O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 93

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

otázkám evidence, ochrany a správy národního majetku větší pozornost. Rada Měst NV rovněž projednala a doporučila kladně vyřídit žádosti občanů o výjezd do zahraničí, žádosti o devizový příslib, žádosti o udělení vyjímky při odpracování brigádnických hodin pro přijetí dětí do jeslí a MŠ.

V diskusi na plenárním zasedání vystoupili: s. Čech, člen rady ONV – hovořil k neinvestičním akcím „Z“, k JPKVČ. Uvedl, že práci osvětových besed komplikují svázanosti předpisů o finančním hospodaření OB, které nemají dostatek fin. prostředků pro svou činnost, s. ing. Žák, předseda ONV zdůraznil, že loňský rok byl v rámci okresu úspěšný. Vyjádřil radost z toho, že se daří prosazovat záměry Nového Města. Proběhlo jednání o výstavbě televizního vysílače na Harusově kopci za 20 mil. Kč, což přinese kvalitní přenos II. televizního programu. Vyzval občany, aby pochopili situaci, která vznikla následkem kalamity v lesích. Úkolem je, aby každý občan odpracoval alespoň 8 brig. hodin k likvidaci vzniklých škod. Ing. Nosek – ředitel LZ, současný stav v našich lesích nemá obdoby – Při červencové a listopadové vichřici bylo zničeno asi 300 tis. m3 lesních porostů a letos v únoru přibylo 20 tis. m3. Kalamita nemá obdoby nejen co do množství, ale i do plochy. Ročně je v naší oblasti zalesňováno asi 200 ha lesních ploch. S. Klapač, předseda Měst NV informoval PZ o realizaci záměru – „Ochoza - les zvláštního určení“. Na projektech se již pracuje a je naděje, že už v příštím roce bude přistoupeno k realizaci úpravy lesa k rekreačním účelům.

 

2. plenární zasedání

2. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo dne 25. dubna 1985 ve velkém sále městského kulturního domu. PZ se účastnilo 126 poslanců Městského národního výboru, 7 poslanců Okresního národního výboru, 1 poslanec Krajského národního výboru a 208 občanů a hostů. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Měst NV s. Petr Klapač. Rada Měst NV se k datu plenárního zasedání sešla čtyřikrát a na svých zasedáních projednala:

21. února 1985 – výsledky kontrolní činnosti SR a SOD za II. pololetí 1984 – doporučila svolat poradu všech inspektorů a vedoucích prodejen a projednat další možnosti lepšího výběru zboží pro prodejny v Nové Městě na Moravě. Rada projednala zprávu o výkonu státní správy na úseku matriky a přijala opatření ke zkvalitnění svatebních obřadů a vítání dětí do života. Byla rovněž seznámena s dalším využitím prostor starého Jednotného klubu pracujících.

7. března 1985 – likvidaci škod v našich lesích, kdy je třeba aby všechny organizace NF, BSP, školy i podniky, přičemž občanům bude povolena samovýroba. V letošním roce bude nutno zalesnit 360 ha lesních ploch. Navrhla přepracovat zprávu o hospodaření drobné provozovny a opětovně předložit do doby 1 měsíce. Rada vzala na vědomí zprávu o zajištění Jarních směn Národní fronty. Byla seznámena s programem a zajištěním veřejných stranických schůzí. Dále rada projednala žádosti o výjezdy do zahraničí.

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová