O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 96

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

statoval, že byly nalezeny společné cesty ke zlepšení služeb spolu s orgány Měst NV. Dům služeb, který se v současnosti začíná ve městě budovat vyřeší některé problémy kritiky. S. Ostrý, ředitel OPP – hovořil o některých nedostatcích na úseku oprav obuvi a kožené galanterie, nedodržování stanovených lhůt což je způsobeno nedostatkem odborných pracovníků. V současné době za pomoci Měst NV bylo započato s výstavbou radiotelevizní služby a nové budovy opravny obuvi v Novém Městě v objemu 1. 130 tis. Kč. V příštím roce bude tato stavba uvedena do provozu. V závěru svého vystoupení předal s. Ostrý předsedovi Měst NV s. Petru Klapačovi pamětní medaili k 25. výročí založení OPP.

 

4. plenární zasedání

4. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo 29. srpna 1985 ve velkém sále městského kulturního domu. Zasedání se zúčastnilo 127 poslanců Městského národního výboru, 2 poslanci Okresního národního výboru, 1 poslanec Krajského národního výboru a 185 občanů a hostů. Zasedání se zúčastnil jako host předseda ONV ve Žďáře n/ S. s. Antonín Žák. Plenární zasedání zahájila a řídila tajemnice Měst NV v Novém Městě na Moravě s. Věra Buchtová. Rada Měst NV se k datu plenárního zasedání sešla pětkrát a na svých zasedáních projednala:

27. června 1985 – k hodnocení činnosti občanských výborů bylo konstatováno, že je nutné zkvalitnit práci OV č. 4 a 7, Vlachovice, Radňovice a zvýšit angažovanost aktivistů jednotlivých OV. Dále zhodnotila činnost výboru lidové kontroly Měst NV. Protože v I. pololetí 1985 nedošlo k uspokojení bytové potřeby ani jednoho uchazeče o byt z místního pořadníku, schválila rada návrh odboru KHSO na ponechání pořadníku beze změn i na II. pol. 1985. Rada Měst NV dále souhlasila s vyjmutím poplatku za užívací právo hrobu básníka Petra Křičky a doporučila projednat starostlivost o tento hrob se školami Nového Města na Moravě.

16. července 1985 – stav na úseku akcí „Z“: na stavbách jsou pravidelně prováděny kontrolní dny a výstavba objektů, až na rehabilitační středisko OÚNZ, probíhá podle plánů. V dlouhodobém plánu objektů, které jsou pro naše město potřebné je zařazeno 90 akcí. Rada konstatovala, že okrsková spartakiáda splnila své poslání, byla důstojným završení oslav 40. výročí osvobození našeho města a přispěla k dalšímu rozvoji masové tělovýchovy a sportu. Rada po projednání souhlasila se změnou ordinační doby na poliklinice OÚNZ v Novém Městě na Moravě v měsících červenci a srpnu 1985 z důvodu čerpání dovolených na zotavenou.

25. července 1985 – výsledky kontrolní činnosti SOD a SR Měst NV za I. pololetí 1985. Projednala připravenost na žně a zajištění brigádnické výpomoci zemědělským podnikům. Zhodnotila JPKVČ města za I. pololetí roku. Projednala a schválila pořadník na výstavbu individuálních řadových garáží v lokalitě „Pod Klečkovským rybníkem“ v Novém Městě na Moravě. Rada též projednala POZ zimního srazu turistů, který se bude konat za účasti 1. 200 osob ve dnech 19. – 26. ledna 1986 v Novém Městě na Moravě.

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová