O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 92

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

II. činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě, hodnocení celoměstského socialistického závazku

Základní činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se odrážela v jednáních plenárních zasedání, která se konala ve velkém sále Městského kulturního domu.

 

1. plenární zasedání

1. plenární zasedání se v roce 1985 konalo dne 14. února. Účastnilo se ho 125 poslanců Městského národního výboru, 6 poslanců Okresního národního výboru, 1 poslanec Krajského národního výboru a 83 občanů a hostů. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Městského národního výboru s. Petr Klapač. Za Okresní národní výbor se jednání zúčastnil s. ing. Ant. Žák, předseda ONV. Rada Městského národního výboru se k datu plenárního zasedání sešla čtyřikrát a na svých zasedáních projednala:

6. prosince 1984 – plnění programu rozvoje tělesné výchovy a sportu v roce 1984 kde nebylo připomínek, plán tělovýchovných akcí na rok 1985 vzala na vědomí a doporučila jej ke schválení plenárnímu zasedání MěstNV. Schválila rovněž bez připomínek předložený návrh místního pořadníku pro přidělování bytů v Novém Městě na Moravě na 1. pololetí roku 1985. Rada Měst NV projednala a schválila plány práce pléna, rady, komisí a VLK Měst NV. Rada rovněž přijala usnesení ve věci úhrady neproduktivních nákladů z rozpočtových prostředků Měst NV, které vznikly zaplacením pokuty ve výši 10.000 Kčs za nedodržení podmínek při ochraně podzemního telekomunikačního vedení a ve výši 171 Kčs za nedodržení podmínek pro oběh a likvidaci faktur.

20. prosince 1984 – plnění JPKVČ za rok 1984 a plán JPKVČ na rok 1985, rada ocenila obětavou a záslužnou práci členů občanského výboru v Petrovicích. Rada vzala na vědomí zprávu o činnosti komise dopravy. Tato komise má 8 členů a 4 aktivisty. Rada doporučila odboru výstavby Měst NV neukládat JME-ORZ Nové Město na Moravě peněžitou pokutu za přestupek spáchaný proti stavebnímu zákonu. Dále rozhodnuto, že v roce 1985 bude řešena oprava komunikace v Nové Vsi.

10. ledna 1985 – socialistický závazek Nového Města na Moravě na rok 1985 a vyhodnocení soc. závazku za rok 1984. Rada Měst NV vzala na vědomí zprávu o politicko-organizačním zajištění závodů o Zlatou lyži Českomoravské vysočiny a světového poháru žen v běhu na lyžích. Projednala a schválila rozšíření investiční akce „Z“ – o přístavbu rehabilitačního střediska a sociálního zařízení OÚNZ. Termín dokončení výstavby je určen na říjen 1985. Rada projednala a schválila jednostupňovou dokumentaci investiční akce „Z“ – vodovod Křídla, o celkovém nákladu stavby 1.118.000 Kčs. Termín dokončení – prosinec 1986. 24. ledna 1985 – k hodnocení činnosti občanských výborů v roce 1984 nebylo připomínek, rovněž tak i zprávu o činnosti správní komise péče o rodinu a děti vzala rada na vědomí bez připomínek. Ke zprávě o výsledcích inventarizace hospodářských prostředků upozornila na to, aby občanské výbory v místních částech věnovaly

Rok: 
Přepsal/a: 
Miloslava Marková