O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 45

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

s. Františka Dvořáka, předsedu MěV NF Miroslava Böhma, dále pak všechny abiturienty, žáky a učitele školy, přátele a občany Nového Města, zvláště pak akademického sochaře Arnošta Košíka, který byl autorem odhalovaného reliéfu nár. umělce Vincence Makovského a ing. arch. Libora Kobzu, podle jehož projektu byla deska instalována na budově školy vedle vchodu. Slavnostní projev přednesl Jan Doubek, tajemník OV KSČ ve Žďáře n/S. Připomněl zápas o založení reálky v Novém Městě na Moravě v době Rakouska-Uherska, který hodnotil jako významnou součást celkového boje českého národa za samostatnost a sociální pokrok na přelomu století. S. Doubek dále uvedl, že významným mezníkem v historii novoměstské střední školy byl rok 1945. Zdůraznil, že v letošním školním roce bude vzpomenuto 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a proto je vhodné si připomenout, že se budova reálky stala v létě 1945 dočasným útočištěm Sovětské armády, sídlem velitelství štábu armád generálů Žmačenka a Kulikova. Po Vítězném únoru se začalo rozvíjet socialistické školství. Uvedl rovněž, že novoměstské gymnázium jako první v okrese přešlo od roku 1978 k realizaci nové výchovně vzdělávací soustavy. Dále s. Doubek uvedl: „Dnes se scházíme nejen u příležitosti oslav 90. výročí založení školy, ale také proto, abychom odhalili pamětní desku novoměstskému rodáku, absolventu reálky, průkopníku nového, socialisticky angažovaného umění – národnímu umělci Vincenci Makovskému.“ Deska je dílem akademického sochaře Arnošta Košíka, rovněž bývalého studenta zdejší školy, žáka a obdivovatele svého učitele a krajana Vincence Makovského. Jménem našeho města pak vystoupil předseda Měst NV s. Petr Klapač. Připojil se k řadě gratulantů a ocenil spolupráci města a školy po všechna desetiletí jejího trvání. Slavnostní akt odhalení desky pak provedla zástupkyně ministerstva školství ing. Nováková a předseda školské komise Jm KNV ing. Král. Fanfárami trubačů byla hlavní část oslav ukončena. Součástí oslav bylo položení květin na hroby zemřelých učitelů a nár. um. V. Makovského. Minutou ticha uctili přítomní památku zemřelých, zvláště těch, kteří za první i druhé světové války položili životy za lepší zítřek naší vlasti. Dopoledne se ještě uskutečnilo v aule slavnostní zasedání pedagogické rady. V úvodu ředitel školy zhodnotil výsledky práce školy v posledním období v souvislosti s přechodem na novou koncepci vzdělávání a poděkoval řadě orgánů, podniků a institucí za pomoc při realizaci tohoto úkolu. Vedoucí oddělení školního dozoru odboru školství Jm KNV s. Prachař předal škole čestné uznání a představitelé města pamětní list. Odpoledne mohli návštěvníci oslav shlédnout v MKD 2. přestavení akademie a navštívit výstavu k 90. výročí založení školy v prostorách Horácké galerie. Po akademii kterou tvořil umělecký přednes díla Fr. Hrubína „Proměny“ a beseda s některými předními abiturienty doplněná recitací, zpěvem a uměleckým tancem, byly oslavy uzavřeny setkáními jednotlivých ročníků a abiturientů školy. V rámci oslav tohoto významného jubilea byla organizována řada zajímavých a významných akcí, které byly obohace-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková