O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 99

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vedení rozborů vody GP ke zjištění důvodů znečišťování.

 

6. plenární zasedání

6. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo dne 12. prosince 1985 ve velkém sále městského kulturního domu. Zasedání se zúčastnilo 125 poslanců Městského národního výboru, 4 poslanci Okresního národního výboru a 186 občanů a hostů. Zasedání se jako host zúčastnil s. Dr. Kosek, tajemník ONV. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Měst NV s. Petr Klapač. Rada Měst NV se k datu plenárního zasedání sešla dvakrát a na svých zasedáních projednala:

7. listopadu 1985 – přípravu inventarizace hospodářských prostředků, plnění opatření k závěrům 6. zasedání ÚV KSČ, činnost plánovací komise. Rada rovněž projednala a schválila návrh opatření k vymáhání škod (neproduktivních nákladů), jež vznikají v hospodaření Měst NV Nové Město na Moravě. Schválila rovněž návrh na udělení pamětních medailí za výstavbu akce „Z“ – pohostinství Slavkovice.

21. listopadu 1985 – projednala zprávu o průběhu žňových a podzimních prací i vyhodnocení brigádnické činnosti a pomoci zemědělství. Zástupci JZD Vzlet a PP ocenili aktivní přístup a podíl podniků, závodů a škol při zvládnutí špičkových prací. Konstatovala, že harmonogram přípravy voleb do zastupitelských orgánů je plněn. Bylo již provedeno hodnocení poslanců Měst NV a v měsíci prosinci se uskuteční hodnocení činnosti komisí. Rada byla seznámena s vyhodnocením oslav 350. výročí povýšení Nového Města na Moravě na město. Rada Měst NV souhlasila se zřízením plakátovací služby drobné provozovny Měst NV. Schválila rovněž jednostupňovou dokumentaci na stavbu kanalisačního sběrače A III.

V rámci plenárního zasedání Měst NV seznámil předseda Měst NV s. Petr Klapač zasedání s navrhovanými kádrovými změnami uvolněných funkcionářů Měst NV: PZ Měst NV odvolává s. Jana Oppelta z funkce místopředsedy Měst NV Nové Město na Moravě s účinností ode dne 31. prosince 1985. S. Věru Buchtovou z funkce tajemníka Měst NV Nové Město na Moravě s účinností dnem 31. prosince 1985. U obou z důvodu pověření jinými funkcemi. Plenární zasedání zvolilo podle §39, písmene 1, zákona o NV č. 134/ 82Sb. do funkce místopředsedy Měst NV s. Věru Buchtovou, narozenou 25. 9. 1949, bytem Nové Město na Moravě, Gottwaldova 227, členku KSČ, ROH, SČSP s účinností od 1. 1. 1986. Do funkce tajemníka Měst NV s. Jaromíra Čejku, narozeného 13. 9. 1952, bytem Nové Město na Moravě, Hornická 978, člena KSČ, ROH, SČSP s účinností od 1. 1. 1986.

V diskusi plenárního zasedání vystoupili: s. Cícha, posl. Měst NV – upozornil na špatné napětí v rozvodné síti na ul. Podlouckého. Bylo provedeno kontrolní měření v dopoledních hodinách, které odpovídalo normě. Je však třeba provést měření večer při plném zatížení. V té době klesá napětí až na 170 W. S. Kadlecová, trenérka sport. tříd – hovořila o výsledcích sportovních tříd II. ZŠ. Zdůraznila, že přestože v Novém Městě jsou tři články vrcholového sportu není zde vybudováno ani jedno zařízení, které by sportovci mohli využívat k regeneračním proce-  

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová