O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 97

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

8. srpna 1985 – vyhodnocení celoměstského socialistického závazku za I. pololetí roku. Konstatovala, že je nutné prohloubit spolupráci všech organizací s Mě V NF. Dále rada zhodnotila zprávu o činnosti MěV SSM se zaměřením na formy spolupráce s Měst NV a činnost AMP. Projednala a souhlasila s předáním pískovny v Novém Městě na Moravě z OSP Žďár n/ S. na k. p. Chirana Nové Město na Moravě za podmínky, že OSP provede úpravu již zavezené části pískovny tak, aby tento pozemek mohl být předán a užíván pro zemědělské účely. Rada též projednala stížnost občanů na ul. Budovatelů v Novém Městě na Moravě na zastavení dodávky teplé vody a současně se seznámila s vyřízením této stížnosti.

22. srpna 1985 – rada Měst NV přijala a zhodnotila zprávu o výsledcích školního roku 1984–1985 a o připravenosti škol na nový školní rok. Obě základní školy v Novém Městě na Moravě se potýkají s problémy, jako na př. nejsou vhodné prostory pro školní družiny, dílny, odborné kabinety. Požadavky rodičů o umístění dětí do jeslí a MŠ jsou plně vykryty. Zabývala se výsledky hospodaření Měst NV a jím řízených organizací za I. pololetí 1985. Projednala zprávu o stavu v dopravě a jejím výhledu, o údržbě a opravách místních komunikací integrovaných obcí Nového Města na Moravě. Bude nutné i nadále věnovat stálou pozornost překopům komunikací a zabývat se vybudováním nové komunikace v Nové Vsi. Rada projednala a schválila delegaci členů rady Měst NV a pracovníků aparátu Měst NV na zahájení školního roku 1985–1986. Rada Měst NV převzala záštitu nad mistrovstvím ČSSR v moderním víceboji telegrafistů., které se bude konat v Novém městě na Moravě ve dnech 6. – 8. září 1985.

V diskusi na plenárním zasedání vystoupili: s. Jiří Obr, VO KHSO – opravna ledniček v Novém Městě na Moravě nebyla realizována v projektu Domu služeb, neboť dosavadní způsob opravy přímo v domácnosti vyhovuje. S. ing. Žídek, VO dopravy KNV – hovořil k výstavbě autobusového nádraží v Novém Městě na Moravě. Projekce bude zahájena v říjnu 1985 a bude hotova do března 1986. Reálný termín zahájení této stavby je červen příštího roku. Dále hovořil k zavedení místní dopravy v obvodu N. Města na Moravě. Doporučil v návaznosti na dostavbu nádraží ČSAD vypracovat návrh na zavedení místní dopravy a předložit jej k posouzení vlastní realizace.

 

5. plenární zasedání

5. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo dne 24. října 1985 ve velkém sále městského kulturního domu. Zasedání se zúčastnilo 126 poslanců Městského národního výboru, 7 poslanců Okresního národního výboru a 208 občanů a hostů. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Městského národního výboru s. Petr Klapač. Rada Měst NV se k datu plenárního zasedání sešla čtyřikrát a na svých zasedáních projednala:

5. září – rada projednala politicko-organizační zajištění Podzimních směn Národní fronty. Rada Měst NV byla seznámena s organizačně technickou přípravou voleb do zastupitelských orgánů, které se uskuteční v měsíci květnu 1986. Do konce tohoto roku se provede hodnocení čin-

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová