O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 79

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Jiříkovice

První akcí roku 1984 v Jiříkovicích byl kulturní večer věnovaný na počest Únorovému vítězství pracujícího lidu. 24. února se v místním KD sešel velký počet občanů obce i dostatek mládeže, kde vyslechli krátký referát o významu Února v novodobých dějinách naší vlasti, který byl doplněn kulturním vystoupením a diafilmem o budování obce. Večer uspořádal občanský výbor společně s aktivem SPOZ. Jarní směny Národní fronty byly už tradičně zaměřeny na úklid obce, úpravu skládky a úpravu terénu kolem staré požární zbrojnice. Potěšitelným jevem jarních směn NF byla hojná účast mládeže. V průběhu roku občanský výbor jednal mnohokrát s Městským národním výborem a jeho stavebním odborem ohledně zakrytí potoka v dolní části obce. Na tuto akci byl zpracován projekt, jehož předpokládaný stavební náklad činil 500.000 Kčs. Celá akce byla rozčleněna do tří etap. Bohužel z nedostatku finančních prostředků tato akce nebyla uskutečněna a z nadřízených orgánů bylo přislíbeno stavbu zahájit až ve 2. pololetí příštího roku. Toto rozhodnutí vážně narušilo brigádnickou aktivitu občanů v obci. V průběhu celého roku 1984 bylo na směnách Národní fronty odpracováno 1.384 hodin. Hodnota díla je 17.300 Kčs. Při brigádnické pomoci zemědělství bylo odpracováno 257 hodin, převážně při sběru brambor a sklizni slámy v JZD Slavkovice. Zvláštní pozornost v činnosti obce zasluhuje práce knihovny a knihovníka s. Jiřího Vališe. Knihovník vede knihovnu již několik let a ve své práci dosahuje velmi dobrých výsledků. V letošním roce obdržela knihovna čestné uznání rady Okresního národního výboru v soutěži „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“. Stejně dobrou a kvalitní práci odvádí i aktiv SPOZ. Členové sboru si vzali za hlavní úkol věnovat pozornost starším občanům a jejich životním jubileím. Sbor blahopřeje novomanželům, rodičům k narození dítěte. Při příležitosti životního jubilea obdrží hudební blahopřání v místním rozhlase. Neodmyslitelná je osobní gratulace jubilantovi, spolu s předáním dárkového balíčku. Dobrou tradicí se stalo pořádání „Odpoledne pro důchodce“, které se těší u občanů velké oblibě. SPOZ zajišťuje také loučení se zesnulými a zaslání kondolence. Aktiv se zapojuje do všech kulturně společenských a politických akcí Občanského výboru, se kterým dobře spolupracuje.

 

Křídla

Práce občanského výboru v Křídlech se řídila v roce 1984 plánem, který byl zaměřen na plnění akcí volebního programu. Úkoly se dařilo zajišťovat společně se ZO KSČ i dalšími složkami NF v obci. Každá akce pro veřejnost na zlepšování životního a pracovního prostředí má za sebou desítky a stovky brigádnických hodin. V jarním období byly vykoupeny a zbourány další dva domky a na jejich místě se bude zelenat trávník a několik keřů. Byl osázen zelený pás podél silnice u chodníku ke škole 200 ks trvalých květin, což s alejí javorů vytváří pro horáckou vesnici nezvyklé prostředí. Snaha občanského výboru o to, aby se střed obce postupně uvolnil, dává obci zcela jiný vzhled. Působením na občany bylo docíleno toho, že domky nebyly prodány „chatařům“ ale vykoupeny Měst NV. Vzhledu vesnice to velmi prospělo. V horní části obce byl zřízen chodník, podél silnice byly vyasfaltovány širší pruhy.

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie