O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 81

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

setkání s paní Annou Křičkovou, manželkou básníka Petra Křičky u příležitosti 35. výročí úmrtí. Setkání se uskutečnilo u jeho hrobu na místním hřbitově. 100. výročí narození Petra Křičky (4. 12. 1984) bylo vzpomenuto oslavou v aule novoměstského gymnázia. V rámci sportovní činnosti se občané obce, převážně mládež zúčastňovali akcí pořádaných TJ v Novém Městě na Moravě. V letním období s úspěchem zorganizovala místní organizace SPO okrskové cvičení požárních sborů. Na jednom z předních míst se umístila místní požární jednotka. Uskuteční-li se záměr TJ Nové Město vybudovat v místě pod Rychtou fotbalové hřiště, může být i na úseku sportovní činnosti započato s aktivní tělovýchovou místní mládeže. 16. března 1984 byla v sále OV provedena oslava k MDŽ za hojné účasti žen obce. Po proslovu předsedy OV, následovala recitace dětí, hudební vložka. Ženy obdržely malý dárek z rukou dětí a bylo jim nabídnuto občerstvení. 14. dubna 1984 byl proveden sběr železa a bylo sebráno 2.150 kg suroviny. Za utržené peníze byla zakoupena startovní čísla na lyžařské závody. Při jarních směnách Národní fronty v době od 1. 4. do 30. 4. 1984 se zúčastnilo celkem 115 občanů, z toho 34 mládeže. Bylo odpracováno 505 brigádnických hodin, mládež 131, v hodnotě 6.312 Kčs. Bylo rovněž upraveno 3.100 m2 zelených ploch, nově oseto zelení 450 m2, vysázeno 25 ks ovocných stromů a keřů. Při pomoci zemědělství bylo odpracováno občany obce 80 brigádnických hodin. Byla povolena skládka odpadu v lomu na Pechráči – občané mají určené místo pro odpad a nebudou vytvářet t. zv. „divoké skládky“. 30. listopadu 1984 byla provedena beseda „Nad kronikou Maršovic“ v sále nad Jednotou. Kulturní program vytvořili místní pionýři pod vedením Jar. Kosteckého.

 

Nová Ves

Obec Nová Ves doznala v poslední době velkých změn. Nejenže došlo k nárustu bytového fondu, ale obec se stala centrem zemědělské výroby, kde je soustřeďována značná výstavba zemědělských objektů a tím oblastí zhoršování životního prostředí. Právě tyto problémy by měly být v této obci nadřízenými a příslušnými orgány řešeny. Na veřejných stranických schůzích v obci se objevuje řada připomínek občanů, týkajících se velkého provozu motorových vozidel a těžkých mechanismů po místních komunikacích a tím i souvisejícího rozpadu vozovek a jejich povrchu, čímž se stávají prašnými. Rovněž je kritizován stav školy neodpovídající dnešním požadavkům, improvizovaná školka, špatný stav rozvodné elektrické sítě – v okrajových částech obce je nízké napětí. Přes tyto problémy se občanský výbor i v tomto roce snažil o nápravu některých z kritizovaných oblastí, ale nedostatek finančních prostředků znemožňuje okamžité řešení. Většina činnosti se proto soustředila na drobnější a nenákladové akce, zejména na úpravy veřejných prostranství, údržbu, na úklid obce a další akce související se zlepšováním životního prostředí, na které občané věnovali nemálo času ze své mimopracovní doby a odpracovali mnoho brigádnických hodin. 10. února 1984 se konaly v obci již tradiční lyžařské závody, kterých se zúčastnilo 120 závodníků. Vítězové všech kategorií byly odměněni. 27. února 1984 se konala veřejná schůze ZO KSČ

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie