O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 95

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

městského národního výboru, 6 poslanců okresního národního výboru a 124 občanů a hostů. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Měst NV v Novém Městě na Moravě s. Petr Klapač. Rada městského národního výboru se k datu plenárního zasedání sešla třikrát a na svých zasedáních projednala:

16. května 1985 – zprávu o výsledcích hospodaření Měst NV a jím řízených organizací za I. čtvrtletí 1985, zprávu o zhodnocení zimní údržby a připravenosti TS Měst NV na letní sezónu. Rada navrhla, aby otázky údržby místních komunikací a chodníků byla pravidelným bodem pracovních porad vedoucích odborů. Vzala na vědomí zprávu o činnosti okrskového spartakiádního štábu a o připravenosti na okrskovou spartakiádu, který se konala v Novém Městě na Moravě dne 2. června 1985. Rada projednala usnesení rady ONV k zajištění jarních prací včetně sklizně pícnin z mechanizačně nepřístupných ploch a využívání zemědělského půdního fondu. Rada souhlasila s návrhem HS o převzetí jeslí na Drobného ulici do správy UD Dolní Rožínka. Dále vyslovila souhlas s uzavřením ul. 9. května na dobu od 3. 6. do 16. 8. 1985 v důsledku opravy fasády a střechy budovy I. ZŠ za podmínky, že dopravní obsluze zde vjezd bude povolen a bude zajištěn průchod pro pěší na protějším chodníku.

30. května 1985 – rada Měst NV vzala na vědomí zprávu o plnění koncepce rozvoje činnosti SPOZ při Měst NV v Novém Městě na Moravě a kladně zhodnotila dosavadní výsledky tohoto sboru, který prosazuje do své práce nové a netradiční akce. Informativní zpráva o plnění „Souboru souhrnných opatření orgánů na úseku boje proti kriminalitě, při zabezpečování veřejného pořádku, občanského soužití a upevňování socialistické zákonitosti“ ve správním území Nového Města za rok 1984 byla vzata na vědomí s tím, že je nutno důrazněji postupovat proti všem projevům porušování veřejného pořádku a socialistické zákonnosti. Rada uložila provést do 15. června 1985 kontrolu krytů na sloupech veřejného osvětlení.

13. června 1985 – zhodnocení plnění rozpracovaných úkolů 6. zasedání ÚV KSČ Měst NV a dalšími organizacemi. Rada Měst NV uložila přepracovat a opětovně projednat do konce července zprávu o činnosti inspektora veřejného pořádku a doporučila kladně vyřídit žádost o zvýšení počtu IVP o jednoho pracovníka. Rada Měst NV souhlasila s udělením čestných uznání šesti občanům Pohledce za mimořádné zásluhy o požární ochranu obce a za pomoc při výstavbě požární zbrojnice v této obci. Rada projednala rovněž návrh na obsazení funkce vedoucího technických služeb Měst NV.

V diskusi na plenárním zasedání vystoupili: MUDr. Konečný, poslanec Měst NV – otázky přidělování pozemků na zřizování zahrádek. S. Svoboda, poslanec Měst NV – problematika skládka v Petrovicích (pokud je skládka zavřená, složí řidič dovezený materiál přímo do louky. S. Novák, ředitel OPS – hovořil k problematice služeb v Novém Městě na Moravě a kon-

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová