O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 80

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dále byl odbahněn rybníček a osazena potrubím tzv. „Lůže“, dokončeny úpravy hřiště, provedena oprava kanalizace a úprava požární zbrojnice. Rovněž byly dokončeny parkové úpravy u hřiště, úprava rybníčka a částečné oplocení hřiště. Velmi aktivní složkou NF je požární sbor. V současné době má 43 členů. Je to nejvyšší počet za dobu jeho trvání. V roce 1984 došlo k početnímu zvýšení stavu a to náborem 7 žen. Utvořilo se i družstvo mládeže. Sbor má 2 nositele pam. medaile za 50 let činnost ve sboru, 5 nositelů za 40 let, 4 za 30 let a 10 nositelů pamětní medaile za 20 let aktivní činnosti ve sboru. 3 členové jsou nositeli čestného odznaku SPO. Dobře jsou zajišťovány úkoly na úseku protipožární prevence a to jak protipožárními prohlídkami, tak i preventivní výchovou občanů a mládeže na schůzích a besedách s použitím protipožárních filmů. SPO má i svůj podíl na kulturním a společenském dění v obci. Každoročně se konají ostatkové maškary k udržení tohoto starého zvyku i k obveselení obce. Za 90 let trvání SPO v obci se střídá již třetí a čtvrtá generace občanů v činnosti požárníků. Je tomu tak u Tatíčků, Žáků, Šimků a Novotných. V čele osvětové besedy Křídla je Marta Pitková, učitelka MŠ. Z hlediska aktivity vykazuje tato OB nejlepší činnost v rámci Měst NV, neboť v radě OB pracuje řadu let zkušený funkcionář Míla Čech. V obci je k zahájení Měsíce ČSSP pořádán lampionový průvod. Osvětová beseda provedla r. 1984 následující přednášky a besedy: Mírová politika SSSR, protipožární prevence (s promítáním filmů), dopravní bezpečnost (pro děti s promítáním filmů). Pod patronací OB Křídla probíhal kurs hudební výchovy dětí pod vedením s. Lorence z Nového Města, před velikonocemi kurs malování kraslic a zdobení slámou a kurs paličkování. OB ve spolupráci se ZO SPO upořádaly taneční zábavu, s organizací ČČK společenský ples. K Mezinárodnímu dni dětí za účasti všech složek NF byly uspořádány na místním hřišti sportovní zábavné soutěže. Významnou sportovně-turistickou akcí byl 4. ročník dálkového pochodu 28 km po turistické značce „Křídla – Pernštejn“.

 

Maršovice

V lednu 1984 proběhly v obci lyžařské závody mládeže s účastí 49 závodníků. Výdaje činily 1.033,90 Kčs a jednotlivé organizace NF se podělily o úhradu. Závody se těšily velkému zájmu a to nejen dětí a mládeže, ale i rodičů a dospělých diváků, jak z Maršovic, tak i ze širokého okolí. Občanský výbor rozhodl, že v příštích letech se budou závody konat pouze pro děti z Maršovic, neboť OV nemá tolik finančních prostředků, aby pokryl tak veliký zájem dětí. Velmi potřebnou akcí v rámci zvelebení obce byla v letošním roce oprava úseku místní komunikace proti prodejně Jednoty, který byl v důsledku velkého provozu ve velmi špatném stavu. Oprava byla provedena technickými složkami Měst NV a Silničním vývojem v Novém Městě za přispění místních občanů nákladem 100.000 Kčs. V rámci drobných akcí byly prováděny úpravy veřejných pozemků v horní části obce. V oblasti kulturně-společenského života byly uspořádány složkami NF společenské zábavy na výletišti pod Rychtou. Nejvýznamnější kulturní akcí bylo

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie