O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 25

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(25)

VIII. VÝSTAVBA

INVESTIČNÍ AKCE

16 56-58

17 59

Na úseku investičních akcí ,,Z" v roce 1989 se dokončovala ev. byly zahájeny nové stavby. Především byla zahájena stavba I. etapy hřbitova v rozpočtovém nákladu 5 mil. Kčs, výpravní budova ČSAD v plánované hodnotě 2,6 mil. Kčs. Dokončena byla prodejna Jednoty ve Slavkovicích nákladem 1,3 mil. Kčs. Vyjma stavby výpravní budovy, na které pozdní nástup dodavatele hrubé stavby a nepříznivé klimatické podmínky v závěru roku způsobily nesplnění plánovaných úkolů, se na ostatních stavbách plánem stanovené záměry podařilo splnit. V průběhu roku bylo zahájeno dalších šest nových investičních akcí. V prvé řadě se jednalo o rekonstrukci skládky domovního odpadu v Petrovicích o rozpočtových nákladech 2,9 mil. Kčs, která ve vazbě na současně připravovanou výstavbu drtiče domovního odpadu Gondard podstatně zlepší dlouhodobé problémy ve skladování domovního odpadu. Na Malé ulici byla zahájena výstavba výkupny sběrných surovin v nákladu 800 tis. Kčs. Tato nová výkupna se staví náhradou za staré nevyhovující prostory užívanými Sběrnými surovinami Brno. Pro zlepšení zásobování obce Hlinné vodou započala výstavba nového přívodního vodovodu pro obec Hlinné s napojením na již vybudované zdroje v Jamách. Celkový náklad stavby činí 1,7 mil. Kčs. Započalo se též s výstavbou přístavby prodejny Jednota pod nemocnicí v nákladu 2 mil. Kčs. Zvětšením prodejní a skladovací plochy se zvýší nedostačující kapacita. V roce 1989 byla zahájena výstavba nové restaurace na Gottwaldově ulici nákladem 4,4 mil. Kčs. Tato stavba nahradí zrušené stravovací kapacity v centrální části města. V areálu nemocnice bylo přikročeno k rekonstrukci autodílny v hodnotě 700. tis. Kčs.

NEINVESTIČNÍ AKCE

V plánu neinvestičních akcí ,,Z" byly v roce 1989 zařazeny: Odbahnění rybníka Kněžovec v Maršovicích a úprava požární nádrže v Pohledci. Obě plánované akce byly v termínech dokončeny.

BYTOVÁ VÝSTAVBA

V roce 1989 zpracoval Stavební podnik Žďár n/S. zastavovací plán Čapkovy ulice na sídlišti Holubka. Podle platného územního plánu města se s rozšířením výstavby rodinných domků počítá, kromě nepodstatné výstavby v rozptylu, na sídlišti Holubka (136 bytů) a na ulici Německého (51 bytů). V rámci dopracování konceptu nového územního plánu navrhl odbor výstavby, aby v navrhovaném období do roku 2010 tvořili rodinné domky 50% celkového přírůstku bytového fondu (současný poměr 30% rodinné domky, 70% bytové domky). Podmínkou pro povolení sta-

 

 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová