O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 58

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Z hospodářských činností a úkolů Horáckého muzea byly provedeny: úpravy dvora v souvislosti s převozem soch Tomáše Garyka Masaryka, vyklizení sklepů, zadání projektu na hromosvod a elektroinstalaci v I. poschodí muzea, zazdění okének v přízemí a výměnu zámků podle pokynů SNB. Nepodařilo se zajistit výrobu zbylých mříží, přestože objednávka byla zadána v r. 1983 a několikrát urgována. V roce 1984 dosáhlo muzeum nejvyššího počtu návštěvnosti i tržeb: 23.041 osob, 34.705,20 Kčs. Přesný počet návštěvníků nelze vykázat vzhledem k volnému vstupu dětí do 6 let.

 

Městská knihovna

V integrovaných obcích metodického obvodu MěK v Novém Městě na Moravě pracovalo v roce 1984 9 místních knihoven a 3 výpujční místa. Ve fondu přibylo 3.377 svazků knih. Dotace na nákup knih činila 68.000 Kčs. Na základě jednání s Měst NV byly započaty práce na rekonstrukci budovy č. 4 pro účely městské knihovny. Kulturně výchovná práce knihovny se zaměřila na politické, kulturní a j. výročí roku, knihovnické lekce a exkurze, soutěže pro čtenáře knihovny, výstavky a nástěnky. Uskutečnila se beseda pro maturitní ročníky gymnázia, pro učňovskou mládež, pro kroužky světonázorové výchovy i pro děti. V rámci letní aktivity besedy o historii a současnosti Nového Města na Moravě pro německé pionýry. V roce 1984 se uskutečnilo v MěK 86 besed pro 2.710 posluchačů, což je o 44 besed více než v minulém roce. Instalováno bylo 145 výstavek. Pro odbočku SČSP jsou vyhotovovány měsíční přehledy o přírustcích ruské a sovětské literatury v MěK. V rámci centralizovaného systému knihoven je dbáno o kvalitní doplňování knihového fondu. Knihovnám jsou poskytovány materiály které pomáhají v jejich práci se čtenářem – besedy, pásma, bibliografické materiály, propagační materiály k polit. a kult. výročím, na požádání knihovníka jsou do VK zasílány soubory knih k doplnění knih. fondu. V roce 1984 bylo zapsáno do př. seznamu 3.377 svazků. Stav knih. fondu – 32.897 svazků knih. Je zajišťován pravidelný rozvoz knih na MK. Průběžně jsou budovány katalogy v MěK; MK, kartotéky BIS a kartotéky Společenského lexikonu, příruční knihovny. Byl splněn plán letní aktivity knihoven. Počet zapsaných čtenářů v MěK byl 1.667, z toho čtenářů do 14 let – 649. Využívána je čítárna knihovny, jejích služeb využilo 3.342 čtenářů. Počet návštěvníků knihovny celkem – 19.208. Pro studující všech stupňů polit. vzdělávání, pro studující SŠ a VŠ byla zajišťována literatura z fondů vlastní knihovny i prostřednictvím MVS – počet vyřízených požadavků MVS – 90. V práci s dětským čtenářem je věnována pozornost komplexnímu a diferencovanému přístupu. Byl navázán kontakt s kroužky světonázorové výchovy a kroužky přátel ruského jazyka. Proběhla literárně-historická soutěž pro čtenáře tří věkových kategorií. V rámci systému MAK a letní aktivity knihoven bylo provedeno 81 besed pro děti do 14 let. Podle

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková