O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 83

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

VŘSR byla obec slavnostně vyzdobena jak velkou názornou propagací (heslo, panely), tak i výzdobovým materiálem ve skříňkách a na vývěskách složek Národní fronty. 6. července 1984 byla občanským výborem vyhlášena brigáda ku zvelebení obce. Občané upravili okolí svých domků, byla vyčištěna hlavní komunikace a vodní nádrž, upravila se veřejná prostranství. Při podzimních směnách Národní fronty se občané obce zúčastnili brigád při sběru brambor, jejich třídění a část brigádníků pomáhala rovněž při sklizni slámy. Potěšitelným jevem byl zvýšený zájem mládežníků o tuto činnost. 8. října 1984 byla v obci vyhlášena brigáda na pročištění kanálu, jehož průtok byl ucpaný a hrozilo zaplavení okolí.

Pohledec Činnost občanského výboru v Pohledci je řízena plánem práce, který navazuje na plán rady Měst NV a jeho komisí a je pravidelně na schůzích OV kontrolován. Obci výrazně prospěla konečná oprava kulturního domu – byla provedena rekonstrukce elektrického vedení a menší stavební úpravy. Byly instalovány hromosvody, které až dosud na KD chyběly. Konečně tedy v tomto roce začal kulturní dům sloužit svému účelu – schůzové činnosti složek NF, přednáškám, knihovně, která může mít pravidelnou půjčovní dobu atd. V zimních měsících byl využíván sál sportovci z obce. Vedle stolního tenisu je provozována i džezgymnastika. Nevýhodou stále zůstává to, že v budově není ústředního topení, které je tolik nutné pro celoroční využití celého kulturního domu. Technické služby Měst NV ve velmi krátké době opravily část místní komunikace. Silniční vývoj však neprovedl postřik vozovky asfaltem. Občané si při této příležitosti vyměnili vodovodní přípojky. Za pomoci členů TJ byl konečně vyřešen přítok vody do požární nádrže. Strojem pro zemní práce vypomohlo JZD Vzlet Slavkovice. Ze stavebních prací bylo též započato s rekonstrukcí požární zbrojnice. Byla též vyčištěna požární nádrž, byla postavena nová čekárna ČSAD. V působnosti OV jsou tři chráněné přírodní lokality o které se složky NF starají. OV dobře spolupracoval s TJ Pohledec, ČSŽ, SSM. Členové TJ vypomáhají brigádnicky nejen na akcích OV, zúčastňují se směn NF a špičkových prací v JZD Vzlet Slavkovice. Členky ČSŽ pomohly při dokončení a úklidu kulturního domu, svazačky provedly nátěry čekáren. OV zorganizoval společně s ČSŽ „Dětský karneval“ dne 26. února 1984. Této akce se zúčastnila všechna mládež i se svými rodiči a byla velmi zdařilá. Oslava MDŽ se pro velkou nemocnost dětí nekonala, přestože byla dvakrát odložena. Na brigádnické činnosti opravy KD bylo odpracováno celkem 2.150 hodin. Ke všem politickým událostem roku byla v obci provedena výzdoba formou hesel, panelů, třepetalek a výzdob skříněk organizací NF. ZO SPO oslavila v tomto roce 65 let své existence. Obec Pohledec je nyní jednou z největších osad v působnosti Měst NV. Veškeré prostředky ZO, výzbroj, výstroj je nakupována z rozpočtu Měst NV. Z těchto prostředků byl zakoupen nákladní automobil ROBUR a OIPO vyměněna motorová stříkačka PPS 12. ZO SPO v Pohledci má 38 členů, z toho 2 ženy.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie