanti se zapsali do pamětní knihy města. SOZ a měst NV ústy svých představitelů popřáli jubilantům do dalších let společného života hodně zdraví a spokojenosti.

Výroční členská schůze MěO ČSL

Výroční členská schůze MěO ČSL se konala v neděli 18. února 1990 v Městském kulturním domě v Novém Městě na Moravě. Byla početně navštívena, měla ryze pracovní charakter a netradiční průběh. Po dlouhé době byl volen nový výbor tajným hlasováním. Z 15 ti kandidátů silně omlazené kandidátní listiny měli členové možnost vybrat 11, zbývající 4 byli voleni jako aktivisté. Novým předsedou byl zvolen dosavadní místopředseda Ing. Jaromír Černý, 1. místopředsedou Ing. Pavel Šustr, 2. místopředsedou ing. Petra Peňáz /dosavadní předseda), jednatelem Karel Kovařík, pokladníkem Emil Šustr, zástupcem mladých lidovců Ing. Ivan Zídek. Dále byli do nového výboru zvoleni Alena Blahová, Ing. Petr Bořil, Petr Havelka, Josef Jinek, Ing. Radovan Kamenický, který zastupuje MěO v Občanském fóru. Aktivisty jsou Ing. Petr Zídek, František Gregor, Jaromír Kalina a Anna Štefáčková. Za členy revizní komise byli zvoleni Vladimír Blaha a Josef Štefáček. Zvoleno bylo i 5 delegátů na Okresní konferenci a 1 delegát na 5. sjezd ČSL v Praze. V době od poslední členské výroční schůze (23.10. 1988) vstoupilo do řad členů ČSL 19 osob, z velké většiny mladých. V současné době má MěO 119 členů. V římskokatolickém kostele svaté Kunhuty v Novém Městě na Moravě zazněla v neděli 25. února 1990 opět vznešená hudba královského nástroje – varhan, doprovázena krásnými

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová