O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 78

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

IX. Místní části

 

Hlinné

Počátkem roku 1984 se z obce odstěhoval tajemník občanského výboru s. Hes. Na návrh ZO KSČ v Hlinném i předsedy OV byl na uvolněnou funkci navržen a posléze i jednohlasně zvolen na schůzi dne 1. 1. 1984 s. Mička. Bývalému tajemníku s. Hesovi bylo za jeho práci poděkováno a byl odměněn čestným uznáním rady Měst NV. 11. ledna 1984 proběhlo v budově OV Hlinné jednání výboru s vedoucími odborů Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě zaměřené na požadavky a potřeby obce na letošní rok. Hlavními požadavky byly opravy podezdívek budovy obč. výboru a výměna plotu. Se strany pracovníků Měst NV byla přislíbena pomoc, která pak v dalším průběhu roku byla realizována. 14. února 1984 se uskutečnila veřejná schůze ZO KSČ a OV. Schůze se zúčastnilo 68 občanů, kteří pozorně vyslechli hlavní referát přednesený s. Slezákem, předsedou ZO KSČ, který se mimo základní politické otázky zabýval problémy a způsoby jejich řešení přímo v obci. Vyzval občany k hojné účasti na jarních směnách NF i oslavách politického charakteru. Pozitivním rysem celé akce bylo, že přípravu, úklid i výzdobu schůzovní místnosti provedli členové místní ZO SSM. V měsíci únoru byla rovněž brigádnicky opravena a vymalována budova občanského výboru. Úklid provedly rovněž brigádnicky členky ZO SSM a ženy ČČK. Jarních směn Národní fronty se zúčastnila většina obyvatel obce. Byl proveden generální úklid vozovky po zimním posypu, úklid v okolí veřejných budov, vyčištění požární nádrže obce a přestěhování inventáře občanského výboru do nové budovy. Předseda ZO SPO provedl s dalšími členy ZO SPO v budovách obce protipožární kontroly, které byly dokončeny k 15. dubnu 1984. Soudruh Josef Bláha hodnotil na schůzi dne 2. června 1984 pomoc složek Národní fronty, hlavně pak ZO SSM a ZO SPO na brigádách při sběru kamení na polích JZD Slavkovice. Vysoko ocenil pomoc všech brigádníků, kteří při této činnosti odpracovali 98 hodin. 26. června seznámil s. Marek členy OV s průběhem jednání ve věci objektu č. 8, který je ve zcela havarijním stavu. 19. 6. t. r. bylo o této budově zahájeno jednání za účasti zástupců Měst NV, JZD Vzlet a OV. Na toto jednání se však majitelka usedlosti nedostavila, takže ke konečnému rozhodnutí nedošlo. Na místě samém se zástupci orgánů seznámili s kritickým havarijním stavem usedlosti, která vytváří v obci velmi nepříznivý dojem a nesplňuje hlediska bezpečnosti stavby. Členové OV budou žádat od nadřízených orgánů řešení této nedobré situace. 30. října 1984 se konala veřejná schůze ZO KSČ a OV. Na programu bylo celkové zhodnocení činnosti v obci od počátku roku. S. Marek zdůraznil, že i přes minimální finanční pomoc ze strany Měst NV bylo vykonáno dostatek dobré práce a všem občanům za ni poděkoval. Zdůraznil nutnost včasného uzavření soc. závazků k příštímu roku – roku strany organizací NF. Ke všem významným ideově politickým událostem roku byla v obci provedena vkusná výzdoba formou velké i malé názorné propagace. Rovněž i vývěsky a skříňky jednotlivých organizací Národní fronty vykazovaly dobrou úroveň a byly včas obměnovány.

 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie