O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 98

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

nosti poslanců, obč. výborů a komisí, kontrola evidence obyvatel, zajištění seznamu voličů a upřesnění hranic volebních obvodů. Počet poslanců pro Městský národní výbor v Novém Městě na Moravě byl stanoven na 102. Rada konstatovala, že vedení agitačního střediska MěV KSČ se za hodnocené období sešlo 2 x a úkoly na úseku názorné agitace jsou plněny. Rada Měst NV byla seznámena s přípravou oslav 350. výročí povýšení Nového Města na Moravě na město. Rada pověřila řízením občanského výboru č. 4 místo s. Ladislava Pakosty soudružku Vlastu Břečkovou, členku OV č. 4 a rady Měst NV. Rada rovněž přijala usnesení, kterým uložila odboru ŠK KSZV vykoupit rodinný dům č.p. 522 na ul. Výhledy v Novém Městě na Moravě a zde umístit zvláštní školu.

19. září 1985 – rada projednala zprávu o činnosti kulturních zařízení města za I. pololetí roku. Projednala rovněž letitý a stále se neřešící problém na úseku stravování důchodců. Usnesení k tomuto problému nebylo přijato.

9. října 1985 – projednání a schválení POZ akcí a přípravu oslav 68. výročí VŘSR a zahájení MČSP. Zhodnotila zprávu o poskytování zdravotnických služeb v Novém Městě na Moravě. Měst NV bude i nadále zdravotnické péči a službě věnovat maximální pozornost a bude prosazovat její další rozvoj včetně materiálního, finančního a dalšího zabezpečení. Rada Měst NV projednala zprávu o stavu na úseku výstavby Domu domácích potřeb s tím, že je nutné beze zbytku plnit harmonogram úkolů tak, aby nebyl narušen plánovaný postup prací.

17. října 1985 – rada Měst NV jednala o stavu na úseku požární ochrany v územním obvodu Měst NV. Pro příští volební období bude třeba finančně zajistit rekonstrukci nebo generální opravu tří až čtyř požárních zbrojnic v místních částech. Dále projednala hodnocení letní údržby místních komunikací a připravenost technických služeb na zimní období. Projednala též stav zásobování tuhými palivy a připravenost bytových organizací na topnou sezónu. Rada po projednání souhlasila se zřízením samostatné rozpočtové organizace TS města Nového Města na Moravě s platností od 1. ledna 1986. Souhlasila se zrušením nájemní smlouvy na nebytové prostory v KD ve Hlinném a doporučila postoupit tyto prostory k využití SD Jednota Velké Meziříčí. Rada ustanovila pracovní skupinu pro účely koordinace zpracování volebního programu NF na léta 1986-1990.

V diskusi na plenárním zasedání vystoupili: s. Janů, Hlinné – upozornil na nedostatek pitné vody v Hlinném a vznesl požadavek k posílení vodovodního řádu v příštím volebním období. S. Dvořáková, zást. ONV – hovořila k plnění volebního programu Národní fronty v Novém Městě. Zdůraznila, že podíl hodnoty díla je asi 10 % z okresního globálu. Dále hovořila o oblasti vyřizování stížností. V Novém Městě bylo zaznamenáno celkem 120 stížností a 60 podnětů. S. Peňáz – poukázal na zákaz koupání v místním koupališti v letošní rekreační sezóně a vznesl dotaz, jaká opatření byla přijata, aby v příštím roce mohlo být koupaliště řádně v provozu. S. Obr Jiří zodpověděl dotaz tak, že zákaz koupání byl vydán na základě rozboru vody OHS, která toto sleduje. V současné době DP Měst NV zadala pro-

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová